Mobilita a spolupráca

Ministri EÚ sa dohodli, že do roku 2020 zdvojnásobia podiel vysokoškolských študentov, ktorí ukončia študijné obdobie alebo obdobie odbornej prípravy v zahraničí, na 20 %. Podpora mobility je aj naďalej hlavným cieľom programu EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Erasmus+.

O čo ide?

„Vzdelávacia mobilita“ ponúka študentom príležitosť na rozvíjanie zručností a rozšírenie obzorov, a to tým, že im umožní študovať alebo absolvovať odbornú prípravu v zahraničí. Veľké výhody mobility sú všeobecne známe. Z prieskumu medzi mladými Európanmi (vo veku 15 až 30 rokov) vyplýva, že viac ako 90 % z nich považuje skúsenosti s mobilitou za dôležité.

Ministri EÚ sa dohodli, že do roku 2020 zdvojnásobia podiel vysokoškolských študentov, ktorí ukončia študijné obdobie alebo obdobie odbornej prípravy v zahraničí, na 20 %. Podpora mobility je aj naďalej hlavným cieľom programu EÚ v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy Erasmus+.

Ak ste študent pripravený chopiť sa príležitosti na štúdium alebo odbornú prípravu v zahraničí, začnite tým, že si stiahnete mobilnú aplikáciu Erasmus+ – podrobné pokyny na to, čo treba urobiť pred začiatkom mobility, počas jej trvania a po jej skončení.

Na čo je potrebná?

Štúdium alebo odborná príprava v zahraničí pomáha ľuďom rozvíjať ich profesionálne, sociálne a medzikultúrne zručnosti a zvyšovať ich zamestnateľnosť. Vysokoškolskí študenti, ktorí sa zapojili do programu mobility, majú v porovnaní so študentmi, ktorí sa doň nezapojili, dvojnásobne vyššiu šancu, že si nájdu pracovné miesto do jedného roka po ukončení štúdia. 93 % vysokoškolských študentov, ktorí sa zapojili do programu mobility, tvrdí, že po štúdiu v zahraničí viac oceňujú dôležitosť iných kultúr; 84 % si zlepšilo jazykové zručnosti a 80 % respondentov sa domnieva, že po mobilite sa zlepšila ich schopnosť riešiť problémy. Podľa štúdie o vplyve programu Erasmus má 9 z 10 zamestnávateľov pri nábore zamestnancov záujem o prierezové zručnosti (riešenie problémov, tímová práca, zvedavosť) – čo sú zručnosti, ktoré študenti získajú vďaka študijnému pobytu v zahraničí.

Mobilita a cezhraničná spolupráca môžu pomôcť vyriešiť aj problém chýbajúcich zručností, a to tým, že zlepšia špecifické zručnosti potrebné pre moderný trh práce. Príkladom takejto spolupráce je iniciatíva stáží „Digitálna príležitosť“, ktorej cieľom je poskytnúť študentom všetkých disciplín možnosť získať praktické skúsenosti s digitálnymi technológiami.

Rozvoj nových foriem cezhraničnej spolupráce pomôže zlepšiť aj kvalitu vysokoškolského vzdelávania a uľahčí uznávanie akademických kvalifikácií získaných v zahraničí.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Európsky priestor vysokoškolského vzdelávania (bolonský proces) priniesol ďalekosiahle zmeny, ktoré uľahčujú štúdium a odbornú prípravu v zahraničí: zavedenie štruktúry bakalár-magister-doktorand a pokroky v zabezpečení kvality umožnili mobilitu študentov a zamestnancov a posilnili vzdelávacie inštitúcie a systémy.

Využívanie nástrojov európskej mobility a zabezpečenia kvality, ako sú Európsky systém prenosu kreditov (ECTS), dodatok k diplomu a Európsky register zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania, uľahčuje vzájomnú dôveru, akademické uznávanie a mobilitu.

Program Erasmus+ poskytuje priamu podporu ľuďom, ktorí majú záujem o projekty podporujúce cezhraničnú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.

Na to, aby boli príležitosti vzdelávacej mobility dostupné pre všetkých, je však stále potrebné urobiť viac. Z tohto dôvodu uverejnila Komisia návrh odporúčania Rady týkajúceho sa podpory automatického vzájomného uznávania diplomov a výsledkov študijných pobytov v zahraničí. Komisia okrem toho rozvíja koncepciu európskej študentskej karty, ktorá uľahčí výmenu informácií o študentoch, a vytvorenie sietí európskych univerzít, ktoré budú zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti, kvality a excelentnosti výučby, výskumu a inovácií.