Vysoce kvalitní vysokoškolské studium uzpůsobené potřebám dnešní doby

Vysoce kvalitní vysokoškolské studium uzpůsobené potřebám dnešní doby vybaví studenty dovednostmi, znalostmi a základními přenositelnými kompetencemi, které potřebují k tomu, aby se po absolvování dané školy úspěšně zařadili do života. To se však neobejde bez vysoce kvalitního vzdělávacího systému, který klade důraz na kvalitu výuky.

O co se jedná?

Vysoce kvalitní vysokoškolské studium uzpůsobené potřebám dnešní doby vybaví studenty dovednostmi, znalostmi a základními přenositelnými kompetencemi, které potřebují k tomu, aby se po absolvování dané školy úspěšně zařadili do života. To se však neobejde bez vysoce kvalitního vzdělávacího systému, který klade důraz na kvalitu výuky.

Z nedávné studie Evropské komise týkající se významu vysokoškolského vzdělávání vyplývá, že terciární vzdělání odpovídá potřebám dnešní doby v případě, že přispívá k dosahování těchto třech cílů:

  • trvale udržitelná zaměstnanost,
  • osobní rozvoj
  • a aktivní občanství.

Proč je to nezbytné?

Zástupci zemí EU se dohodli, že budou usilovat o to, aby do roku 2020 získalo terciární vzdělávání, nebo jeho ekvivalent 40 % mladých lidí v Unii. Lidé s vysokoškolským vzděláním mají větší šanci najít si zaměstnání než osoby s nižší kvalifikací. Osnovy pro vysokoškolskou výuku jsou však často zastaralé a nereagují včas na měnící se hospodářské podmínky. Nedaří se jim proto předvídat, kam bude směřovat vývoj daného povolání, ani se nepodílejí na vytváření nových profesních drah.

Řešení evropských potřeb v oblasti vysoce specializovaných dovedností vyžaduje opatření. Zaprvé je třeba přilákat více lidí do studijních oborů, které připravují studenty na pracovní místa, u kterých již existuje nebo začíná vznikat nedostatek zájemců. V řadě členských států EU existuje neuspokojená poptávka po absolventech přírodovědeckých, technologických, inženýrských a matematických (STE(A)M) oborů, po lékařských profesích a po učitelích. Zadruhé, všichni studenti pokročilejšího stupně vzdělávání musí bez ohledu na obor získat pokročilé průřezové dovednosti a klíčové schopnosti, které jim umožní se na trhu práce dobře uplatnit. Vysoce specializované digitální dovednosti, ovládání základních početních úkonů, samostatnost, kritické myšlení a schopnost řešit problémy představují stále důležitější atributy.

Pokud však má stále se rozrůstající počet absolventů získat potřebné kompetence, je nezbytné přistupovat ke studiu i výuce flexibilně a inovativně. Jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout (a počítá s nimi i politický dokument EU o Přehodnocení vzdělávání), je využívat informačních a komunikačních a jiných nových technologií pro obohacení výuky, optimalizaci osvojení učební látky a podporu personalizovaného, individuálního studia.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Evropská komise zahájila evropskou iniciativu pro sledování kariéry absolventů, aby se na vnitrostátních úrovních i na úrovni EU zlepšily znalosti o tom, jaké dělají absolventi pokroky ve svých profesních drahách nebo v dalším vzdělávání. To může podpořit zlepšení v oblasti profesního poradenství, koncipování programů, institucionálních strategií a tvorby politik.

Na základě doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů (2017/C 423/01) byla zahájena přeshraniční spolupráce, aby se způsob monitoringu dále optimalizoval. Komise rovněž za tímto účelem zřídila neformální expertní skupinu.

Komise dále spustila pilotní Evropský průzkum zaměřený na absolventy, jehož cílem je shromáždit komparativní údaje EU o relevantnosti studijních oborů, mobilitě, hodnotách a postojích absolventů, vývoji studia a aktivním občanství.

Komise rovněž podpořila vznik posílené koalice EU STE(A)M propojující různé sektory vzdělávání, podniky a zaměstnavatele z veřejného sektoru, která bude propagovat mezi potenciálními studenty relevantní obory STE(A)M, modernizovat je a rozvíjet další.