Сътрудничество между университети и предприятия

По-тясното сътрудничество с предприятията помага на висшите учебни заведения (ВУЗ) да разработват учебни програми и подходи за преподаване и учене, които отговарят на нуждите на учащите и обществото.

За какво става въпрос?

Изграждането на по-тесни връзки между предприятията и академичните среди може да допринесе за:

  • насърчаване на обмена и споделянето на знания;
  • създаване на дългосрочни партньорства и възможности;
  • стимулиране на иновациите, предприемачеството и творчеството.

По-тясното сътрудничество с предприятията помага на висшите учебни заведения (ВУЗ) да разработват учебни програми и подходи за преподаване и учене, които отговарят на нуждите на учащите и обществото.

Така дипломиращите се студенти могат да развиват подходящи умения и нагласи за пазара на труда, както и за личния си живот.

Има много примери за успешно сътрудничество между академичните среди и промишлеността в Европа. Степента и формата на сътрудничество обаче се различават значително между различните държави, вузове и дисциплини. Повече информация ще намерите в проучването Състояние на сътрудничеството между университетите и бизнеса в Европа.

Форум за диалог между университетите и предприятията

Форумът на университетите и бизнеса се провежда в Брюксел веднъж на всеки две години от 2008 г. насам и предлага платформа за осъществяване на контакти и обмен на идеи и добри практики с участието на:

  • висши учебни заведения
  • публични и частни дружества
  • бизнес асоциации
  • посредници
  • публични органи
  • създатели на политики.

Участниците във форума разглеждат текущото състояние на сътрудничеството между университетите и предприятията и обсъждат какви политически инициативи и програми са необходими в тази насока.

Редовно се провеждат и тематични форуми в сътрудничество с държавите от ЕС, на които се разглеждат важни въпроси на национално и регионално равнище.