Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Europejski Instytut Innowacji i Technologii ma poprawić zdolności państw członkowskich UE w zakresie innowacji, wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i konkurencyjność oraz umożliwić podejmowanie głównych wyzwań społecznych, przed którymi stoi Unia.

Jaką rolę pełni Europejski Instytut Innowacji i Technologii? 

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), którego siedziba mieści się na Węgrzech, w Budapeszcie, ma za zadanie:

 • wspierać i integrować szkolnictwo wyższe oraz podmioty zajmujące się badaniami naukowymi i innowacjami najwyższej klasy
 • promować synergię i współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego i podmiotami zajmującymi się badaniami naukowymi i innowacjami
 • wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy, konkurencyjność i przedsiębiorczość przez zwiększenie zdolności innowacyjnych państw członkowskich 
 • podejmować główne wyzwania społeczne, przed którymi stoi Unia.

EIT jest częścią unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, dzięki czemu instytut może prowadzić działalność przy uwzględnieniu innych unijnych inicjatyw i programów.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

EIT utworzył już 8 wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI), a kolejne dwie powstaną w przyszłości. Wspólnoty te wspierają innowacje i przedsiębiorczość oraz tworzą przełomowe rozwiązania w zakresie współpracy między sektorami szkolnictwa wyższego, badań naukowych i biznesu. 

Obecnie działają następujące WWiI:

 • zmiana klimatu (EIT Climate);
 • zrównoważona energia (EIT InnoEnergy);
 • technologie cyfrowe (EIT Digital);
 • zdrowy styl życia i aktywne starzenie się (EIT Health);
 • surowce (EIT Raw Materials)
 • żywność na przyszłość (EIT Food)
 • inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport miejski (EIT Urban Mobility)
 • europejski przemysł wytwórczy (EIT Manufacturing)

Dotychczas EIT oraz jego wspólnoty wiedzy i innowacji umożliwiły nawiązanie współpracy ponad tysiącu partnerów z całej Europy i nie tylko, wsparcie ponad 300 innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup, inkubację ponad 1200 pomysłów na działalność oraz wprowadzenie ponad 400 nowych produktów i usług. 

Programy edukacyjne EIT na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich ukończyło ponad 1200 studentów, a według szacunków do 2020 r. ukończy je kolejne 5 tys. osób. Więcej informacji na temat EIT można znaleźć w tym zestawieniu informacji.

Jakie będą kolejne działania?

We wniosku Komisji w sprawie ustanowienia programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2027 określono proponowany budżet EIT na kolejny okres, a także jego uzasadnienie (w tym unijną wartość dodaną), obszary interwencji, ogólne kierunki działań i wskaźniki wykonania. 

Sam wniosek w sprawie programu „Horyzont Europa” nie stanowi jednak podstawy prawnej dla kontynuowania działalności EIT po 2020 r. Dlatego też 11 lipca 2019 r. Komisja zaproponowała aktualizację rozporządzenia w sprawie EIT oraz nowy strategiczny plan innowacji EIT na lata 2021–2027. 

Rozporządzenie w sprawie EIT, określające zasady funkcjonowania tego instytutu i jego WWiI, zapewni większą jasność prawa w stosunku do unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji oraz zapewni stabilność finansowania WWiI.

Co więcej, zaproponowany strategiczny plan innowacji (SPI) na lata 2021–2027 jest zgodny z celami programu „Horyzont Europa” i wprowadza następujące główne elementy:

 • zwiększenie regionalnego wpływu WWiI dzięki większej otwartości na potencjalnych partnerów i zainteresowane podmioty oraz dzięki lepiej przygotowanym strategiom regionalnym WWiI, które będą m.in. powiązane z odpowiednimi strategiami inteligentnej specjalizacji
 • zwiększenie potencjału innowacyjnego szkolnictwa wyższego w celu włączenia większej liczby instytucji szkolnictwa wyższego w łańcuchy wartości i ekosystemy innowacji
 • uruchomienie nowych WWiI w priorytetowych obszarach, które zostaną wybrane zgodnie z ich znaczeniem dla priorytetów programu „Horyzont Europa”. Pierwsza nowa WWiI powstanie w dziedzinie kultury i sektora kreatywnego, a jej uruchomienie zaplanowano na 2022 r.