Innowacje w edukacji

Poprawa i modernizacja edukacji jest jednym z priorytetów UE i jej państw członkowskich.

Jak UE wspiera innowacje w edukacji? 

Instytucje edukacyjne, takie jak szkoły i uczelnie wyższe, muszą się rozwijać i dostosowywać, aby móc realizować swoje podstawowe zadania, tj. kształcić uczniów i studentów, aby mogli oni odnosić sukcesy w złożonym i wzajemnie powiązanym świecie, w którym zachodzą szybkie zmiany technologiczne, kulturowe, gospodarcze i demograficzne. 

Komisja wspiera innowacje w dziedzinie edukacji poprzez następujące inicjatywy: