Κινητικότητα και συνεργασία

Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν να διπλασιάσουν, έως το 2020, στο 20% το ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πραγματοποιούν μια περίοδο σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό. Η στήριξη της κινητικότητας παραμένει πρωταρχικός στόχος του Erasmus+, του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Περί τίνος πρόκειται;

Η «μαθησιακή κινητικότητα» είναι η δυνατότητα που προσφέρεται στους σπουδαστές να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους μεταβαίνοντας στο εξωτερικό για σπουδές ή κατάρτιση. Τα σπουδαία οφέλη της κινητικότητας είναι ευρέως αναγνωρισμένα. Έρευνα που διενεργήθηκε μεταξύ Ευρωπαίων νεαρής ηλικίας (15-30 ετών) δείχνει ότι πάνω από το 90% αυτών θεωρεί ότι είναι σημαντικό να έχουν τη δυνατότητα για κινητικότητα.

Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν να διπλασιάσουν, έως το 2020, στο 20% το ποσοστό των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πραγματοποιούν μια περίοδο σπουδών ή κατάρτισης στο εξωτερικό. Η στήριξη της κινητικότητας παραμένει πρωταρχικός στόχος του Erasmus+, του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Αν είστε φοιτητής και επιθυμείτε να αξιοποιήσετε την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό, αρχίστε το ταξίδι σας τηλεφορτώνοντας στο κινητό σας την εφαρμογή Erasmus+ Mobile App — τον λεπτομερή οδηγό για κάθε βήμα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας.

Γιατί χρειάζεται;

Οι σπουδές ή η κατάρτιση στο εξωτερικό βοηθούν τους νέους να αναπτύξουν τις επαγγελματικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές δεξιότητές τους και να αυξήσουν τις πιθανότητες να βρουν δουλειά. Για τους φοιτητές που παρουσιάζουν κινητικότητα, οι πιθανότητες να βρουν δουλειά έναν χρόνο μετά την αποφοίτησή τους είναι περισσότερες σε σύγκριση με παρόμοιους φοιτητές που δεν έχουν να επιδείξουν κινητικότητα. Το 93% των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχει σε δραστηριότητες κινητικότητας δηλώνει ότι, μετά τη συμμετοχή του σε τέτοιες δραστηριότητες, εκτιμά περισσότερο την αξία άλλων πολιτισμών. Το 84% βελτιώνει τις γλωσσικές του δεξιότητες και το 80% πιστεύει ότι οι ικανότητά του για επίλυση προβλημάτων βελτιώθηκε μετά τη δραστηριότητα κινητικότητας. Σύμφωνα με τη μελέτη επιπτώσεων για το Erasmus, 9 στους 10 εργοδότες αναζητούν εγκάρσιες δεξιότητες (επίλυση προβλημάτων, ομαδική εργασία, ενδιαφέρον) όταν προσλαμβάνουν υπαλλήλους — τις δεξιότητες δηλαδή που αποκτούν οι φοιτητές όταν έχουν εκπαιδευτική εμπειρία στο εξωτερικό.

Η κινητικότητα και η διασυνοριακή συνεργασία μπορούν επίσης να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων, προάγοντας ειδικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Ένα παράδειγμα αυτής της συνεργασίας είναι η πρωτοβουλία πρακτικής άσκησης «Ψηφιακή Ευκαιρία», η οποία έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές όλων των γνωστικών αντικειμένων τη δυνατότητα να αποκτούν εμπειρίες στον ψηφιακό τομέα.

Η ανάπτυξη νέων μορφών διασυνοριακής συνεργασίας θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα διευκολύνει την αναγνώριση των ακαδημαϊκών τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα;

Ο ευρωπαϊκός χώρος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διαδικασία της Μπολόνιας) έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές, οι οποίες διευκολύνουν τις σπουδές και την κατάρτιση στο εξωτερικό: τόσο η δομή πτυχίο-μάστερ-διδακτορικό όσο και η πρόοδος στη διασφάλιση της ποιότητας έχουν διευκολύνει την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού και έχουν ενισχύσει τα ιδρύματα και τα συστήματα.

Η χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων κινητικότητας και διασφάλισης της ποιότητας, όπως και το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS), το παράρτημα διπλώματος και το ευρωπαϊκό μητρώο των οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ακαδημαϊκή αναγνώριση και την κινητικότητα.

Το πρόγραμμα Erasmus+ παρέχει άμεση στήριξη σε άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε σχέδια που προωθούν τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να διασφαλιστεί η προσφορά δυνατοτήτων μαθησιακής κινητικότητας σε όλους. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την προώθηση της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και των αποτελεσμάτων των περιόδων μάθησης στο εξωτερικό. Η Επιτροπή επιδιώκει επίσης την καθιέρωση της ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας, η οποία θα διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών για τους φοιτητές, και τη δημιουργία δικτύων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότητας και της αριστείας στη διδασκαλία, την έρευνα και την καινοτομία.