Laadukas ja tarkoituksenmukainen korkea-asteen koulutus

Laadukas ja tarkoituksenmukainen korkea-asteen koulutus antaa opiskelijoille niitä tietoja, taitoja ja monialaisia valmiuksia, joita he tarvitsevat valmistumisensa jälkeen. Oppimisympäristön on tuettava hyvää opetusta.

Taustaa

Laadukas ja tarkoituksenmukainen korkea-asteen koulutus antaa opiskelijoille niitä tietoja, taitoja ja valmiuksia, joita he tarvitsevat valmistumisensa jälkeen. Oppimisympäristön on tuettava hyvää opetusta.

Euroopan komission hiljattain teettämässä korkeakoulutuksen tarkoituksenmukaisuutta selvittäneessä tutkimuksessa todettiin, että tarkoituksenmukaisen korkeakoulutuksen tavoitteena on opiskelijan

  • pysyvä työllistyminen
  • henkilökohtainen kehitys
  • kansalaisaktiivisuus.

Tavoitteet

EU-maiden johtajat ovat sopineet tavoitteesta, että 30–34-vuotiaiden ikäryhmästä 40 prosentilla olisi korkea-asteen tutkinto tai vastaava tutkinto vuoteen 2020 mennessä. Korkeakoulututkinnon suorittaneilla on paremmat työllistymismahdollisuudet kuin vähemmän opiskelleilla. Usein korkea-asteen oppilaitosten opetussuunnitelmat eivät kuitenkaan reagoi talouselämän muuttuviin tarpeisiin riittävän nopeasti eivätkä evästä opiskelijoita tulevaisuuden työtehtäviin.

On ryhdyttävä toimiin, jotta osaamistaso Euroopassa saadaan kysyntää vastaavalle korkealle tasolle. Ensinnäkin on houkuteltava enemmän henkilöitä opiskelualoille, jotka antavat valmiudet ammatteihin, joissa työvoimasta on jo nyt tai tulee pian olemaan puutetta. Monissa EU-maissa on suurta kysyntää tutkinnon suorittaneista ns. STE(A)M-aloilla (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet (taideala) ja matematiikka) sekä lääketieteen alalla ja opetusalalla. Lisäksi kaikkien opiskelijoiden on valitsemastaan opiskelualasta riippumatta hankittava monialaisia taitoja ja avaintaitoja, jotka auttavat heitä menestymään. Erinomaiset digitaaliset taidot, numerotaito, itsenäinen työskentely, kriittinen ajattelu ja ongelmanratkaisukyky ovat entistä tärkeämpiä.

Tarvitaan joustavia ja innovatiivisia oppimis- ja opetusmenetelmiä, joilla parannetaan opintojen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta sekä lisätään opiskelijamääriä. Kuten EU:n tiedonannossa koulutuksen uudelleenajattelusta todetaan, on tärkeää selvittää, miten tieto- ja viestintäteknologioiden ja muiden uusien teknologioiden avulla voidaan rikastaa opetusta, parantaa oppimista ja tukea yksilöllistä oppimista.

EU:n toimet ja asiakirjat

Euroopan komissio käynnisti eurooppalaisen hankeen, jossa seurataan korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden sijoittumista, jotta saadaan lisää sekä kansallisen että EU:n tason tietoa heidän etenemistään työuralle tai jatkokoulutukseen. Tietoja käytetään uraohjauksen, ohjelmasuunnittelun, institutionaalisten strategioiden ja päätöksenteon kehittämiseen ja tukemiseen.

Neuvoston suosituksessa tutkinnon suorittaneiden seurannasta (2017/C 423/01) ehdotetaan maiden välistä yhteistyötä korkeakoulusta valmistuneiden kansallisten seurantajärjestelmien parantamiseksi. Tätä varten komissio on perustanut epävirallisen asiantuntijaryhmän.

Komissio on myös käynnistänyt tutkinnon suorittaneita koskevan eurooppalaisen tutkimuksen pilottivaiheen. Siinä kerätään EU:n työmarkkinoita koskevaa vertailukelpoista dataa opintojen tarkoituksenmukaisuudesta, tutkinnon suorittaneiden taidoista, liikkuvuusvirroista, opintopoluista, asenteista ja kansalaisaktiivisuudesta.

Komissio käynnistää myös laajamittaisen EU STE(A)M -koalition, joka koostuu erilaisista koulutusalan toimijoista sekä yksityisen ja julkisen sektorin työnantajista. Tavoitteena on edistää merkityksellisten STE(A)M-aineiden opiskelua ja nykyaikaistaa STE(A)M-ohjelmaa ja muita opetussuunnitelmia.