Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi eesmärk on tugevdada ELi liikmesriikide innovatsioonisuutlikkust, edendada jätkusuutlikku majanduskasvu ja konkurentsivõimet ning lahendada suuri ühiskondlikke probleeme, millega EL silmitsi seisab.

Mis on Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)? 

Budapestis (Ungari) asuva Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi ülesanne on:

 • edendada ja integreerida kõige kõrgemal tasemel kõrgharidust, teadustegevust ja innovatsiooni;
 • edendada kõrghariduse, teadusuuringute ja uuendustegevuse vahelist koostööd ja sünergiat;
 • panustada kestlikku majanduskasvu, konkurentsivõimesse ja ettevõtlusse, tugevdades ELi liikmesriikide innovatsioonisuutlikkust; 
 • lahendada suuri ühiskondlikke probleeme, millega EL silmitsi seisab.

EIT on osa ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“, mis tagab selle koostöö teiste ELi algatuste ja programmidega.

Mida on seni saavutatud?

EIT on juba loonud kaheksa teadmis- ja innovaatikakogukonda (TIK) ning loomisel on veel kaks. Need toetavad innovatsiooni ja ettevõtlust ning läbimurret kõrgharidus-, teadus- ja ettevõtlussektori vahelises koostöös. 

Olemasolevad teadmis- ja innovatsioonikogukonnad on järgmised:

 • kliimamuutused (EIT Climate-KIC);
 • säästev energia (EIT InnoEnergy);
 • digitaaltehnoloogiad (EIT Digital);
 • tervislikud eluviisid ja aktiivne vananemine (EIT Health);
 • toorained (EIT Raw Materials);
 • tulevikutoit (EIT Food);
 • arukas, keskkonnahoidlik ja lõimitud linnatransport (EIT Urban Mobility);
 • Euroopa töötlev tööstus (EIT Manufacturing).

Oma loomisest alates on EIT ning selle teadmis- ja innovaatikakogukonnad kokku toonud rohkem kui 1000 partnerit kogu Euroopast ja kaugemaltki, toetanud rohkem kui 300 innovaatilist idufirmat, arendanud rohkem kui 1200 äriideed ning toonud turule üle 400 uue toote ja teenuse. 

Rohkem kui 1200 üliõpilast on lõpetanud EIT-märgisega magistri- või doktoriõppe programmi ning 2020. aastaks tuleb neid hinnanguliselt kokku 5000. Lisateavet EIT kohta leiate sellest teabelehest.  

Millised on järgmised sammud?

Komisjoni ettepanekus, millega luuakse programm „Euroopa horisont“ (2021–2027), sätestatakse EIT kavandatav eelarve ning selle aluspõhimõtted, sealhulgas ELi lisaväärtus, sekkumisvaldkonnad, tegevuse põhisuunad ja tulemusnäitajad. 

Programmi „Euroopa horisont“ ettepanek ise aga ei sisalda õiguslikku alust EIT tegevuse jätkamiseks pärast 2020. aastat. 11. juulil 2019 tegi komisjon ettepaneku ajakohastada EIT määrust ja esitas uue strateegilise innovatsioonikava aastateks 2021–2027. 

EIT määrus, mis keskendub EIT ja selle teadmis- ja innovaatikakogukondade toimimise peamistele põhimõtetele, tagab suurema õigusselguse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi suhtes ning sisaldab teadmis- ja innovatsioonikogukondade rahalise jätkusuutlikkuse põhimõtet.

Lisaks tagab aastateks 2021–2027 kavandatud strateegiline innovatsioonikava kooskõla programmi „Euroopa horisont“ eesmärkidega ja see hõlmab järgmisi uusi elemente:

 • teadmis- ja innovaatikakogukondade piirkondliku mõju suurendamine suurema avatuse kaudu võimalike partnerite ja huvirühmade suhtes ning paremini sõnastatud teadmis- ja innovaatikakogukondade piirkondlikud strateegiad, sealhulgas lingid asjakohaste aruka spetsialiseerumise strateegiate juurde;
 • kõrgharidusasutuste innovatsioonisuutlikkuse edendamine, et lõimida rohkem kõrgharidusasutusi innovatsiooni väärtusahelatesse ja ökosüsteemidesse;
 • uute teadmis- ja innovaatikakogukondade loomine prioriteetsetes valdkondades, mis valitakse vastavalt nende asjakohasusele programmi „Euroopa horisont“ poliitikaprioriteetide seisukohast. Esimene uus teadmis- ja innovaatikakogukond luuakse eeldatavasti 2022. aastal kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnas.