An Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT)

Comhlacht neamhspleách de chuid an Aontais Eorpaigh atá lonnaithe i mBúdaipeist na hUngáire is ea an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT). Is é an misean atá ag an Institiúid cumas nuálaíochta an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát a threisiú agus dul i ngleic le dúshláin a bhaineann leis an tsochaí, rud a chothóidh an fás agus a chruthóidh poist.

Cad é an rud é?

Comhlacht neamhspleách de chuid an Aontais Eorpaigh atá lonnaithe i mBúdaipeist na hUngáire is ea an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT). Is é an misean atá ag an Institiúid cumas nuálaíochta an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát a threisiú agus dul i ngleic le dúshláin a bhaineann leis an tsochaí, rud a chothóidh an fás agus a chruthóidh poist.

Tá an Institiúid ina chuid den chlár Fís 2020, Creatchlár an Aontais Eorpaigh um Thaighde agus um Nuálaíocht. Cinntítear ar an gcaoi sin go mbíonn sí ag obair i gcomhar le tionscnaimh agus cláir eile de chuid an Aontais Eorpaigh.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá 8 bPobal Eolais agus Nuálaíochta (PENanna) bunaithe ag an Institiúid agus cruthófar dhá cheann eile. Tá tacaíocht á cur ar fáil ag na comhphobail seo don nuálaíocht agus don fhiontraíocht agus tá dul chun cinn á dhéanamh acu maidir leis an gcaoi ar féidir le hearnálacha an ardoideachais, an taighde agus an ghnó oibriú i gcomhar le chéile.

Baineann na PENanna atá ann faoi láthair leis na réimsí seo a leanas:

 • Athrú aeráide (EIT Climate-KIC)
 • Fuinneamh inbhuanaithe (EIT InnoEnergy)
 • Teicneolaíochtaí digiteacha (EIT Digital)
 • Maireachtáil fholláin agus aosú gníomhach (EIT Health)
 • Amhábhair (EIT RawMaterials)
 • Bia don todhchaí (Food4Future/EIT Food)
 • Soghluaisteacht uirbeach – iompar uirbeach cliste, glas agus comhtháite (le hainmniú in 2018)
 • Déantúsaíocht bhreisluacha – iomaíochas thionscal déantúsaíochta na hEorpa a neartú agus a mhéadú (le hainmniú in 2018).

Ó cuireadh EIT ar bun, tá sé féin agus na PENanna a ghabhann leis tar éis corradh le 1,000 comhpháirtí ó cheann ceann na hEorpa agus níos faide i gcéin a thabhairt le chéile, tá tacaíocht tugtha acu do bhreis agus 300 gnólacht nuathionscanta nuálach, is iad ba chionsiocair le breis agus 1,200 plean gnó agus tá corradh le 400 táirge agus seirbhís nua seolta acu. Bhain níos mó ná 1,200 mac léinn céim amach faoi chláir oideachais a thagann faoi lipéad EIT ar leibhéal Máistreachta agus ar leibhéal PhD, agus meastar go mbeidh 5,000 céimí breise ann faoi 2020.

Tá tuilleadh eolais faoi EIT sa bhileog eolais seo.

Cad iad na chéad chéimeanna eile?

Sa togra ón gCoimisiún Eorpach lena mbunaítear Fís Eorpach, an Creatchlár um Thaighde agus um Nuálaíocht don tréimhse 2021-2027, leagtar amach an buiséad atá beartaithe a chur ar fáil don Institiúid don chéad tréimhse eile, chomh leis an réasúnaíocht atá leis, ina measc breisluach an Aontais Eorpaigh, réimsí idirghabhála, príomhairíonna na ngníomhaíochtaí agus táscairí feidhmíochta. Mar sin féin, níl bunús dlí chun leanúint d’oibríochtaí EIT tar éis 2020 sa togra maidir le Fís Eorpach féin. Dá bhrí sin, tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar an Rialachán maidir le EIT, go háirithe na forálacha sin a bhaineann le:

 • misean EIT
 • na cuspóirí agus na cúraimí
 • comhlachtaí agus gníomhaíochtaí EIT agus roghnú PENanna
 • acmhainní airgeadais nó forálacha a bhaineann le clársceidealú agus tuairisciú.

Cuirfear isteach an togra le haghaidh Clár Oibre Straitéiseach nua um Nuálaíocht EIT don tréimhse 2021-2027 in éineacht leis an togra le haghaidh athbhreithniú ar Rialachán EIT.

Beidh an measúnú tionchar a bheidh ag gabháil leis na tograí ón gCoimisiún Eorpach le haghaidh athbhreithniú ar Rialachán EIT agus le haghaidh Clár Oibre Straitéiseach um Nuálaíocht EIT do 2021-2027 bunaithe ar an lear ollmhór fianaise atá ar fáil a bailíodh le blianta beaga anuas.