Samarbete mellan högskolan och näringslivet

Ett närmare samarbete med näringslivet hjälper lärosäten att ta fram studieplaner och pedagogiska metoder som bättre motsvarar studenternas och samhällets behov.

Vad handlar det om?

Närmare band mellan näringslivet och den akademiska världen kan

  • stimulera utbyte och spridning av kunskap
  • skapa långsiktiga partnerskap och möjligheter
  • driva på innovation, entreprenörskap och kreativitet.

Ett närmare samarbete med näringslivet hjälper lärosäten att ta fram studieplaner och pedagogiska metoder som bättre motsvarar studenternas och samhällets behov.

Det bidrar till att ge högskoleutbildade rätt kompetens för arbetsmarknaden och en bra inställning till både jobb och privatliv.

Det finns många exempel på lyckade samarbeten mellan högskolan och näringslivet i Europa. Men samarbetet varierar beroende på land, lärosäte och ämne. Du kan läsa mer i studien om samarbetet mellan högskolan och näringslivet i Europa.

EU-forum för dialog mellan högskolan och näringslivet

Forumet anordnas i Bryssel vartannat år och tjänar som en plattform för nätverkande och utbyte av idéer och god praxis mellan

  • lärosäten
  • företag
  • branschorganisationer
  • mellanhänder
  • myndigheter
  • beslutsfattare.

Deltagarna får en bild av hur det aktuella samarbetet mellan högskolan och näringslivet ser ut och vilka policyinitiativ och program som behövs för att främja det.

I samarbete med medlemsländerna hålls dessutom regelbundet temainriktade forum som tar upp centrala frågor på nationell och regional nivå.