An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Tá an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht ag féachaint le cumas Bhallstáit an Aontais chun nuálaíochta a neartú, fás agus iomaíochas eacnamaíoch inbhuanaithe a chothú, agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin mhóra shochaíocha ata roimh an Aontas.

Cad é an rud é an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht? 

Tá an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) lonnaithe i mBúdaipeist na hUngáire, agus is é seo an misean atá aici:

 • an t-ardoideachas, an taighde agus an nuálaíocht ardcháilíochta a chur chun cinn agus a chomhtháthú
 • sineirgí agus comhar a chur chun cinn idir réimsí an ardoideachais, an taighde agus na nuálaíochta
 • cuidiú le fás eacnamaíoch inbhuanaithe, le hiomaíochas agus le fiontraíocht trí fheabhas a chur ar chumas na mBallstát chun nuálaíochta 
 • dul i ngleic le dúshláin mhóra shochaíocha an Aontais

Is cuid de Fís 2020 é EIT, mar atá, Creatchlár an Aontais Eorpaigh um Thaighde agus um Nuálaíocht lena gcinntítear go mbíonn EIT ag obair i gcomhar le tionscnaimh agus cláir eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

Cad atá bainte amach go dtí seo?

Tá ocht bPobal Eolais agus Nuálaíochta (PENanna) bunaithe ag an Institiúid agus cruthófar dhá cheann eile. Tá tacaíocht á cur ar fáil ag na comhphobail seo don nuálaíocht agus don fhiontraíocht agus tá dul chun cinn á dhéanamh acu maidir leis an gcaoi ar féidir leis an ardoideachais, an taighde agus an gnó oibriú i gcomhar le chéile. 

Is iad seo a leanas na PENanna atá ann faoi láthair:

 • An tAthrú aeráide (EIT Climate-KIC)
 • Fuinneamh inbhuanaithe (EIT InnoEnergy)
 • Teicneolaíochtaí digiteacha (EIT Digital)
 • Maireachtáil fholláin agus aosú gníomhach (EIT Health)
 • Amhábhair (EIT Raw Materials)
 • Bia don Todhchaí (EIT Food)
 • Iompar uirbeach cliste, glas agus comhtháite (EIT Urban Mobility)
 • Iomaíochas thionscal déantúsaíochta na hEorpa (EIT Manufacturing)

Ó cuireadh EIT ar bun, tá sé féin agus na PENanna a ghabhann leis tar éis corradh le 1,000 comhpháirtí ó cheann ceann na hEorpa agus níos faide i gcéin a thabhairt le chéile, tá tacaíocht tugtha acu do bhreis agus 300 gnólacht nuathionscanta nuálach, is iad ba chionsiocair le breis agus 1,200 plean gnó agus tá corradh le 400 táirge agus seirbhís nua seolta acu. 

Bhain níos mó ná 1,200 mac léinn céim amach faoi chláir oideachais a thagann faoi lipéad EIT ar leibhéal Máistreachta agus ar leibhéal PhD, agus meastar go mbeidh 5,000 céimí breise ann faoi 2020. Tá tuilleadh eolais faoi EIT sa bhileog eolais seo.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Sa togra ón gCoimisiún Eorpach lena mbunaítear an clár ‘Fís Eorpach’ don tréimhse 2021-2027, leagtar amach an buiséad atá beartaithe a chur ar fáil do EIT, chomh maith leis an réasúnaíocht atá leis (ina measc breisluach an Aontais Eorpaigh), réimsí idirghabhála, príomhairíonna na ngníomhaíochtaí agus táscairí feidhmíochta. 

Mar sin féin, níl bunús dlí chun leanúint den oibríocht EIT tar éis 2020 sa togra maidir le Fís Eorpach féin. An 11 Iúil 2019, mhol an Coimisiún go ndéanfaí nuashonrú ar Rialachán EIT agus go gceapfaí Clár Oibre nua um Nuálaíocht Straitéiseach do EIT sa tréimhse 2021-2027. 

Le Rialachán EIT, rialachán ina ndíreofar ar na príomhphrionsabail a bhaineann le feidhmiú EIT agus a chuid PENanna, cinnteofar go mbeidh soiléireacht dhlíthiúil níos fearr ann i leith Chlár Réime an Aontais um Thaighde agus um Nuálaíocht, agus déanfar prionsabal na hinbhuanaitheachta airgeadais do na PENanna a chumhdach ann.

Thairis sin, cinntíonn an Clár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht (COSN), atá beartaithe don tréimhse 2021-2027, go mbeidh ailíniú ann le cuspóirí an chláir ‘Fís Eorpach’ agus go dtabharfar isteach na príomhghnéithe nua seo a leanas:

 • Tionchar réigiúnach na bPENanna a mhéadú trí oscailteacht fheabhsaithe do pháirtithe agus páirtithe leasmhara a d’fhéadfadh a bheith ann, agus straitéisí réigiúnacha PEN níos soiléire; lena n-áirítear naisc chuig na Straitéisí um Speisialtóireacht Chliste ábhartha
 • Borradh a chur faoi acmhainneacht nuálaíochta an ardoideachais chun líon níos leithne institiúidí ardoideachais a chomhtháthú i slabhraí luacha nuálaíochta agus in éiceachórais
 • PENanna nua i réimsí tosaíochta a sheoladh agus roghnófar iad ar bhonn a n-ábharthachta i dtaca le tosaíochtaí beartais an chláir ‘Fís Eorpach’. Is i réimse na dTionscal Cultúrtha agus Cruthaitheach (CCI) a bheadh an chéad PEN agus tá sé beartaithe é a sheoladh in 2022