Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας επιδιώκει να ενισχύσει την ικανότητα καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ, να προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, καθώς και να αντιμετωπίσει τις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις της Ένωσης.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας; 

Με έδρα τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, αποστολή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) είναι:

 • να προωθήσει και να ενσωματώσει τα υψηλότερα πρότυπα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας
 • να προωθήσει τη συνεργασία ανάμεσα στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας
 • να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα ενισχύοντας την ικανότητα καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ 
 • να αντιμετωπίσει τις μείζονες κοινωνικές προκλήσεις της Ένωσης.

Το ΕΙΤ αποτελεί μέρος του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, «Ορίζων 2020», το οποίο διασφαλίζει ότι το ΕΙΤ συνεργάζεται με άλλες πρωτοβουλίες και προγράμματα της ΕΕ.

Τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα;

Το ΕΙΤ δημιούργησε 8 Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), ενώ δύο ακόμη αναμένονται. Αυτές οι κοινότητες υποστηρίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, ενώ ταυτόχρονα καθιερώνουν ριζοσπαστικούς τρόπους συνεργασίας ανάμεσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις. 

Οι υπάρχουσες ΚΓΚ είναι:

 • Κλιματική αλλαγή (EIT Climate-KIC)
 • Βιώσιμη ενέργεια (EIT InnoEnergy)
 • Ψηφιακές τεχνολογίες (EIT Digital)
 • Υγιής διαβίωση και ενεργός γήρανση (EIT Health)
 • Πρώτες ύλες (EIT Raw Materials)
 • Τρόφιμα για το μέλλον (EIT Food)
 • Έξυπνες, οικολογικές και ολοκληρωμένες αστικές μεταφορές (EIT Urban Mobility)
 • Ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία (EIT Manufacturing).

Από την ίδρυσή τους, το ΕΙΤ και οι ΚΓΚ έφεραν σε επαφή περισσότερους από 1.000 εταίρους εντός και εκτός Ευρώπης, στήριξαν περισσότερες από 300 καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις, ανέπτυξαν πάνω από 1.200 επιχειρηματικές ιδέες και δημιούργησαν περισσότερα από 400 νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Περισσότεροι από 1.200 φοιτητές αποφοίτησαν από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τη σφραγίδα του ΕΙΤ σε μεταπτυχιακό επίπεδο (μάστερ) και σε επίπεδο διδακτορικού (PhD), ενώ 5.000 επιπλέον απόφοιτοι αναμένονται έως το 2020. Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΙΤ μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο.  

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 καθορίζει τον προτεινόμενο μελλοντικό προϋπολογισμό για το ΕΙΤ, καθώς και την αιτιολόγησή του (συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης προστιθέμενης αξίας σε επίπεδο ΕΕ), τους τομείς παρέμβασης, τους γενικούς δείκτες δραστηριοτήτων και τους δείκτες επιδόσεων. 

Ωστόσο, η πρόταση για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» δεν παρέχει τη νομική βάση για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΕΙΤ μετά το 2020. Στις 11 Ιουλίου 2019, η Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση του κανονισμού για το ΕΙΤ, καθώς και ένα νέο Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας (ΣΘΚ) του ΕΙΤ για την περίοδο 2021-2027. 

Ο κανονισμός για το ΕΙΤ, που εστιάζει στις βασικές αρχές λειτουργίας του ΕΙΤ και των ΚΓΚ, θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη νομική σαφήνεια σε σχέση με το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία και θα κατοχυρώσει την αρχή της οικονομικής βιωσιμότητας για τις ΚΓΚ.

Επιπλέον, το προτεινόμενο για την περίοδο 2021-2027 Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας διασφαλίζει την ευθυγράμμιση του ΕΙΤ με τους στόχους του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και εισάγει τα εξής νέα βασικά χαρακτηριστικά:

 • αύξηση του περιφερειακού αντίκτυπου των ΚΓΚ μέσω βελτίωσης της διαφάνειάς τους για τους δυνητικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη και μέσω καλύτερα διαρθρωμένων περιφερειακών στρατηγικών για τις ΚΓΚ, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με αντίστοιχες στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης
 • ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ούτως ώστε περισσότερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να ενσωματωθούν σε αξιακές αλυσίδες και οικοσυστήματα καινοτομίας
 • δημιουργία νέων ΚΓΚ σε τομείς προτεραιότητας, οι οποίες πρέπει να επιλέγονται με βάση τη συνάφειά τους με τις πολιτικές προτεραιότητες του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη». Η πρώτη νέα ΚΓΚ θα αφορά τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) και προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2022.