Висококачествено и целесъобразно висше образование
Целесъобразното и висококачествено висше образование дава на учащите знания и преносими основни умения, необходими за успех след завършване.

Защо е важно осигуряването на целесъобразно висше образование е важно?

ЕС е изправен пред недостиг на умения, по-специално в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката, а също и в някои медицински професии и обучението. 

Съюзът трябва да предприеме действия, ако иска да осигури непрекъснато развитие на уменията и да остане икономически конкурентоспособен. Повече граждани трябва да бъдат насърчавани да изучават специалности, за които съществува недостиг на умения и търсене на пазара на труда. Освен това всички студенти трябва да придобиват напреднали трансверсални умения и ключови компетенции, които да им позволят да постигнат успех след завършване на образованието си. 

Тези умения включват високо равнище на компетентност в областта на цифровите технологии, математическа грамотност, критично мислене и умения за решаване на проблеми. Има също и голяма необходимост от гъвкави, новаторски методи на преподаване и учене, насочени към подобряване на ефективността на образованието, като същевременно се създават повече възможности за студентите във висшите учебни заведения. 

Един от начините за постигане на това би бил приложното използване на ИКТ и новите технологии за обогатяване на преподаването и подкрепа на персонализираното учене, както е описано в Съобщението на Комисията за преосмисляне на образованието

Какво прави ЕС, за да осигурява висше образование с подходяща насоченост?

Като част от рамката „Образование и обучение 2020“ за европейско сътрудничество в областта на политиката в сферата на образованието и обучението, лидерите на ЕС се договориха за целта 40% от хората на възраст 30—34 години да са получили висше образование (или еквивалентна степен) до 2020 г. 

Въпреки че висшето образование подобрява пригодността за заетост на дипломираните лица, учебните планове често се развиват твърде бавно, за да предвиждат и да се приспособяват към променящите се нужди на пазара на труда. В проучването на Комисията Повишаване на целесъобразността на висшето образование се установява, че висшето образование запазва своето значение, ако:

  • насърчава устойчива заетост
  • поощрява личното развитие
  • насърчава активното гражданско участие

За да се подобрят знанията на национално и европейско равнище за кариерното развитие на висшистите, Комисията стартира европейска инициатива за проследяване на дипломираните лица след приключване на образованието им. Събраните данни могат да се използват в помощ на предоставянето на професионално ориентиране, разработването на по-подходящи програми за висше образование, както и по-добре насочени институционални стратегии и политики. 

Препоръката на Съвета относно проследяването на дипломираните лица постави начало на международно сътрудничество за подобряване на проследяването на дипломираните висшисти. В допълнение към тази дейност Комисията създаде неформална експертна група.

Освен това Комисията създаде пилотно европейско проучване относно дипломираните висшисти, което има за цел да се събират сравними данни от осем пилотни държави относно приложимостта на уменията и квалификациите, придобити във висшето образование на един развиващ се пазар на труда. Пилотното проучване ще подготви почвата за пълно проучване във всички държави от ЕС.

Комисията също така популяризира подхода НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства и математика), включващ интердисциплинарни и междусекторни аспекти в преподаването и изучаването на НТИМ (науки, технологии, инженерство и математика). Този подход насърчава включването в образованието на трансверсални умения, цифрови компетентности, критично мислене и умения за решаване на проблеми, мениджмънт и предприемачески умения. 

Подходът НТИИМ също така насърчава интегрирането на креативност и дизайн в образователните програми, за да се стимулират иновациите, както и включването на съвременните социално-икономически и екологични проблеми във висшето образование, за да се подкрепи напредъка в тези области. 

В подкрепа на това Комисията започна действия във връзка с НТИИМ, за да обедини различни заинтересовани страни от висшето образование, бизнеса и публичния сектор с цел насърчаване на внедряването и модернизирането на предметите от значение в областта на НТИМ и другите учебни програми, включително проучвания, свързани с ИКТ и изкуствения разум.