Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Европейският институт за иновации и технологии се стреми да укрепи капацитета за иновации на страните от ЕС, да подкрепя устойчивия икономически растеж и конкурентоспособността и да работи за справяне с важни обществени предизвикателства, пред които е изправен Съюзът.

Какво представлява Европейският институт за иновации и технологии? 

Мисията на базирания в Будапеща, Унгария, Европейски институт за иновации и технологии (EIT) е:

 • да насърчава и интегрира висше образование, изследвания и иновации, отговарящи на най-високи стандарти
 • да насърчава взаимодействията и сътрудничеството между висшето образование, изследователската дейност и иновациите
 • да допринася за устойчивия икономически растеж, конкурентоспособността и предприемачеството, като повишава капацитета за иновации на страните от ЕС 
 • да работи за справяне с важните обществени предизвикателства пред Съюза

EIT е част от „Хоризонт 2020“ — рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации, което гарантира, че институтът работи в сътрудничество с други инициативи и програми на ЕС.

Какво е постигнато досега?

EIT е създал 8 общности на знания и иновации (ОЗИ) и му предстои да създаде още две такива общности. Тези общности подкрепят иновациите и предприемачеството и създават условия за радикална промяна във взаимодействието между образованието, изследванията и бизнеса. 

Съществуващите ОЗИ са:

 • Изменение на климата (EIT Climate-KIC)
 • Устойчива енергия (EIT InnoEnergy)
 • Цифрови технологии (EIT Digital)
 • Здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора (EIT Health)
 • Суровини (EIT RawMaterials)
 • Храна за бъдещето (EIT Food)
 • Градска мобилност — интелигентен, екологосъобразен и интегриран градски транспорт (EIT Urban Mobility)
 • Европейска преработваща промишленост (EIT Manufacturing)

От създаването си досега EIT и неговите ОЗИ са свързали над 1 000 партньори от цяла Европа и извън нея, подкрепили са над 300 новаторски стартиращи предприятия, изиграли са ролята на бизнес инкубатор за над 1 200 бизнес идеи и са създали над 400 нови продукти и услуги. 

Над 1200 студенти са завършили магистърски и докторски програми, носещи знака на EIT, а други 5000 се очаква да се дипломират до 2020 г. Повече информация за EIT можете да намерите в този информационен документ.

Какви са следващите стъпки?

В предложението на Комисията за създаване на програмата „Хоризонт Европа“ за периода 2021—2027 г. е определен бъдещият бюджет на EIT, а също и неговата обосновка (включително очакваната добавена стойност за ЕС), областите на намеса, общите насоки на дейност и показателите за изпълнение. 

Само по себе си предложението за „Хоризонт Европа“ обаче не осигурява правно основание за продължаване на дейността на EIT след 2020 г. На 11 юли 2019 г. Комисията предложи актуализиране на Регламента за EIT и нова стратегическа иновационна програма за EIT за периода 2021—2027 г. 

Регламентът за EIT, насочен към основните принципи на функциониране на EIT и ОЗИ, ще гарантира по-голяма правна яснота по отношение на Рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации и ще утвърди принципа на финансовата стабилност за общностите на знания и иновации.

Освен това стратегическата иновационна програма, предложена за периода 2021—2027 г., е в съответствие с целите на програма „Хоризонт Европа“ и с нея се въвеждат следните основни нови елементи:

 • Повишаване на регионалния ефект на ОЗИ чрез засилване на откритостта към потенциалните партньори и заинтересовани страни и чрез по-добре формулирани регионални стратегии за ОЗИ; включване на връзки към съответните стратегии за интелигентна специализация
 • Повишаване на капацитета за иновации на висшето образование, за да се включат по-голям брой висши учебни заведения в иновационни вериги за създаване на стойност и екосистеми
 • Стартиране на нови ОЗИ в приоритетни области, които ще бъдат подбрани според значението им за приоритетите в политиката за „Хоризонт Европа“. Първите нови ОЗИ ще бъдат в областта на културните и творческите индустрии, като се планира те да започнат дейност през 2022 г.