Σχετικά με την Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της ΕΕ.

Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της ΕΕ. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τα σχολεία και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρέπει να εξελίσσονται και να αναπροσαρμόζονται ώστε να μπορούν να επιτελούν την κύρια αποστολή τους: να εκπαιδεύουν τους μαθητές και τους φοιτητές, ώστε αυτοί να έχουν μια επιτυχημένη πορεία μέσα σ’ έναν περίπλοκο και διασυνδεδεμένο κόσμο που βρίσκεται αντιμέτωπος με ραγδαίες τεχνολογικές, πολιτιστικές, οικονομικές και δημογραφικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή στηρίζει την καινοτομία στην εκπαίδευση μέσω των ακόλουθων πρωτοβουλιών: