Европейски институт за иновации и технологии (EIT)

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС със седалище в Будапеща, Унгария. Мисията на института е да укрепва капацитета за иновации на ЕС и държавите от него и да търси начини за справяне с предизвикателствата пред обществото с цел насърчаване на растежа и създаване на работни места.

За какво става въпрос?

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС със седалище в Будапеща, Унгария. Мисията на института е да укрепва капацитета за иновации на ЕС и държавите от него и да търси начини за справяне с предизвикателствата пред обществото с цел насърчаване на растежа и създаване на работни места.

EIT е част от „Хоризонт 2020“ — рамковата програма на ЕС за изследвания и иновации, което гарантира, че институтът работи в сътрудничество с други инициативи и програми на ЕС.

Какво е направено досега?

EIT е създал 8 общности на знания и иновации (ОЗИ) и му предстои да създаде още две такива общности. Тези общности подкрепят иновациите и предприемачеството и създават условия за радикална промяна във взаимодействието между секторите на висшето образование, научните изследвания и бизнеса..

Създадените досега ОЗИ са в следните области:

 • Изменение на климата (EIT Climate-KIC)
 • Устойчива енергия (EIT InnoEnergy)
 • Цифрови технологии (EIT Digital)
 • Здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора (EIT Health)
 • Суровини (EIT RawMaterials)
 • Храна за бъдещето (Food4Future, EIT Food)
 • Градска мобилност — интелигентен, екологосъобразен и интегриран градски транспорт
 • Производство с добавена стойност — укрепване и засилване на конкурентоспособността на европейската преработвателна промишленост

От създаването си досега EIT и неговите ОЗИ са свързали над 1 000 партньори от цяла Европа и извън нея, подкрепили са над 300 новаторски стартиращи предприятия, изиграли са ролята на бизнес инкубатор за над 1 200 бизнес идеи и са създали над 400 нови продукти и услуги. Над 1200 студенти са завършили носещи знака на EIT магистърски и докторски програми, а други 5000 се очаква да се дипломират до 2020 г.

Повече информация за EIT

Какви са следващите стъпки?

В предложението си за създаване на Хоризонт Европа — рамковата програма за научни изследвания и иновации за периода 2021—2027 г. — Европейската комисия определя бюджета на EIT за следващия период, както и неговата обосновка, включително добавената стойност за ЕС, областите на намеса, общите насоки на дейност и показателите за изпълнение. Самото предложение за „Хоризонт Европа“ обаче не осигурява правно основание за продължаване на дейността на EIT след 2020 г. Поради това Регламентът за EIT е в процес на преразглеждане, и по-специално разпоредбите по отношение на:

 • мисията на EIT
 • неговите цели и задачи
 • органите, дейностите и общностите за знания и иновации на EIT
 • финансовите средства или разпоредби, свързани с планирането и докладването.

Предложението за нова стратегическа иновационна програма за 2021—2027 г. ще бъде представено заедно с предложението за преразглеждане на Регламента за EIT.

Оценката на въздействието, която ще придружава тези две предложения на Комисията, ще се основава на голямото количество данни, събрани през последните години.