Мобилност и сътрудничество

Министрите от ЕС се споразумяха делът на студентите, които преминават курс на образование или обучение в чужбина, да бъде удвоен — на 20% до 2020 г. Подпомагането на мобилността остава основен акцент в програмата на ЕС за образование и обучение „Еразъм+“.

За какво става дума?

Мобилността с учебна цел представлява възможност за учащите да развиват ценни умения и да разширяват кръгозора си, като учат или се обучават в чужбина. Значителните ползи от мобилността са широко признати. Проучване сред младите европейци (на възраст между 15 и 30 години) показва, че над 90 % от тях смятат за важно да имат възможности за мобилност.

Министрите от ЕС се споразумяха делът на студентите, които преминават курс на образование или обучение в чужбина, да бъде удвоен — на 20% до 2020 г. Подпомагането на мобилността остава основен акцент в програмата на ЕС за образование и обучение Еразъм+.

Ако сте студент, готов да се възползва от възможността да учи или да се обучава в чужбина, започнете пътуването си, като изтеглите мобилното приложение „Еразъм+“ — вашето ръководство за действия стъпка по стъпка преди, по време на и след мобилността.

Защо е необходимо това?

Престоят в чужбина с цел образование или обучение помага на хората да развият своите професионални, социални и междукултурни умения и повишава техните шансове да си намерят работа. Студентите, които се възползват от възможностите за мобилност, имат по-големи шансове да си намерят работа в рамките на една година след своето дипломиране в сравнение с останалите. 93 % от възползвалите се от възможности за мобилност студенти казват, че оценяват стойността на други култури повече след периода на мобилност. 84 % са подобрили езиковите си умения. Над 80 % смятат, че способността им да решават проблеми се е подобрила след периода на мобилност. Според проучването на въздействието на програмата „Еразъм“ 90 % от работодателите търсят кандидати с трансверсални умения (решаване на проблеми, работа в екип, любознателност), когато наемат на работа — точно тези умения, които студентите получават по време на обучение в чужбина.

Мобилността и трансграничното сътрудничество също така допринасят за преодоляване на недостига на умения, като подпомагат развитието на специфични умения, нужни на съвременния трудов пазар. Пример за такова сътрудничество е инициативата за стажове „Цифрова възможност“, чиято цел е да се предостави на студенти от всякакви специалности възможност да получат практически опит в областта на цифровите технологии.

Развитието на нови форми на трансгранично сътрудничество ще помогне и за подобряване на качеството на висшето образование и ще улесни признаването на академичните квалификации, получени в чужбина.

Какво е направено досега?

Установяването на европейско пространство за висше образование (процеса от Болоня) доведе до значителни промени, улесняващи образованието и обучението в чужбина: структурата от бакалавърска - магистърска - докторска степен и напредъкът в осигуряването на качество улесниха мобилността на студенти и университетски персонал и допринесоха за укрепването на институциите и системите.

Използването на европейски инструменти за мобилност и осигуряване на качеството, като например Европейската система за трансфер и натрупване на кредити, приложението към дипломата и Европейския регистър за осигуряване на качество, създава по-добри условия за взаимно доверие, признаване на академични степени и мобилност.

По програма „Еразъм+“ се предоставя пряка помощ за проекти за подпомагане на трансграничното сътрудничество между висши учебни заведения.

Въпреки това предстои да се направят още много неща, за да се осигурят възможности за мобилност с учебна цел за всички. Поради това Комисията публикува предложение за препоръка на Съвета относно насърчаването на автоматичното взаимно признаване на дипломите и на резултатите от периоди на обучение в чужбина. Комисията също така разработва концепцията за европейска студентска карта, която ще улесни обмена на информация за студентите, и работи по създаването на мрежи от европейски университети, чиято цел ще бъде подобряване на конкурентоспособността, качеството и постиженията в образованието, научните изследвания и иновациите.