Videregående europæiske uddannelser i verden

De videregående uddannelser er i stigende grad internationale. Erasmus+ anerkender dette med sin stærke internationale dimension, som fremmer mobilitet og samarbejde mellem universiteterne i EU's medlemslande og universiteter uden for EU.

Hvad er videregående europæiske uddannelser i verden?

De videregående uddannelser er i stigende grad internationale. Erasmus+ anerkender dette med sin stærke internationale dimension, som fremmer mobilitet og samarbejde mellem universiteterne i EU's medlemslande og universiteter uden for EU.

Hvordan foregår det?

Internationalt samarbejde har fordele både ude og hjemme. I Europa bidrager det til at

  • højne kvaliteten af de europæiske uddannelser ved at lette peerlæring, samarbejde og sammenligning med andre uddannelsesudbydere verden rundt
  • øge innovation og jobskabelse i Europa ved at tiltrække internationalt mobile studerende og kvalificerede migranter
  • udvide de studerendes horisont, øge deres arbejdsegnethed og forberede dem på at blive verdensborgere
  • påvirke og engagere nye målgrupper på en måde, der fremmer EU's position i verden.

For partnerlandene rundt om i verden er støtte til uddannelse en afgørende faktor for, at de kan opbygge en stærk base af velkvalificerede personer som kan udvikle landene, sådan som det også er udtrykt i FN's mål for bæredygtig udvikling.

  • Siden 2014 har alle lande på verdensplan haft adgang til Erasmus+. Formålet med det er at bidrage til fattigdomsbekæmpelse, inklusiv vækst og kapacitetsopbygning. Erasmus+ støtter moderniseringen af læseplaner, forbedrer undervisnings- og læringskvaliteten og fremmer en mere gennemsigtig forvaltning og samarbejdet mellem universiteter og virksomheder.
  • Erasmus+ er en integreret del af EU's bredere politik og mål i verden uden for EU, som går ud på at øge forståelsen for og synligheden af EU og fremme EU's værdier og interesser gennem kontakt mellem mennesker og offentligt diplomati.

Hvorfor er det nødvendigt med videregående europæiske uddannelser i verden?

Internationalt samarbejde hjælper EU med at opfylde to slags politiske målsætninger:

  1. at virkeliggøre EU's interne politiske prioriteter for spidskompetencer, tiltrækning af talenter og offentligt diplomati
  2. at fremme EU's interne politiske prioriteter i resten af verden på områderne solidaritet, udvidelse, naboskab, menneskelig udvikling, kapacitetsopbygning, migration, støtte til flygtninge og interkulturel dialog, og særligt i gennemførelsen af mål 4 for bæredygtig udvikling – kvalitetsuddannelse.

Læs mere om internationalt samarbejde via Erasmus+ i et bestemt land eller en bestemt region i de internationale faktablade.