Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Europeiska institutet för innovation och teknik vill stärka EU-ländernas innovationsförmåga, främja hållbar ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft och hitta lösningar på viktiga samhällsproblem.

Vad är Europeiska institutet för innovation och teknik? 

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) ligger i Budapest och arbetar med att

 • främja och integrera högre utbildning, forskning och innovation av högsta kvalitet
 • främja samarbete och samverkan mellan högre utbildning, forskning och innovation
 • bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och entreprenörskap genom att stärka EU-ländernas innovationsförmåga 
 • hitta lösningar på viktiga samhällsproblem.

EIT ingår i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation, vilket garanterar bättre samverkan med andra EU-initiativ och EU-program.

Vad har man gjort hittills?

EIT har startat åtta kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper) och ytterligare två är på gång. De stöder innovation och entreprenörskap och skapar nya samarbetsformer för högre utbildning, forskning och näringsliv. 

De nuvarande KI-grupperna arbetar med

 • klimatfrågor (EIT Climate-KIC)
 • hållbar energi (EIT InnoEnergy)
 • digital teknik (EIT Digital)
 • hälsosamt liv och aktivt åldrande (EIT Health)
 • råvaror (EIT RawMaterials)
 • livsmedel för framtiden (EIT Food)
 • smart, miljövänlig och integrerad stadstrafik (EIT Urban Mobility)
 • EU:s tillverkningsindustri (EIT Manufacturing).

Sedan starten har EIT och KI-grupperna samlat över 1 000 deltagare från EU och andra delar av världen, gett stöd till mer än 300 innovativa startupföretag, hjälpt fram över 1 200 företagsidéer och lanserat över 400 nya produkter och tjänster. 

Fler än 1 200 studenter har tagit examen från EIT:s master- och doktorandutbildningar och ytterligare 5 000 personer beräknas ta sin examen fram till 2020. Läs mer i faktabladet om EIT

Vad är nästa steg?

Kommissionens förslag om Horisont Europa för 2021–2027 omfattar ett förslag till budget för EIT. Här beskrivs också institutets syfte, mervärde för EU, insatsområden, allmänna riktlinjer och resultatindikatorer. 

Förslaget om Horisont Europa utgör dock ingen rättslig grund för EIT:s verksamhet efter 2020. Den 11 juli 2019 föreslog kommissionen därför en ändring av EIT-förordningen och ett nytt strategiskt innovationsprogram för 2021–2027.  

EIT-förordningen fokuserar på de viktigaste principerna för EIT:s och KI-gruppernas verksamhet och bidrar till ett tydligare rättsläge i förhållande till EU:s ramprogram för forskning och innovation. Den omfattar också en princip om att KI-grupperna ska vara ekonomiskt hållbara.

Förslaget till EIT:s strategiska innovationsprogram för 2021–2027 ligger i linje med målen för Horisont Europa och innehåller följande nya inslag:

 • Öka KI-gruppernas regionala genomslag genom större öppenhet gentemot potentiella partner och aktörer, tydligare regionala strategier och kopplingar till relevanta strategier för smart specialisering.
 • Stärka innovationsförmågan inom den högre utbildningen för att få med fler lärosäten i värdekedjorna och ekosystemen för innovation.
 • Starta nya KI-grupper inom prioriterade områden med relevans för Horisont Europas politiska prioriteringar. Den första nya KI-gruppen är tänkt att omfatta kulturella och kreativa näringar och planeras starta 2022.