Evropský inovační a technologický institut (EIT)

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je nezávislý subjekt EU se sídlem v Budapešti. Jeho úkolem je posílit inovační kapacity EU a jejích členských států v zájmu řešení společenských výzev. To je předpokladem dalšího hospodářského růstu a vzniku nových pracovních míst.

O jaký subjekt jde?

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je nezávislý subjekt EU se sídlem v Budapešti. Jeho úkolem je posílit inovační kapacity EU a jejích členských států v zájmu řešení společenských výzev. To je předpokladem dalšího hospodářského růstu a vzniku nových pracovních míst.

EIT je součástí rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, čímž je zajištěna provázanost EIT s dalšími iniciativami a programy EU.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

EIT zřídil 8 znalostních a inovačních společenství (KIC) a další dvě budou vytvořena. Tato společenství podporují inovace a podnikání a napomáhají k tomu, aby došlo k průlomům ve spolupráci mezi vysokoškolským vzděláváním, výzkumem a podnikatelským sektorem.

Stávající společenství KIC působí v těchto oblastech:

 • změna klimatu (EIT Climate-KIC)
 • udržitelná energie (EIT InnoEnergy)
 • digitální technologie (EIT Digital)
 • zdravý životní styl a aktivní stárnutí (EIT Health)
 • suroviny (EIT RawMaterials)
 • Food4future (EIT Food)
 • městská mobilita – inteligentní, ekologická a integrovaná městská doprava (bude určeno v roce 2018)
 • výroba s přidanou hodnotou – posílení a zvýšení konkurenceschopnosti evropského zpracovatelského průmyslu (bude určeno v roce 2018)

Od svého zřízení EIT a jeho stávající znalostní a inovační společenství sdružily více než 1 000 partnerů z celé Evropy i světa, podpořily více než 300 inovativních začínajících podniků, napomohly počátečním fázím realizace přes 1 200 podnikatelských záměrů a zavedly více než 400 nových produktů a služeb. Magisterské a doktorandské studium v rámci EIT absolvovalo více než 1 200 studentů. Do roku 2020 by podle předpokladů mělo přibýt dalších 5 000 absolventů.

Více informací o EIT je k dispozici v tomto informačním přehledu.

Co bude následovat?

Návrh Evropské komise, kterým se zavádí Horizont Evropa, rámcový program pro výzkum a inovace pro období 2021–2027, stanoví navrhovaný rozpočet pro EIT na příští období, spolu s jeho odůvodněním, včetně přidané hodnoty EU, oblastí intervence, hlavních směrů činnosti a ukazatelů výkonnosti. Samotný návrh programu Horizont Evropa však neposkytuje právní základ pro pokračování provozu EIT po roce 2020. Z tohoto důvodu se v současné době reviduje nařízení o EIT, a to zejména ustanovení o:

 • poslání EIT
 • cílech a úkolech
 • orgánech, činnosti a výběru znalostních a inovačních společenství
 • finančních zdrojích nebo ustanoveních týkajících se programování a podávání zpráv

Návrh nového strategického programu inovací EIT na období 2021–2027 bude předložen spolu s návrhem na revizi nařízení o EIT.

Návrhy Komise o revizi nařízení o EIT a strategického programu inovací EIT na období 2021–2027 bude doprovázet posouzení dopadů, založené na rozsáhlém množství dostupných důkazů shromážděných v minulých letech.