Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on iseseisev ELi asutus, mis asub Budapestis (Ungari). Selle ülesanne on tugevdada ELi ja selle liikmesriikide innovatsioonisuutlikkust ning lahendada ühiskondlikke probleeme, et soodustada majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

Millega on tegemist?

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on iseseisev ELi asutus, mis asub Budapestis (Ungari). Selle ülesanne on tugevdada ELi ja selle liikmesriikide innovatsioonisuutlikkust ning lahendada ühiskondlikke probleeme, et soodustada majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

EIT on osa ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“, mis tagab selle koostöö teiste ELi algatuste ja programmidega.

Mida on seni saavutatud?

EIT on juba loonud kaheksa teadmis- ja innovaatikakogukonda (TIK) ning loomisel on veel kaks. Need toetavad innovatsiooni ja ettevõtlust ning läbimurret kõrgharidus-, teadus- ja ettevõtlussektori vahelises koostöös.

Praegused teadmis- ja innovaatikakogukonnad on loodud järgmistes valdkondades:

 • kliimamuutused (EIT Climate-KIC);
 • säästev energia (EIT InnoEnergy);
 • digitaaltehnoloogiad (EIT Digital);
 • tervislikud eluviisid ja aktiivne vananemine (EIT Health);
 • toorained (EIT RawMaterials);
 • tulevikutoit (EITi Food);
 • linnaliikuvus – arukas, keskkonnahoidlik ja lõimitud linnatransport (käivitub 2018. aastal);
 • lisaväärtusega tootmine – Euroopa töötleva tööstuse konkurentsivõime tugevdamine ja suurendamine (käivitub 2018. aastal).

Oma loomisest alates on EIT ning selle teadmis- ja innovaatikakogukonnad kokku toonud rohkem kui 1000 partnerit kogu Euroopast ja kaugemaltki, toetanud rohkem kui 300 innovaatilist idufirmat, arendanud rohkem kui 1200 äriideed ning toonud turule üle 400 uue toote ja teenuse. Rohkem kui 1200 üliõpilast on lõpetanud EIT-märgisega magistri- või doktoriõppe programmi ning 2020. aastaks tuleb neid hinnanguliselt kokku 5000.

Lisateave EIT kohta leiate sellest teabelehest.

Millised on järgmised sammud?

Euroopa Komisjoni ettepanekus, millega luuakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Euroopa horisont“ (2021–2027), sätestatakse EIT kavandatav eelarve järgmiseks perioodiks ning selle aluspõhimõtted, sealhulgas ELi lisaväärtus, sekkumisvaldkonnad, tegevuse põhisuunad ja tulemusnäitajad. Programmi „Euroopa horisont“ ettepanek ise aga ei sisalda õiguslikku alust EIT tegevuse jätkamiseks pärast 2020. aastat. Seetõttu vaadatakse praegu läbi EIT määrust, eelkõige sätteid, mis on seotud järgmiste teemadega:

 • EIT tegevus;
 • eesmärgid ja ülesanded;
 • EIT organid, tegevus ning teadmis- ja innovaatikakogukondade valik;
 • rahalised vahendid ning programmitööd ja aruandlust käsitlevad sätted.

Koos EIT määruse läbivaatamist käsitleva ettepanekuga esitatakse ka ettepanek EIT uue strateegilise innovatsioonikava kohta aastateks 2021–2027.

Mõjuhinnang, mis lisatakse Euroopa Komisjoni ettepanekutele EIT määruse läbivaatamise ja EIT strateegilise innovatsioonikava 2021–2027 kohta, põhineb suurel hulgal viimastel aastatel kogutud andmetel.