Relevantné a kvalitné vysokoškolské vzdelávanie

Relevantné a vysokokvalitné vysokoškolské vzdelávanie poskytuje študentom vedomosti a prierezové základné zručnosti potrebné na to, aby sa po ukončení štúdia úspešne uplatnili v pracovnom živote.

Prečo je dôležité zabezpečiť relevantnosť vysokoškolského vzdelávania?

EÚ čelí nedostatku zručností, najmä v oblastiach STEM – veda, technológia, inžinierstvo a matematika, ale aj v niektorých zdravotníckych a učiteľských profesiách. 

Únia musí konať, ak má zabezpečiť kontinuálny rozvoj zručností a zostať hospodársky konkurencieschopná. Je potrebné motivovať viac občanov, aby študovali predmety, v ktorých chýbajú pracovníci s požadovanými zručnosťami a dopyt po nich je stále neuspokojený. Okrem toho musia všetci študenti získať pokročilé prierezové zručnosti a kľúčové kompetencie, ktoré im umožnia uplatniť sa po ukončení štúdia. 

K týmto zručnostiam patria digitálne kompetencie na vysokej úrovni, matematická gramotnosť, kritické myslenie a riešenie problémov. Veľmi potrebné sú aj flexibilné a inovatívne vyučovacie a vzdelávacie metódy, ktoré zvýšia účinnosť vzdelávania a zároveň vytvoria priestor na prijatie väčšieho počtu študentov v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. 

Jedným zo spôsobov by mohlo byť využitie IKT a nových technológií na obohatenie výučby a podporu vzdelávania prispôsobeného individuálnym potrebám, ako sa podrobne uvádza v oznámení Komisie o prehodnotení vzdelávania

Čo robí EÚ na zabezpečenie relevantnosti vysokoškolského vzdelávania?

Ako súčasť rámca ET 2020 pre európsku politickú spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy si lídri EÚ stanovili cieľ, že do roku 2020 bude mať 40 % ľudí vo veku 30 – 34 rokov vysokoškolské (alebo rovnocenné) vzdelanie. 

No aj keď vysokoškolské vzdelanie zvyšuje zamestnateľnosť absolventov, vysokoškolské učebné plány často príliš pomaly predvídajú meniace sa potreby trhu práce a príliš pomaly sa im prispôsobujú. Zo štúdie Komisie o podpore relevantnosti vysokoškolského vzdelávania vyplýva, že vysokoškolské vzdelávanie sa považuje za relevantné v prípade, keď:

  • podporuje udržateľnú zamestnanosť,
  • podporuje osobný rozvoj,
  • motivuje k aktívnemu občianstvu.

S cieľom zlepšiť znalosti o kariérnom postupe absolventov na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ spustila Komisia európsku iniciatívu, v rámci ktorej chce sledovať uplatnenie absolventov po ukončení štúdia. Získané údaje môžu pomôcť pri poskytovaní kariérneho poradenstva, vytváraní relevantnejších programov vysokoškolského vzdelávania a lepšie cielených inštitucionálnych stratégií a politík. 

Odporúčaním Rady týkajúcim sa sledovania uplatnenia absolventov sa začala medzinárodná spolupráca na zlepšenie sledovania uplatnenia absolventov. Túto činnosť ďalej podporilo vytvorenie neformálnej expertnej skupiny, ktorú zriadila Komisia.

Komisia okrem toho zriadila pilotný projekt európskeho zisťovania uplatnenia absolventov, ktorého cieľom je zhromaždiť porovnateľné údaje z ôsmich pilotných krajín o tom, nakoľko relevantné sú zručnosti a kvalifikácie získané počas vysokoškolského vzdelávania pre vyvíjajúci sa trh práce. Tento pilotný projekt pripraví pôdu pre výskum, ktorý sa uskutoční vo všetkých členských štátoch EÚ.

Komisia zároveň presadzuje prístup STEAM, ktorý zahŕňa interdisciplinárne a medziodvetvové aspekty do vyučovania a učenia sa predmetov STEM. Tento prístup podporuje začlenenie prierezových zručností, digitálnych kompetencií, kritického myslenia a riešenia problémov, riadenia a podnikateľských zručností do vzdelávania. 

Prístup STEAM zároveň podporuje začlenenie tvorivosti a dizajnu do učebných plánov s cieľom podnecovať inováciu, ako aj začlenenie súčasných sociálno-ekonomických a environmentálnych otázok do štúdií vysokoškolského vzdelávania na podporu pokroku v týchto oblastiach. 

Na podporu tohto cieľa spustila Komisia akciu STEAM, ktorej cieľom je spojiť rôzne zainteresované strany v oblasti vyššieho vzdelávania, podnikov a verejného sektora a propagovať využívanie a modernizáciu príslušných predmetov STEM a iných učebných plánov vrátane štúdií týkajúcich sa IKT a umelej inteligencie.