Evropské vysokoškolské vzdělávání v globálních souvislostech

Vysokoškolské vzdělávání má stále více mezinárodní charakter. Program Erasmus+ jde tomuto trendu naproti – má výrazný mezinárodní rozměr, jelikož podporuje mobilitu a spolupráci mezi univerzitami v členských státech EU a mimo ni.

O co jde?

Vysokoškolské vzdělávání má stále více mezinárodní charakter. Program Erasmus+ jde tomuto trendu naproti – má výrazný mezinárodní rozměr, jelikož podporuje mobilitu a spolupráci mezi univerzitami v členských státech EU a mimo ni.

Jak to funguje v praxi?

Mezinárodní spolupráce je prospěšná doma i v zahraničí. V Evropě přispívá

  • ke zvýšení celkové kvality evropského vzdělávání prostřednictvím podpory vzájemného učení, spolupráce a srovnání s ostatními poskytovateli vzdělání z celého světa
  • k podpoře inovací a vytváření pracovních příležitostí v Evropě díky příchodu studentů využívajících mezinárodní mobilitu a kvalifikovaných migrantů
  • k rozšíření obzoru studentů, zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a přípravě jejich světoobčanství
  • k ovlivňování a zapojení nových cílových skupin tak, aby se zlepšilo postavení EU ve světě

Pro partnerské země na celém světě je podpora vzdělávání klíčovým faktorem pro vybudování silné základny lidského kapitálu a impulzem k jejich rozvoji, jak se uvádí v cílech OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

  • Od roku 2014 mají všechny země po celém světě přístup k programu Erasmus+ s cílem přispět ke snižování chudoby a růstu podporujícímu začlenění a k budování kapacit. Program Erasmus+ podporuje modernizaci učebních osnov, zlepšuje výuku a kvalitu učení a podporuje transparentnější řízení a spolupráci mezi univerzitami a podniky.
  • Program Erasmus+ tvoří součást širší politiky EU a přispívá k dosažení cílů, které má EU ve světě: zlepšit všeobecné porozumění a viditelnost EU a prosazovat její hodnoty a zájmy prostřednictvím mezilidských kontaktů a veřejné diplomacie.

Proč je to nezbytné?

Mezinárodní spolupráce pomáhá EU plnit dva druhy politických cílů:

Zjistěte více o tom, jak mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+ funguje v určité zemi nebo regionu v mezinárodních informačních přehledech.

  1. vnitřní politické priority EU týkající se excelence, získávání talentů a veřejné diplomacie a
  2. vnější projekce vnitřních politik EU v oblasti solidarity, rozšíření, politiky sousedství, lidského rozvoje, budování kapacit, migrace, podpory uprchlíků a mezikulturního dialogu, zejména na podporu cíle udržitelného rozvoje č. 4 (kvalita vzdělávání)

Zjistěte více o tom, jak mezinárodní spolupráce v rámci programu Erasmus+ funguje v určité zemi nebo regionu v mezinárodních informačních přehledech.