Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ που εδρεύει στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία). Αποστολή του είναι να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ και των κρατών μελών της και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Περί τίνος πρόκειται;

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ που εδρεύει στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία). Αποστολή του είναι να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας της ΕΕ και των κρατών μελών της και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές προκλήσεις ώστε να τονωθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας.

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζων 2020», γεγονός που διασφαλίζει τη συνεργασία του ΕΙΤ με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Το ΕΙΤ δημιούργησε 8 Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ) και θα δημιουργηθούν δύο ακόμη. Αυτές οι κοινότητες υποστηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και καθιερώνουν πρωτοποριακούς τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα και τους διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους.

Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας υπάρχουν σήμερα στους παρακάτω τομείς:

 • Κλιματική αλλαγή (EIT Climate-KIC)
 • Βιώσιμη ενέργεια (EIT InnoEnergy)
 • Ψηφιακές τεχνολογίες (EIT Digital)
 • Υγιής διαβίωση και ενεργός γήρανση (EIT Health)
 • Πρώτες ύλες (EIT RawMaterials)
 • Τρόφιμα για το μέλλον (EIT Food)
 • Αστική κινητικότητα — έξυπνες, οικολογικές και ολοκληρωμένες αστικές μεταφορές (θα οριστεί το 2018)
 • Μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας — ενίσχυση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ευρώπης (θα οριστεί το 2018)

Από την ίδρυσή του, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ έφεραν σε επαφή περισσότερους από 1.000 εταίρους εντός και εκτός Ευρώπης, στήριξαν περισσότερες από 300 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, ανέπτυξαν πάνω από 1.200 επιχειρηματικές ιδέες και δημιούργησαν περισσότερα από 400 νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Περισσότεροι από 1.200 φοιτητές αποφοίτησαν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τη σφραγίδα του ΕΙΤ σε επίπεδο Master και PhD, ενώ 5.000 επιπλέον απόφοιτοι αναμένονται έως το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΙΤ μπορείτε να βρείτε στο παρόν ενημερωτικό δελτίο.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, καθορίζει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του ΕΙΤ για την επόμενη περίοδο, καθώς και την αιτιολόγησή του, συμπεριλαμβανομένης της προστιθέμενης αξίας για την ΕΕ, των τομέων παρέμβασης, των γενικών γραμμών δραστηριοτήτων και των δεικτών επιδόσεων. Ωστόσο, η ίδια η πρόταση για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» δεν παρέχει τη νομική βάση για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του ΕΙΤ μετά το 2020. Ως εκ τούτου, ο κανονισμός για το ΕΙΤ βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο της αναθεώρησης, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις που αφορούν:

 • την αποστολή του ΕΙΤ
 • τους στόχους και τα καθήκοντα
 • τους οργανισμούς του ΕΙΤ, τις δραστηριότητές του και την επιλογή των ΚΓΚ
 • τους χρηματοδοτικούς πόρους ή τις διατάξεις σχετικά με τον προγραμματισμό και την υποβολή εκθέσεων.

Η πρόταση για ένα νέο Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027 θα υποβληθεί παράλληλα με την πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για το ΕΙΤ.

Η εκτίμηση επιπτώσεων, που θα συνοδεύει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΙΤ και το Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027, θα βασίζεται σε μεγάλο αριθμό διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.