Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je nezávislý subjekt EÚ so sídlom v Budapešti (Maďarsko). Jeho poslaním je posilňovať inovačnú kapacitu EÚ a jej členských štátov a riešiť spoločenské výzvy s cieľom podporiť rast a tvorbu pracovných miest.

O čo ide?

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je nezávislý subjekt EÚ so sídlom v Budapešti (Maďarsko). Jeho poslaním je posilňovať inovačnú kapacitu EÚ a jej členských štátov a riešiť spoločenské výzvy s cieľom podporiť rast a tvorbu pracovných miest.

Inštitút EIT je súčasťou rámcového programu Horizont 2020 pre výskum a inováciu v EÚ, čím je zabezpečená partnerská previazanosť EIT s ďalšími iniciatívami a programami EÚ.

Čo sa doteraz podarilo dosiahnuť?

Inštitút EIT vytvoril 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) a vytvorenie ďalších dvoch sa pripravuje. Tieto spoločenstvá podporujú inovácie a podnikanie a rovnako prinášajú zásadný prielom v spôsoboch spolupráce sektorov vyššieho vzdelávania, výskumu a podnikania.

Súčasné ZIS pracujú v týchto oblastiach:

 • zmena klímy (EIT Climate-KIC),
 • udržateľná energia (EIT InnoEnergy),
 • digitálne technológie (EIT Digital),
 • zdravý životný štýl a aktívne starnutie (EIT Health),
 • suroviny (EIT RawMaterials),
 • food4Future (EIT Food),
 • mestská mobilita – inteligentná, ekologická a integrovaná mestská doprava (malo sa určiť v roku 2018),
 • výroba s pridanou hodnotou – posilnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti výrobného odvetvia v Európe (malo sa určiť v roku 2018).

Od svojho založenia inštitút EIT a jeho znalostné a inovačné spoločenstvá združili už viac ako 1 000 partnerov v Európe i mimo nej, podporili viac ako 300 inovatívnych startupov, pomohli viac ako 1 200 podnikateľským nápadom a uviedli viac ako 400 nových produktov a služieb. Magisterské a doktorandské vzdelávacie programy pod značkou inštitútu EIT absolvovalo už viac ako 1 200 študentov, pričom do roku 2020 sa očakáva ďalších 5 000 absolventov.

Ďalšie informácie o inštitúte EIT sú k dispozícii v tomto prehľade.

Aké budú ďalšie kroky?

V návrhu Európskej komisie (EK), ktorým sa stanovuje program Horizont Európa, rámcový program pre výskum a inováciu na obdobie rokov 2021 až 2027, sa navrhuje rozpočet inštitútu EIT na ďalšie obdobie, ako aj jeho odôvodnenie vrátane pridanej hodnoty EÚ, oblastí zásahu, širokého rozsahu činností a ukazovateľov výkonnosti. V samotnom návrhu, ktorým sa stanovuje program Horizont Európa, sa však neposkytuje právny základ pre pokračovanie činnosti inštitútu EIT po roku 2020. Preto sa v súčasnosti reviduje nariadenie, ktorým sa zriaďuje inštitút EIT, konkrétne jeho ustanovenia týkajúce sa:

 • poslania inštitútu EIT,
 • cieľov a úloh,
 • orgánov inštitútu EIT, aktivít a výberu ZIS,
 • finančných zdrojov alebo ustanovenia týkajúce sa plánovania a podávania správ.

Návrh nového strategického inovačného programu inštitútu EIT na roky 2021 – 2027 bude predložený spolu s návrhom revízie nariadenia o inštitúte EIT.

Posúdenie vplyvu, ktoré bude sprievodným dokumentom k návrhom EK na revíziu nariadenia o inštitúte EIT a strategického inovačného programu inštitútu EIT na roky 2021 – 2027, bude založené na rozsiahlom množstve dostupných informácií získaných v posledných rokoch.