Mobilita a přeshraniční spolupráce

Ministři zemí EU se dohodli, že do roku 2020 zdvojnásobí podíl vysokoškolských studentů, kteří stráví během studia nějaký čas v zahraničí, a to o 20 %. Podpora mobility je i nadále hlavním cílem programu EU pro vzdělávání a odbornou přípravu Erasmus+.

O co se jedná?

Díky mobilitě ve vzdělávání mají studenti příležitost vyjet do zahraničí za účelem studia, odborné přípravy či stáže a získat zde cenné znalosti a rozšířit si obzory. Výhody tohoto typu mobility jsou obecně uznávány. Z výzkumu provedeného mezi mladými Evropany (ve věku 15 až 30 let) ukazují, že více než 90 % z nich považuje za důležité mít příležitost vyjet do zahraničí studovat.

Ministři zemí EU se dohodli, že do roku 2020 zdvojnásobí podíl vysokoškolských studentů, kteří stráví během studia nějaký čas v zahraničí, a to o 20 %. Podpora mobility je i nadále hlavním cílem programu EU pro vzdělávání a odbornou přípravu Erasmus+.

Studenti, kteří mají o studium či stáž v zahraničí zájem, si mohou stáhnout mobilní aplikaci programu Erasmus+, která je provede jednotlivými fázemi pobytu v zahraničí, včetně přípravy a období po návratu.

Proč je to nezbytné?

Studium nebo odborná příprava v zahraničí pomáhá lidem rozvíjet profesní, sociální a mezikulturní dovednosti a zvyšuje jejich zaměstnatelnost. U vysokoškolských studentů, kteří část studia absolvují v zahraničí, existuje ve srovnání se jejich vrstevníky, kteří nevyjeli studovat do jiné země, vyšší pravděpodobnost, že si do jednoho roku po skončení studia najdou práci. 93 % těchto studentů se shodne na tom, že jsou na základě studijního pobytu v zahraničí více schopni ocenit jinou kulturu a její tradice; 84 % z nich si během pobytu prohloubilo znalosti cizího jazyka; 80 % má dojem, že jsou schopni po návratu lépe řešit problémy a problematické situace. Ze studie dopadů programu Erasmus vyplývá, že 10 % zaměstnavatelů vyhledává u kandidátů na pracovní pozice tzv. průřezové dovednosti (schopnost řešit problémy, týmová práce, zvídavost) – právě ty schopnosti, které studenti získávají při pobytu v zahraničí.

Překonat rozdíl mezi nabídkou schopností a současnou poptávkou zaměstnavatelů je možné právě díky mobilitě a přeshraniční spolupráci, která potřebné schopnosti moderního trhu práce rozvíjí. Příkladem takové spolupráce je iniciativa s názvem Stáž v digitálních příležitostí, která vysokoškolským studentům ze všech nabízí možnost získat praktické znalosti IT.

Rozvíjením nových forem přeshraniční spolupráce se také přispěje ke zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání a usnadní se rovněž uznávání akademických kvalifikací získaných v zahraničí.

Čeho se doposud podařilo dosáhnout?

Vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (neboli tzv. boloňský proces) s sebou přineslo mnoho dalekosáhlých změn, díky nimž je nyní jednodušší studovat v zahraničí nebo absolvovat odbornou přípravu v jiné zemi: Byla zavedena třístupňová struktura studia (bakalářské, magisterské, doktorské), zlepšení mechanismů pro zajišťování kvality výuky usnadnilo mobilitu studentů i pedagogů a posílilo postavení vzdělávacích institucí i fungování celého systému.

Využívání nástrojů evropské mobility a zajištění kvality, jako je například systém ECTS, dodatek k diplomu a Evropský registr agentur zabezpečujících kvalitu ve vysokoškolském vzdělávání, upevňuje vzájemnou důvěru, zlepšuje uznávání kvalifikací a rozvíjí mobilitu.

Program Erasmus+ zajišťuje přímou podporu na projekty, které rozvíjejí přeshraniční spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi.

Nicméně abychom zajistili příležitosti mobility všem, musíme ještě vyvinout velké úsilí. Z tohoto důvodu Komise zveřejnila návrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a výsledků období studia v zahraničí. Komise rovněž pracuje na návrhu tzv. evropské studentské karty, která usnadní výměnu informací o studentech. Dále vzniknou sítě evropských univerzit, které mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost, kvalitu a excelenci ve výuce, výzkumu a inovacích.