Kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö

EU-maat tähtäävät siihen, että yhä useammat opiskelijat suorittavat opinto- tai harjoittelujakson ulkomailla. Opetusministerit ovat asettaneet yhteisen tavoitteen, jonka mukaan tällaisten korkeakouluopiskelijoiden osuus kaksinkertaistetaan eli nostetaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Opiskelijoiden liikkuvuuden tukeminen on yksi EU:n koulutusalan Erasmus+ -ohjelman keskeisistä tehtävistä.

Taustaa

Opinto- tai harjoittelujakson suorittaminen ulkomailla antaa opiskelijalle mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja avartaa näköalaansa. Tällaisen liikkuvuuden hyödyt tunnustetaan laajalti. Tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan yli 90 prosenttia eurooppalaisista 15–30-vuotiaista nuorista pitää liikkuvuusmahdollisuuksia tärkeinä.

EU-maiden opetusministerit ovat asettaneet yhteisen tavoitteen, jonka mukaan liikkuvuuteen osallistuvien korkeakouluopiskelijoiden osuus kaksinkertaistetaan eli nostetaan 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Opiskelijoiden liikkuvuuden tukeminen on yksi EU:n koulutusalan Erasmus+ -ohjelman keskeisistä tehtävistä.

Jos olet opiskelija ja haluat opiskelijavaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille, lataa itsellesi Erasmus+ -mobiilisovellus. Sen avulla saat apua ja opastusta ennen ulkomaille lähtöä, ulkomaanjaksoa suorittaessasi ja vielä matkan jälkeenkin.

Ulkomaanjaksojen hyödyt

Ulkomailla opiskelu ja harjoittelu kehittää opiskelijoiden ammatillisia ja sosiaalisia taitoja sekä kykyä toimia erilaisissa kulttuureissa. Samalla heidän työllistyvyytensä paranee. Korkeakouluopintojen aikana ulkomaanvaihtoon osallistuneet ovat muita todennäköisemmin työssä vuoden kuluttua valmistumisesta. Korkeakouluopiskelijoista 93 prosenttia katsoo, että ulkomaanvaihto on saanut heidät arvostamaan muita kulttuureita aiempaa enemmän. Vaihtoon osallistuneista 84 prosenttia kertoo kielitaitonsa parantuneen ja 80 prosenttia arvioi ongelmanratkaisukykynsä kehittyneen. Erasmus-ohjelman vaikutuksia kartoittaneen tutkimuksen mukaan 90 prosenttia työnantajista korostaa rekrytoinnissa erilaisia yleisvalmiuksia, kuten ongelmanratkaisukykyä, ryhmätyökykyä ja tiedonhalua. Juuri näitä opiskelijat kartuttavat ulkomaanjaksoillaan.

Kansainvälinen liikkuvuus ja yhteistyö voivat osaltaan myös paikata osaamisvajetta, sillä niiden avulla opitaan aikamme työmarkkinoilla tarvittavia erityistaitoja. Hyvä esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on Digital Opportunity Traineeships -aloite, joka tarjoaa kaikkien alojen opiskelijoille mahdollisuuden kehittää digitaalisia taitojaan harjoittelujaksoilla yrityksissä.

Uusia kansainvälisiä yhteistyön muotoja kehittämällä voidaan parantaa myös korkeakoulutuksen laatua ja edistää ulkomaisten korkeakoulutukintojen tunnustamista.

EU:n toimet

Ns. Bolognan prosessi ja sen pohjalta syntynyt eurooppalainen korkeakoulutusalue ovat tuoneet mukanaan suuria muutoksia, jotka helpottavat opiskelua ulkomailla. Kolmiportainen tutkintojärjestelmä (kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot) ja laadunvarmistuksen paraneminen ovat helpottaneet opiskelijoiden ja opetus- ja tutkimushenkilökunnan liikkuvuutta sekä tehostaneet laitosten ja järjestelmien toimintaa.

Eurooppalaisten liikkuvuus- ja laadunvarmistustoimien avulla on parannettu keskinäistä luottamusta, tutkintojen tunnustettavuutta ja mahdollisuuksia liikkuvuuteen. Tällaisia toimia ovat opintosuoritusten ja arvosanojen siirtojärjestelmän (ECTS), korkeakoulututkintotodistuksen liitteen (Diploma Supplement) ja korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisterin (EQAR) käyttöönotto.

Erasmus+ -ohjelmasta annetaan suoraa tukea henkilöille, jotka haluavat suorittaa opinto- tai harjoittelujakson ulkomailla, ja korkeakoulujen kansainvälisille yhteistyöhankkeille.

Nämä toimet eivät kuitenkaan vielä riitä. Komissio on laatinut ehdotuksen neuvoston suositukseksi tutkintojen ja ulkomailla suoritettujen opintojaksojen automaattisesta vastavuoroisesta tunnustamisesta. Se valmistelee myös eurooppalaista opiskelijakorttia, jonka on määrä helpottaa opiskelutietojen vaihtoa. Lisäksi komissio kehittää Eurooppa-yliopistojen verkostoja, joiden tavoitteena on parantaa kilpailukykyä sekä opetuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden laatua.