Европейското висше образование в световен план

Висшето образование e с все по-международен характер. Това е отразено в силното международно измерение на програма „Еразъм+“, чрез което се насърчава мобилността и сътрудничеството между университети в държавите от ЕС и извън него.

За какво става въпрос?

Висшето образование e с все по-международен характер. Това е отразено в силното международно измерение на програма „Еразъм+“, чрез което се насърчава мобилността и сътрудничеството между университети в държавите от ЕС и извън него.

Как се прави това?

Международното сътрудничество носи ползи както у дома, така и в чужбина. В Европа то допринася за:

  • подобряване на цялостното качество на европейското образование чрез улесняване на партньорското обучение, сътрудничеството и сравняването с други образователни институции в световен мащаб;
  • стимулиране на иновациите и създаване на работни места в Европа чрез привличане на студенти, участващи в международни схеми за мобилност, и квалифицирани мигранти;
  • разширяване на кръгозора, повишаване на пригодността за заетост и подготвяне на студентите да бъдат граждани на света;
  • ангажиране и повлияване върху нови аудитории по начин, който укрепва позицията на ЕС в света.

Подпомагането на образованието е основен фактор за изграждането на солидна база от човешки капитал и стимулирането на развитието на държавите партньори по света, както е видно от целите на ООН за устойчиво развитие.

  • От 2014 г. насам всички държави по света имат достъп до програмата „Еразъм+“, чиято цел е да допринесе за намаляване на бедността, приобщаващ растеж, и изграждане на капацитет. Чрез „Еразъм+“ се подкрепя модернизирането на учебните програми, подобрява се качеството на преподаването и ученето и се насърчава по-прозрачно управление и сътрудничество между университетите и предприятията.
  • „Еразъм+“ е неделима част от по-общата политика и цели на ЕС за подобряване на видимостта и разбирането на ЕС по света и популяризиране на неговите ценности и интереси чрез междуличностни контакти и публична дипломация.

Защо е необходимо това?

Международното сътрудничество помага на ЕС да изпълнява два вида цели на политиката:

Научете повече за резултатите от международното сътрудничество по програма „Еразъм+“ в дадена страна или регион от информационните документи.

  1. приоритетите на вътрешната политика на ЕС, свързани с високите постижения, привличането на таланти и публичната дипломация; както и
  2. външното изражение на вътрешните политики на ЕС по отношение на солидарността, разширяването, политиката на съседство, човешкото развитие, изграждането на капацитет, миграцията, подкрепата за бежанците и междукултурния диалог, и по-специално в подкрепа на цел 4 за устойчиво развитие — качествено образование.

Научете повече за резултатите от международното сътрудничество по програма „Еразъм+“ в дадена страна или регион от информационните документи.