Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT)
Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi har til formål at booste EU-landenes innovationskapacitet, fremme bæredygtig økonomisk vækst, styrke konkurrenceevnen og deltage i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer i EU.

Hvad er Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi? 

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) ligger i den ungarske hovedstad Budapest og har som formål:

 • at styrke videregående uddannelse, forskning og innovation af højeste kvalitet
 • at fremme synergi mellem videregående uddannelse, forskning og innovation
 • at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst, bedre konkurrenceevne og en stærkere iværksætterkultur ved at øge EU-landenes innovationskapacitet 
 • at deltage i løsningen af store samfundsmæssige udfordringer i EU

EIT indgår i Horisont 2020, EU's rammeprogram for forskning og innovation, hvilket sikrer, at EIT samarbejder med andre EU-initiativer og -programmer.

Hvad har EIT opnået indtil videre?

EIT har oprettet 8 videns- og innovationsfællesskaber (VIF'er), og der vil blive oprettet yderligere to. Disse fællesskaber støtter innovation og iværksætterkultur og sørger for nytænkning i den måde, videregående uddannelse, forskning og erhverv samarbejder på. 

Der er VIF'er inden for følgende områder:

 • Klimaforandringer (EIT Climate-KIC)
 • Bæredygtig energi (EIT InnoEnergy)
 • Digitale teknologier (EIT Digital)
 • Sund livsstil og aktiv aldring (EIT Health)
 • Råstoffer (EIT Raw Materials)
 • Fremtidens fødevarer (EIT Food)
 • Intelligent, grøn og integreret bytransport (EIT Urban Mobility)
 • Europas produktionssektor (EIT Manufacturing)

Siden begyndelsen har EIT og dets VIF'er bragt over 1 000 partnere i og uden for EU sammen, støttet over 300 innovative nye virksomheder, udklækket over 1 200 forretningsidéer og lanceret over 400 nye produkter og tjenesteydelser. 

Mere end 1 200 studerende har taget eksamen via de EIT-mærkede uddannelsesprogrammer på kandidat- og ph.d.-niveau, og det forventes, at yderligere 5 000 studerende tager deres afsluttende eksamen inden 2020. Du kan læse mere om EIT i dette faktablad.

Hvad sker der nu?

Kommissionens forslag om Horisont Europa-programmet for perioden 2021-2027 indeholder det foreslåede fremtidige budget for EIT, begrundelsen for at opretholde instituttet (herunder dets forventede merværdi på EU-plan), dets indsatsområder og hovedlinjerne i aktivitets- og resultatindikatorerne. 

Imidlertid udgør selve Horisont Europa-forslaget ikke retsgrundlaget for videreførelse af EIT's aktiviteter efter 2020. Den 11. juli 2019 foreslog Kommissionen en ajourføring af EIT-forordningen og en ny strategisk innovationsdagsorden for EIT for perioden 2021-2027. 

EIT-forordningen, der fokuserer på de centrale principper for EIT's og dets VIF'ers funktion, sikrer større juridisk klarhed i forholdet til EU's rammeprogram for forskning og innovation og knæsætter princippet om finansiel bæredygtighed for VIF'erne.

Endvidere sikrer den strategiske innovationsdagsorden (SID), der er foreslået for 2021-2027, at VIF'ernes aktiviteter er i tråd med målene for Horisont Europa, og den indfører følgende vigtige nye elementer:

 • VIF'ernes regionale indflydelse skal øges ved at gøre dem mere åbne over for potentielle partnere og interessenter og tydeliggøre deres regionale strategier, som bl.a. skal hænge bedre sammen med regionernes strategier for intelligent specialisering.
 • De videregående uddannelsers innovationskapacitet skal styrkes, så et større antal højere læreanstalter bliver en integreret del af innovationsværdikæderne og -økosystemerne.
 • Der skal oprettes nye VIF'er inden for prioriterede områder, som udvælges efter deres relevans for de politiske prioriteter i Horisont Europa. Det første nye VIF vil være inden for den kulturelle og kreative sektor og planlægges oprettet i 2022.