Bra och relevant högre utbildning

En relevant högre utbildning av hög kvalitet ger studenterna de kunskaper och överförbara färdigheter som de behöver för att lyckas efter utbildningen. För detta krävs en bra lärmiljö som stöder god undervisning.

Vad handlar det om?

En relevant högre utbildning av hög kvalitet ger studenterna de kunskaper och överförbara färdigheter som de behöver för att lyckas efter utbildningen. För detta krävs en bra lärmiljö som stöder god undervisning.

Enligt en studie om den högre utbildningens relevans som EU-kommissionen nyligen gjort är en högre utbildning relevant om den bidrar till följande tre mål:

  • Hållbar sysselsättning
  • Personlig utveckling
  • Aktivt medborgarskap

Varför är det viktigt?

EU:s ledare har satt upp som mål för 2020 att minst 40 procent av alla mellan 30 och 34 år ska ha en högre utbildning eller motsvarande. Personer med högskoleexamen har visserligen lättare att få jobb än de som har en kortare utbildning, men lärosätena tar ofta lång tid på sig att anpassa sina kursplaner till näringslivets behov och lyckas inte förutse eller bidra till att utforma framtidens yrken.

Det krävs åtgärder för att ta itu med bristen på spetskompetens i EU. För det första måste fler lockas att utbilda sig till bristyrken. I många EU-länder behövs det fler naturvetare, tekniker, ingenjörer, (humanister) och matematiker, läkare och lärare. För det andra behöver alla högskolestudenter avancerade övergripande färdigheter och nyckelkompetenser, oavsett ämnesområde. Digital spetskompetens, räknefärdighet, självständighet, kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga är allt viktigare egenskaper.

Det finns ett stort behov av flexibla och innovativa inlärnings- och undervisningsmetoder som förbättrar utbildningens kvalitet och relevans och gör att fler vill studera. För att hitta nya metoder kan man – i linje med EU:s policydokument om en ny syn på utbildning – utforska hur it och annan ny teknik kan bidra till att förändra och berika undervisningen, förbättra inlärningen och stödja individanpassat lärande.

Vad har man gjort hittills?

EU-kommissionen har startat ett europeiskt initiativ för att följa upp högskoleutbildade och öka kunskapen på nationell och europeisk nivå om deras karriärutveckling eller fortsatta utbildning. Den här kunskapen förbättrar yrkesvägledningen, utbildningarnas utformning, institutionernas strategier och policyarbetet.

Efter rådets rekommendation om uppföljning av utexaminerade (2017/C 423/01) började länderna samarbeta för att förbättra sina uppföljningsmetoder. För att vidareutveckla arbetet har kommissionen inrättat en informell expertgrupp.

Kommissionen har inlett en pilotfas inför en europeisk undersökning om utexaminerade för att samla in jämförbara uppgifter om studiernas relevans för arbetsmarknaden och de utexaminerades färdigheter, rörlighet, studieinriktning, attityder och samhällsengagemang.

Kommissionen ska också inleda ett utökat samarbete med olika utbildningssektorer, företag och arbetsgivare i den offentliga sektorn för att främja utbildningar i relevanta ämnen inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, (humaniora) och matematik och modernisera kursplanerna.