Laadukas ja tarkoituksenmukainen korkea-asteen koulutus
Laadukas ja tarkoituksenmukainen korkea-asteen koulutus antaa opiskelijoille niitä tietoja, taitoja ja monialaisia valmiuksia, joita he tarvitsevat valmistumisensa jälkeen.

Miksi on tärkeää varmistaa korkeakoulutuksen tarkoituksenmukaisuus?

EU:ssa on suurta kysyntää eri alojen ammattitaitoisesta työvoimasta. Tämä koskee erityisesti ns. STEM-aloja (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) sekä lääketiedettä ja opetusalaa. 

EU:n on toimittava, jos se haluaa varmistaa osaamisen jatkuvan kehittämisen ja säilyttää taloudellisen kilpailukykynsä. Kansalaisia on kannustettava opiskelemaan aloja, joilla on osaamisvajetta ja kysyntää ammattitaitoisesta työvoimasta. Lisäksi kaikkien opiskelijoiden on hankittava monialaisia taitoja ja avaintaitoja, jotka auttavat heitä menestymään. 

Näihin taitoihin kuuluvat erinomaiset digitaaliset taidot, numerotaito, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky. Tarvitaan myös joustavia ja innovatiivisia oppimis- ja opetusmenetelmiä, joilla parannetaan koulutuksen tehokkuutta ja lisätään korkeakoulutuksen opiskelijamääriä. 

Kuten Euroopan komission tiedonannossa koulutuksen uudelleenajattelusta todetaan, on tärkeää selvittää, miten tieto- ja viestintäteknologioiden ja muiden uusien teknologioiden avulla voidaan rikastaa opetusta, parantaa oppimista ja tukea yksilöllistä oppimista. 

EU:n toimet

Osana eurooppalaisen koulutusyhteistyön strategisia puitteita (ET 2020) EU-maiden johtajat ovat sopineet tavoitteesta, että 30–34-vuotiaiden ikäryhmästä 40 prosentilla olisi korkea-asteen tutkinto tai vastaava tutkinto vuoteen 2020 mennessä. 

Vaikka korkeakoulututkinnon suorittaneilla on paremmat työllistymismahdollisuudet, korkea-asteen oppilaitosten opetussuunnitelmat eivät useinkaan reagoi ja mukaudu työmarkkinoiden muuttuviin tarpeisiin riittävän nopeasti. Korkeakoulutuksen tarkoituksenmukaisuuden parantamista koskevassa komission tutkimuksessa todettiin, että tarkoituksenmukainen korkeakoulutus

  • edistää pysyvää työllistymistä
  • tukee henkilökohtaista kehitystä
  • kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Euroopan komissio on käynnistänyt eurooppalaisen hankkeen, jossa seurataan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden sijoittumista, jotta saadaan lisää sekä kansallisen että EU:n tason tietoa heidän etenemisestään työuralle tai jatkokoulutukseen. Tietoja käytetään uraohjauksen, ohjelmasuunnittelun, institutionaalisten strategioiden ja päätöksenteon kehittämiseen ja tukemiseen. 

Neuvoston suosituksessa tutkinnon suorittaneiden seurannasta ehdotetaan maiden välistä yhteistyötä korkeakoulusta valmistuneiden kansallisten seurantajärjestelmien parantamiseksi. Tätä varten komissio on perustanut epävirallisen asiantuntijaryhmän.

Komissio on myös käynnistänyt tutkinnon suorittaneita koskevan eurooppalaisen tutkimuksen pilottivaiheen. Siinä kerätään kahdeksasta pilottimaasta EU:n työmarkkinoita koskevaa vertailukelpoista dataa korkea-asteen opintojen ja tutkinnon suorittaneiden taitojen tarkoituksenmukaisuudesta muuttuvilla työmarkkinoilla. Pilottivaiheella valmistellaan tutkimushankkeen toteuttamista kaikissa EU-maissa.

Komissio tukee myös STEAM-lähestymistapaa, jossa STEM-aineiden (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) opetukseen ja oppimiseen sisällytetään monitieteisiä ja tieteidenvälisiä elementtejä ja oppimista. Tämä lähestymistapa kannustaa sisällyttämään korkeakoulujen opetusohjelmiin mm. monialaisia ja digitaalisia taitoja, kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisua, liiketoiminnan harjoittamista ja johtamista sekä yrittäjyystaitoja koskevaa opetusta. 

STEAM-lähestymistapa tukee myös luovuuden, suunnittelun ja muotoilun integrointia opetussuunnitelmiin innovoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on myös sisällyttää ajankohtaisia sosioekonomisia ja ympäristökysymyksiä korkea-asteen opintoihin näiden alojen kehityksen vauhdittamiseksi. 

Näiden toimien tueksi komissio on käynnistänyt STEAM-toimen, joka koostuu erilaisista korkeakoulutuksen, liike-elämän ja julkisen sektorin toimijoista. Tavoitteena on edistää merkityksellisten STEM-aineiden opiskelua ja nykyaikaistaa STEM-ohjelmia ja muita opetussuunnitelmia mm. tieto- ja viestintätekniikkaan ja tekoälyyn liittyvillä opinnoilla.