Eolas faoi Shoghluaisteacht agus Comhar

Tá sé comhaontaithe ag airí an Aontais go méadófar faoi dhó an céatadán de mhic léinn ardoideachais a chuireann tréimhse staidéir nó oiliúna isteach thar lear sa dóigh go ndéanfaidh 20% é faoi 2020. Ina theannta sin, tá tacaíocht don tsoghluaisteacht ina dlúthchuid de chlár Erasmus+, clár an Aontais Eorpaigh maidir le hoideachas agus oiliúint.

Cad é an tsoghluaisteacht foghlama?

Tugann “an tsoghluaisteacht foghlama” deis do mhic léinn scileanna luachmhara a fhorbairt agus a n-aigne a leathnú trí dhul i mbun staidéir nó oiliúna thar lear. Aithnítear go forleathan na sochair mhóra atá le baint as an tsoghluaisteacht. Léirigh suirbhé a rinneadh ar aos óg na hEorpa (daoine idir 15 agus 30 bliain d’aois) go measann breis agus 90% díobh go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh deiseanna ar shoghluaisteacht ag daoine óga.

Tá sé comhaontaithe ag airí an Aontais go méadófar faoi dhó an céatadán de mhic léinn ardoideachais a chuireann tréimhse staidéir nó oiliúna isteach thar lear sa dóigh go ndéanfaidh 20% é faoi 2020. Ina theannta sin, tá tacaíocht don tsoghluaisteacht ina dlúthchuid de chlár Erasmus+, clár an Aontais Eorpaigh maidir le hoideachas agus oiliúint.

Más mac léinn thú atá ag iarraidh an deis a thapú le dul i mbun staidéir nó oiliúna thar lear, cabhróidh Aip Erasmus+ leat tús a chur le d’aistear – is treoir céim ar chéim í an aip a chabhróidh leat dul trí gach céim den tsoghluaisteacht.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Nuair a théann daoine go tír eile i gcomhair staidéir nó oiliúna cuidíonn sé leo a scileanna gairmiúla, sóisialta agus idirchultúrtha a fhorbairt agus cur le cé chomh hinfhostaithe agus atá siad. An mac léinn ardoideachais a bhfuil cúrsa thar lear déanta aige, tá sé níos dóchúla go bhfaighidh sé post laistigh de bhliain tar éis dó an chéim a bhaint amach ná mac léinn nach bhfuil a leithéid déanta aige; deir 93% de na mic léinn ardoideachais a bhfuil cúrsa thar lear déanta acu gur mó an meas atá acu anois ar chultúir eile tar éis a dtréimhse soghluaisteachta; deir 84% díobh gur tháinig feabhas ar a scileanna teanga; agus síleann 80% díobh gur chabhraigh a dtréimhse thar lear lena gcumas fadhbanna a réiteach. De réir an staidéir a rinneadh ar Thionchar Erasmus, bíonn 90% d’fhostóirí ag lorg daoine a bhfuil tras-scileanna (réiteach fadhbanna, obair foirne, fiosracht) acu – is iad na scileanna céanna sin a fhoghlaimíonn mic léinn le linn tréimhse oideachais thar lear.

Chomh maith leis sin, cabhraíonn an tsoghluaisteacht agus an comhar trasteorann leis an mbearna scileanna a dhúnadh trí na scileanna sonracha a theastaíonn sa mhargadh saothair comhaimseartha a neartú. Sampla de chomhar den sórt sin is ea ‘An Tionscnamh um Thréimhsí Oiliúna maidir le Deiseanna Digiteacha’, tionscnamh a bhfuil sé mar aidhm aige deis a thabhairt do mhic léinn ó gach disciplín ar thaithí phraiticiúil san earnáil dhigiteach.

Cuideoidh na cineálacha nua comhair trasteorann atá á bhforbairt le feabhas a chur ar cháilíocht an ardoideachais agus le haitheantas cáilíochtaí acadúla a fuarthas thar lear a éascú.

Cad atá déanta go dtí seo?

De thoradh Limistéar Eorpach an Ardoideachais (Próiseas Bologna) tá athruithe móra tagtha i bhfeidhm a fhágann go bhfuil sé i bhfad níos éasca anois staidéar a dhéanamh agus oiliúint a fháil thar lear: tríd an struchtúr “bunchéim-máistreacht-dochtúireacht” agus trí dhul chun cinn i gcúrsaí dearbhaithe cáilíochta, éascaíodh soghluaisteacht mac léinn agus ball foirne agus neartaíodh institiúidí agus córais.

Éascaítear an iontaoibh fhrithpháirteach, aitheantas cáilíochtaí acadúla agus an tsoghluaisteacht trí leas a bhaint as uirlisí Eorpacha na soghluaisteachta agus an dearbhaithe cáilíochta, uirlisí amhail ECTS (an Córas Eorpach Aistrithe Creidiúna), an Forlíonadh Dioplóma agus an Clár Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta.

Tugann Clár Erasmus+ tacaíocht dhíreach do dhaoine ar mian leo staidéar a dhéanamh nó oiliúint a fháil thar lear agus do thionscadail a thacaíonn le comhar trasteorann idir institiúidí ardoideachais.

Tá tuilleadh oibre fós le déanamh, áfach, lena chinntiú go mbeidh deiseanna soghluaisteachta foghlama ann do chách. Chuige sin, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach togra le haghaidh Moladh ón gComhairle maidir le haitheantas uathoibríoch frithpháirteach dioplómaí, agus torthaí tréimhsí foghlama thar lear, a chur chun cinn. Sa bhreis air sin, tá Cárta Mic Léinn Eorpach, cárta a mbeidh sé níos éasca faisnéis faoi mhic léinn a mhalartú dá bharr, á fhorbairt ag an gCoimisiún agus tá sé ag cruthú líonraí d’Ollscoileanna Eorpacha a mbeidh sé mar aidhm acu an t-iomaíochas, an cháilíocht agus an barr feabhais a fheabhsú i réimse an teagaisc, an taighde agus na nuálaíochta.