Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút sa usiluje o zvýšenie inovačnej kapacity členských štátov EÚ, podporu udržateľného hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti a o riešenie hlavných spoločenských výziev, ktorým čelí Únia.

Čo je Európsky inovačný a technologický inštitút? 

Poslaním Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) v Budapešti je:

 • podporovať a integrovať vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie na najvyššej úrovni,
 • podporovať synergie a spoluprácu medzi oblasťami vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií,
 • prispievať k udržateľnému hospodárskemu rastu, konkurencieschopnosti a rozvoju podnikania prostredníctvom zvýšenia inovačnej kapacity členských štátov EÚ, 
 • riešiť hlavné spoločenské výzvy, ktorým čelí Únia.

Inštitút EIT je súčasťou rámcového programu Horizont 2020 pre výskum a inováciu v EÚ, čím je zabezpečená partnerská previazanosť EIT s ďalšími iniciatívami a programami EÚ.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť?

Inštitút EIT vytvoril 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) a vytvorenie ďalších dvoch sa pripravuje. Tieto spoločenstvá podporujú inovácie a podnikanie a rovnako prinášajú zásadný prielom v spôsoboch spolupráce sektorov vyššieho vzdelávania, výskumu a podnikania. 

Súčasné ZIS pôsobia v týchto oblastiach:

 • zmena klímy (EIT Climate-KIC),
 • udržateľná energia (EIT InnoEnergy),
 • digitálne technológie (EIT Digital),
 • zdravý životný štýl a aktívne starnutie (EIT Health),
 • suroviny (EIT Raw Materials),
 • potraviny budúcnosti (EIT Food),
 • inteligentná, ekologická a integrovaná mestská doprava (EIT Urban Mobility),
 • európske výrobné odvetvie (EIT Manufacturing).

Od svojho založenia inštitút EIT a jeho znalostné a inovačné spoločenstvá združili už viac než 1 000 partnerov v Európe i mimo nej, podporili viac ako 300 inovatívnych startupov, pomohli vyše 1 200 podnikateľským nápadom a uviedli viac než 400 nových produktov a služieb. 

Magisterské a doktorandské vzdelávacie programy pod značkou inštitútu EIT absolvovalo už viac ako 1 200 študentov, pričom do roku 2020 sa očakáva ďalších 5 000 absolventov. Ďalšie informácie o inštitúte EIT sú k dispozícii v tomto prehľade.

Aké budú ďalšie kroky?

V návrhu Komisie, ktorým sa stanovuje program Horizont Európa na obdobie 2021 – 2027, sa navrhuje budúci rozpočet inštitútu EIT, ako aj jeho odôvodnenie vrátane očakávanej pridanej hodnoty na úrovni EÚ, oblasti zásahu, široký rozsah činností a ukazovatele výkonnosti. 

V samotnom návrhu, ktorým sa stanovuje program Horizont Európa, sa však neposkytuje právny základ pre pokračovanie činnosti inštitútu EIT po roku 2020. Komisia 11. júla 2019 navrhla aktualizáciu nariadenia o EIT a nový strategický inovačný program pre EIT na obdobie 2021 – 2027. 

Nariadenie o EIT, ktoré sa zameriava na kľúčové zásady fungovania EIT a jeho ZIS, zabezpečí vyššiu mieru právnej zrozumiteľnosti vo vzťahu k rámcovému programu EÚ pre výskum a inováciu a zakotví zásadu finančnej udržateľnosti pre ZIS.

Okrem toho strategický inovačný program (SIP) navrhnutý na roky 2021 – 2027 zabezpečuje súlad s cieľmi programu Horizont Európa a zavádza tieto hlavné nové prvky:

 • zvýšenie regionálneho vplyvu ZIS prostredníctvom väčšej otvorenosti potenciálnym partnerom a zainteresovaným stranám a lepšie formulované regionálne stratégie ZIS vrátane prepojení s príslušnými stratégiami pre inteligentnú špecializáciu,
 • posilnenie inovačnej kapacity vysokoškolského vzdelávania s cieľom integrovať väčší počet inštitúcií vysokoškolského vzdelávania do inovačných hodnotových reťazcov a ekosystémov,
 • zriadenie nových ZIS v prioritných oblastiach, ktoré sa vyberú na základe ich významu pre politické priority programu Horizont Európa. Prvé nové ZIS bude pôsobiť v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu a má sa zriadiť v roku 2022.