Rörlighet och samarbete

EU:s utbildningsministrar har enats om att andelen högskolestudenter som studerar eller praktiserar en period utomlands ska ha fördubblats till 20 procent senast 2020. Stöd till rörlighet är en av prioriteringarna i EU:s utbildningsprogram Erasmus+.

Vad går det ut på?

Studier eller praktik utomlands ger nya färdigheter och vidgade vyer. Nyttan med studentutbyten är allmänt erkänd. I en enkät för EU-invånare mellan 15 och 30 år svarade över 90 procent att det är viktigt att kunna studera eller praktisera utomlands.

EU:s utbildningsministrar har enats om att andelen högskolestudenter som studerar eller praktiserar en period utomlands ska ha fördubblats till 20 procent senast 2020. Stöd till rörlighet är en av prioriteringarna i EU:s utbildningsprogram Erasmus+.

Om du vill studera eller praktisera utomlands kan du börja med att ladda ner appen för Erasmus+ som du kan använda före, under och efter utlandsvistelsen.

Varför är det viktigt?

De som studerar eller praktiserar utomlands utvecklar sin yrkesmässiga, sociala och interkulturella kompetens och får lättare jobb. Utbytesstudenter inom högre utbildning har oftare jobb inom ett år efter examen än de som stannat hemma. 93 procent av utbytesstudenterna säger att de uppskattar andra kulturer mer efter utbytet, 84 procent har förbättrat sina språkkunskaper och 80 procent känner att de blivit bättre på problemlösning. Enligt undersökningen av Erasmusprogrammet efterfrågar 9 av 10 arbetsgivare övergripande färdigheter (t.ex. nyfikenhet och förmåga att lösa problem och arbeta i grupp), dvs. precis de färdigheter som studenterna skaffar sig under en studieperiod utomlands.

Utbyten och samarbete över gränserna kan också bidra till att överbrygga kompetensklyftan genom att stärka kompetenser som behövs på en modern arbetsmarknad. Ett exempel på samarbete är initiativet om digitala möjligheter som ska ge studerande i alla ämnen möjlighet att praktisera inom it.

Nya former för samarbete över gränserna kommer också att höja kvaliteten på den högre utbildningen och göra det lättare att få sina examensbevis från utlandet erkända.

Vad har man gjort hittills?

Det europeiska området för högre utbildning (Bolognaprocessen) har medfört stora förändringar som gör det lättare att studera och praktisera utomlands. Strukturen med kandidat-, master- och doktorsexamen och bättre kvalitetssäkring har underlättat rörligheten för studenter och personal och stärkt institutioner och system.

Europeiska verktyg för rörlighet och kvalitetssäkring som ECTS, examensbilagan och registret för kvalitetssäkring underlättar ömsesidigt förtroende, erkännande av akademiska meriter och rörlighet.

Programmet Erasmus+ ger direktstöd till samarbetsprojekt mellan lärosäten i olika länder.

Det finns dock mer att göra. Kommissionen har därför lagt fram ett förslag till en rådsrekommendation om att främja automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis och resultat från studieperioder utomlands. Kommissionen håller också på att ta fram ett europeiskt studentkort som ska underlätta utbytet av studenternas uppgifter. Man vill också bilda nätverk av Europauniversitet för konkurrenskraft, kvalitet och excellens inom utbildning, forskning och innovation.