Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie moet het innovatievermogen van de EU-lidstaten vergroten, duurzame economische groei en concurrentievermogen stimuleren en de grote maatschappelijke uitdagingen voor de EU aanpakken.

Wat is het Europees Instituut voor innovatie en technologie? 

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) in Boedapest, Hongarije, heeft de volgende taken:

 • het stimuleren en integreren van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie dat aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet
 • het bevorderen van de synergie en samenwerking tussen hoger onderwijs, onderzoek en innovatie
 • het bevorderen van duurzame economische groei, concurrentievermogen en ondernemerschap door het innovatievermogen van de EU-landen te vergroten 
 • het aanpakken van grote maatschappelijke problemen waarmee de EU te maken krijgt

Het EIT is opgericht in het kader van Horizon 2020, het grote onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, wat ervoor zorgt dat zijn activiteiten coördineerd worden met andere EU-initiatieven en -programma's.

Wat is er tot dusver bereikt?

Het EIT heeft acht kennis- en innovatiegemeenschappen (KIG’s) opgericht en er zullen er nog twee volgen. Deze gemeenschappen steunen innovatie en ondernemerschap, en zorgen voor nieuwe vormen van samenwerking tussen hoger onderwijs, onderzoekers en bedrijven. 

De bestaande KIG’s zijn:

 • klimaatverandering (EIT Climate-KIC)
 • duurzame energie (EIT InnoEnergy)
 • digitale technologieën (EIT Digital)
 • gezond leven en actief ouder worden (EIT Health)
 • grondstoffen (EIT Raw Materials)
 • voedsel voor de toekomst (EIT Food)
 • slim, groen en geïntegreerd stedelijk vervoer (EIT Urban Mobility)
 • de Europese maakindustrie (EIT Manufacturing)

Sinds zijn oprichting heeft het EIT samen met de KIG's al meer dan 1000 partners van binnen en buiten Europa bijeengebracht, meer dan 300 innovatieve start-ups geholpen, steun gegeven aan meer dan 1200 bedrijfsideeën en meer dan 400 nieuwe producten en diensten gelanceerd. 

Meer dan 1200 studenten zijn afgestudeerd in door het EIT erkende studierichtingen op master- en postdoctoraal niveau. Naar schatting zullen er in de periode tot 2020 nog eens 5000 afgestudeerden bij komen. Meer informatie over het EIT is te vinden in deze factsheet.

Wat zijn de volgende stappen?

In haar voorstel voor het Horizon Europa-programma voor de periode 2021-2027 heef de Commissie het geplande budget voor het EIT opgenomen met een onderbouwing ervan (waaronder de toegevoegde waarde voor de EU) en een beschrijving van de actiegebieden, de grote lijnen van de activiteiten en de prestatie-indicatoren. 

Het voorstel voor Horizon Europa biedt zelf echter geen rechtsgrondslag voor de voortzetting van de activiteiten van het EIT na 2020. Op 11 juli 2019 heeft de Commissie een voorstel voor de actualisering van de EIT-verordening en een nieuwe strategische innovatieagenda voor het EIT voor de periode 2021-2027 gepresenteerd. 

De EIT-verordening, waarin de kernbeginselen van de werking van het EIT en de KIG’s de hoofdrol spelen, moet de juridische relatie tussen het EIT en het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie verduidelijken en het beginsel van financiële duurzaamheid voor de KIG’s vastleggen.

De voor de periode 2021-2027 voorgestelde strategische innovatieagenda (SIA) zorgt voor een goede afstemming op de doelstellingen van Horizon Europa en bevat de volgende nieuwe belangrijke elementen:

 • het vergroten van de regionale impact van de KIG’s door deze meer open te stellen voor potentiële partners en belanghebbenden, en beter gestructureerde regionale strategieën voor de KIG's te formuleren, onder meer via links met de desbetreffende strategieën voor slimme specialisatie
 • het vergroten van de innovatiecapaciteit in het hoger onderwijs om een groter aantal instellingen voor hoger onderwijs in de innovatiewaardeketens en -ecosystemen te integreren
 • het starten van nieuwe KIG’s op prioriteitsgebieden die gekozen worden op basis van hun relevantie voor de beleidsprioriteiten van Horizon Europa (de eerste nieuwe KIG, die voor de culturele en creatieve sector (CCI), staat gepland voor 2022)