Sadarbība starp augstskolām un uzņēmumiem

Ciešāka sadarbība ar uzņēmumiem palīdz augstākās izglītības iestādēm izstrādāt mācību programmas un mācīšanas un mācību metodes, kas atbilst studentu un sabiedrības vajadzībām.

Par ko ir runa

Ciešākas saites starp uzņēmumiem un augstskolām var:

  • veicināt zināšanu nodošanu un apmaiņu;
  • radīt ilgtermiņa partnerības un iespējas;
  • sekmēt inovāciju, uzņēmējdarbības garu un radošumu.

Ciešāka sadarbība ar uzņēmumiem palīdz augstākās izglītības iestādēm izstrādāt mācību programmas un mācīšanas un mācību metodes, kas atbilst studentu un sabiedrības vajadzībām.

Tas ļauj augstskolu beidzējiem iegūt prasmes un attieksmi, kura viņiem ir nepieciešama darba tirgū, kā arī privātajā dzīvē.

Eiropā ir daudz piemēru, kas liecina par auglīgu sadarbību starp akadēmiskajām aprindām un rūpniecību. Tomēr sadarbības forma un apmērs dažādās valstīs, augstākās izglītības iestādēs un disciplīnās būtiski atšķiras. Plašāka informācija ir pieejama pētījumā “The state of university-business cooperation in Europe” (Augstskolu un uzņēmumu sadarbība Eiropā).

Augstskolu un uzņēmumu forums

Eiropas augstskolu un uzņēmumu forums notiek Briselē ik pēc diviem gadiem kopš 2008. gada; šī platforma sakaru veidošanai un domu un labas prakses apmaiņai saved kopā šādus dalībniekus:

  • augstākās izglītības iestādes,
  • uzņēmumi (publiskā un privātā sektora),
  • uzņēmumu apvienības,
  • starpniekstruktūras,
  • publiskās iestādes,
  • politikas veidotāji.

Foruma ietvaros dalībnieki izvērtē augstskolu un uzņēmumu sadarbības situāciju un to, kādas iniciatīvas un programmas ir vajadzīgas, lai atbalstītu šo sadarbību.

Tematiskos forumus sadarbībā ar dalībvalstīm rīko regulāri, lai izskatītu svarīgus valstu un reģionu līmeņa jautājumus.