Mobilitāte un sadarbība

ES valstu ministri ir vienojušies līdz 2020. gadam divkāršot līdz 20 % to studentu īpatsvaru, kas pabeidz studiju vai mācību periodu ārzemēs. Atbalsts mobilitātei joprojām ir Eiropas Savienības izglītības un apmācības programmas “Erasmus+” prioritāte.

Par ko ir runa?

“Mobilitāte mācību nolūkos” ir iespēja studentiem doties uz ārzemēm studēt vai mācīties, kur tie var attīstīt vērtīgas prasmes un paplašināt redzesloku. Mobilitātes daudzās priekšrocības ir plaši atzītas. Aptaujā, kas tika veikta Eiropas jauniešu vidū (vecumā no 15 līdz 30 gadiem), vairāk nekā 90 % atzinuši, ka ir svarīgi, lai būtu iespēja iegūt mobilitātes pieredzi.

ES valstu ministri ir vienojušies līdz 2020. gadam divkāršot līdz 20 % to studentu īpatsvaru, kas pabeidz studiju vai mācību periodu ārzemēs. Atbalsts mobilitātei joprojām ir Eiropas Savienības izglītības un apmācības programmas “Erasmus+” prioritāte.

Ja esi students un vēlies izmantot izdevību studēt vai mācīties ārzemēs, sāc ar mobilās lietotnes “Erasmus+” lejupielādi! Tā būs tavs ceļvedis, kas soli pa solim palīdzēs pirms un pēc mobilitātes programmas, kā arī tās laikā.

Kāpēc tas vajadzīgs?

Dodoties uz ārzemēm studēt vai mācīties, tu vari uzlabot savas profesionālās, sociālās un starpkultūru prasmes, kā arī palielināt savu piemērotību darba tirgum. Mobilo studentu izredzes atrast darbu gada laikā pēc mācību pabeigšanas ir lielākas nekā tiem, kas nav devušies studēt uz ārvalstīm; 93 % mobilitātes programmās iesaistīto studentu norādījuši, ka pēc mobilitātes perioda vairāk novērtē citas kultūras; 84 % ir uzlabojuši savas valodas prasmes; 80 % atzinuši, ka pēc mobilitātes viņi spēj labāk risināt problēmas. “Erasmus” ietekmes pētījumā minēts, ka 9 no 10 darba devējiem meklē darbiniekus ar transversālām prasmēm (problēmu risināšana, darbs komandā, zinātkāre), un tās ir iegūstamas, dodoties studēt vai mācīties uz ārzemēm.

Mobilitāte un pārrobežu sadarbība, sekmējot konkrētu modernā darba tirgū vajadzīgu prasmju iegūšanu, var arī palīdzēt mazināt prasmju trūkumu. Šādas sadarbības piemērs ir stažēšanās iniciatīva “Digitālās iespējas”, kuras mērķis ir studentiem visās disciplīnās dot iespēju gūt praktisku pieredzi digitālajā jomā.

Līdz ar jauniem pārrobežu sadarbības veidiem būs iespējams arī uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un sekmēt ārzemēs iegūtās akadēmiskās kvalifikācijas atzīšanu.

Līdz šim paveiktais

Eiropas augstākās izglītības telpa (“Boloņas process”) ir ļāvusi panākt būtiskas izmaiņas, kas atvieglo došanos uz ārzemēm, lai tur studētu un mācītos: gan bakalaura-maģistra-doktora grāda struktūra, gan progress kvalitātes nodrošināšanā ir veicinājis studentu un mācībspēku mobilitāti, kā arī stiprinājis institūcijas un sistēmas.

Tādi Eiropas mobilitātes un kvalitātes nodrošināšanas instrumenti kā ECTS, diploma pielikums un Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrs sekmē savstarpējo uzticēšanos, akadēmisko grādu atzīšanu un mobilitāti.

Programma “Erasmus+” sniedz tiešu atbalstu tiem, kas vēlas īstenot projektus, kuru mērķis ir atbalstīt augstākās izglītības iestāžu pārrobežu sadarbību.

Tomēr vēl ir daudz darāmā, lai katrs varētu izmantot iespējas, ko sniedz mobilitāte mācību nolūkiem. Tādēļ Komisija ir publicējusi priekšlikumu Padomes ieteikumam par to, kā sekmēt diplomu automātisku savstarpēju atzīšanu un to, ka tiek ņemti vērā ārvalstīs pavadītu mācību periodu rezultāti. Komisija arī strādā pie Eiropas studenta kartes, kas sekmēs par studentiem apkopotas informācijas apmaiņu, un Eiropas augstskolu tīklu izveides, lai uzlabotu konkurētspēju, kvalitāti un izcilību mācībās, pētniecībā un inovācijā.