Mobilność i współpraca

Ministrowie UE postanowili do 2020 r. podwoić odsetek studentów szkół wyższych odbywających studia lub szkolenia za granicą do 20 proc. Wspieranie mobilności pozostaje kluczowym elementem programu Unii Europejskiej w obszarze kształcenia i szkolenia Erasmus+.

Na czym to polega?

„Mobilność edukacyjna” zapewnia studentom możliwość rozwijania cennych umiejętności i rozszerzania horyzontów poprzez wyjeżdżanie za granicę na studia lub w celu wzięcia udziału w szkoleniach. Powszechnie wiadomo, jak ogromne korzyści przynosi mobilność. Wyniki badania przeprowadzonego wśród młodych Europejczyków (w wieku od 15 do 30 lat) wskazują, że ponad 90 proc. z nich ceni sobie możliwość zdobycia doświadczeń związanych z mobilnością.

Ministrowie UE postanowili do 2020 r. podwoić odsetek studentów szkół wyższych odbywających studia lub szkolenia za granicą do 20 proc. Wspieranie mobilności pozostaje kluczowym elementem programu Unii Europejskiej w obszarze kształcenia i szkolenia Erasmus+.

Studenci zainteresowani możliwością studiowania lub szkolenia się za granicą mogą rozpocząć swoją przygodę od pobrania aplikacji mobilnej Erasmus+ – aplikacja ta pełni funkcję poradnika dla użytkowników przydatnego na poszczególnych etapach: przed wyjazdem, w trakcie pobytu za granicą i po powrocie do państwa pochodzenia.

Dlaczego jest to potrzebne?

Wyjazd za granicę na studia lub w celu odbycia szkolenia pomaga w rozwijaniu umiejętności zawodowych i społecznych oraz kompetencji międzykulturowych. Zwiększa także szanse na znalezienie pracy. Mobilni studenci mają większe szanse na znalezienie pracy w ciągu roku od ukończenia studiów w porównaniu ze swoimi niemobilnymi rówieśnikami; 93 proc. mobilnych studentów stwierdza, że po swoich doświadczeniach związanych z mobilnością bardziej docenia wartość wynikającą z obcowania z innymi kulturami; 84 proc. z nich uważa, że dzięki wyjazdowi za granicę zwiększyły się ich umiejętności językowe; 80 proc. ma poczucie, że mobilność edukacyjna przyczyniła się do poprawy ich umiejętności rozwiązywania problemów. Zgodnie z wynikami badania skutków programu Erasmus 9 na 10 pracodawców poszukuje w trakcie rekrutacji osób posiadających umiejętności przekrojowe (rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, ciekawość) – są to umiejętności, które student nabywa w ramach zagranicznych doświadczeń edukacyjnych.

Mobilność i współpraca transgraniczna mogą również w pewnej mierze zaradzić niedoborowi odpowiednio wykwalifikowanych pracowników poprzez propagowanie określonych umiejętności niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Przykładem takiej współpracy jest inicjatywa na rzecz staży „Cyfrowe możliwości”, której celem jest zapewnienie studentom wszystkich kierunków możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia cyfrowego.

Opracowywanie nowych form współpracy transgranicznej przyczyni się również do poprawy jakości szkolnictwa wyższego i usprawni proces uznawania kwalifikacji uniwersyteckich uzyskanych za granicą.

Co udało się osiągnąć do tej pory?

Dzięki europejskiemu obszarowi szkolnictwa wyższego (proces boloński) udało się zapoczątkować poważne zmiany w systemach edukacji, ułatwiające odbywanie studiów i szkoleń za granicą. Zarówno struktura „licencjat – magisterium – doktorat”, jak i poprawa w zakresie zapewniania jakości przyczyniły się do zwiększenia mobilności studentów i członków personelu, a także wzmocniły instytucje i systemy.

Korzystanie z narzędzi służących europejskiej mobilności i zapewnieniu jakości, takich jak ECTS, suplement do dyplomu oraz europejski rejestr agencji ds. zapewniania jakości, przyczynia się do budowania wzajemnego zaufania oraz sprzyja uznawaniu kwalifikacji uniwersyteckich i mobilności.

W ramach programu Erasmus+ udziela się bezpośredniej pomocy osobom zainteresowanym realizacją projektów wspierających współpracę transgraniczną między instytucjami szkolnictwa wyższego.

Zapewnienie wszystkim osobom możliwości czerpania korzyści wynikających z mobilności edukacyjnej wymaga jednak podejmowania dalszych wysiłków. Dlatego też Komisja opublikowała wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie propagowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów szkół wyższych i świadectw ukończenia szkół średnich oraz efektów uczenia się osiągniętych w okresach nauki za granicą. Komisja opracowuje również koncepcję europejskiej legitymacji studenckiej, która usprawni wymianę informacji na temat studentów oraz tworzenie sieci europejskich uniwersytetów mającej na celu zwiększanie konkurencyjności, poprawę jakości i dążenie do doskonałości w obszarze nauczania, badań naukowych i innowacji.