Edukazzjoni għolja inklużiva u konnessa

L-edukazzjoni għolja trid tagħmel il-parti tagħha billi tindirizza l-isfidi soċjali u demokratiċi tal-Ewropa. Dan ifisser li jiġi żgurat li l-edukazzjoni għolja tkun inklużiva, miftuħa għal talenti minn kull sfond, u li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jkunu networks ta' tagħlim ċiviku konnessi mal-komunitajiet tagħhom.

X’inhi?

Biex is-sistemi tal-edukazzjoni għolja jsiru inklużivi u konnessi mas-soċjetà jrid ikun hemm il-kondizzjonijiet xierqa għall-istudenti li jkunu ġejjin minn sfondi differenti biex dawn ikunu jistgħu jirnexxu. Dan imur lil hinn mill-kwistjoni ta' appoġġ finanzjarju għal gruppi żvantaġġjati, għalkemm dan huwa vitali għal dawk li ġejjin minn sfondi bi dħul baxx.

Biex tiġi promossa t-tlestija b’suċċess tal-istudji, il-fornituri tal-edukazzjoni għolja għandhom

 • iqisu b’mod globali l-mod kif huma organizzati l-ammissjoni, it-tagħlim u l-valutazzjoni,
 • jimplimentaw miżuri li jiggwidaw lill-istudenti u
 • jipprovdu appoġġ akkademiku u mhux akkademiku.

L-istrateġiji biex jgħinu lill-istudenti żvantaġġjati sabiex ikollhom aċċess għall-edukazzjoni għolja u jlestuha huma mod promettenti biex jintlaħqu dawn l-objettivi. Għażliet ta' studju flessibbli (part-time jew online) u rikonoxximent aktar estensiv ta' tagħlim preċedenti huma wkoll meħtieġa sabiex l-edukazzjoni għolja ssir aktar aċċessibbli, b'mod partikolari għall-istudenti adulti.

Għaliex hi meħtieġa?

L-edukazzjoni għolja trid tagħmel il-parti tagħha billi tindirizza l-isfidi soċjali u demokratiċi tal-Ewropa. Dan ifisser li jiġi żgurat li l-edukazzjoni għolja tkun inklużiva, miftuħa għal talenti minn kull sfond, u li l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jkunu networks ta' tagħlim ċiviku konnessi mal-komunitajiet tagħhom. Il-profil tal-popolazzjoni tal-istudenti li jidħlu fl-edukazzjoni għolja u li jlestuha għandu jirrifletti s-soċjetà ġenerali.

Il-gruppi soċjali li huma l-anqas rappreżentati fl-edukazzjoni għolja huma aktar probabbli li ma jkollhomx ħiliet bażiċi (fil-litteriżmu, fin-numeriżmu u fil-kompetenza diġitali), esperjenza ta' tagħlim b'mod indipendenti u idea ċara ta' dak li tinvolvi l-edukazzjoni għolja. Il-persuni li ġejjin minn sfondi soċjoekonomiċi żvantaġġjati u l-migranti għandhom inqas probabbiltà li jidħlu fl-edukazzjoni għolja u li jlestuha. L-akkademiċi u l-gradwati spiss jitqiesu bħala maqtugħin mill-bqija tas-soċjetà. Is-segregazzjoni tas-sessi skont il-qasam ta' studju għadha komuni ħafna.

X'sar s'issa?

Il-Kummissjoni Ewropea timmonitorja l-isfidi relatati mal-kisba tal-edukazzjoni għolja fil-pajjiżi tal-UE, kif ukoll il-progress magħmul sabiex tintlaħaq din il-mira. It-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali tal-edukazzjoni għolja huwa wkoll pilastru importanti tal-Proċess ta’ Bolonja, kif ikkonfermat mill-ġdid fl-2018 fil-Communiqué ta’ Pariġi.

Fl-Aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja, il-Kummissjoni Ewropea impenjat ruħha li:

 • Tidderieġi l-appoġġ ta’ Erasmus+ biex tgħin lill-Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja (HEIs) jiżviluppaw u jimplimentaw strateġiji istituzzjonali integrati għall-inklużjoni, l-ugwaljanza bejn is-sessi u s-suċċess fl-istudju mid-dħul sal-gradwazzjoni, inkluż permezz ta’ kooperazzjoni mal-iskejjel u mal-fornituri tal-ETV.
 • Tippromwovi l-iżvilupp u l-ittestjar tat-tfassil ta' korsijiet flessibbli u modulari biex jiġi appoġġjat l-aċċess għall-edukazzjoni għolja permezz ta' prijoritajiet speċifiċi għal sħubiji strateġiċi ta' Erasmus+.
 • Tappoġġja lill-HEIs fl-għoti ta' punti tal-ECTS lill-istudenti għal attivitajiet ta’ volontarjat u fil-komunità, abbażi ta' eżempji pożittivi eżistenti.
 • Tappoġġja r-rikonoxximent tal-kwalifiki tar-rifuġjati biex tiffaċilita l-aċċess tagħhom għall-edukazzjoni għolja.

Il-Kummissjoni Ewropea tikkofinanzja l-proġett Eurostudent biex tinġabar xhieda dwar id-dimensjoni soċjali tal-edukazzjoni għolja. Dan jiddokumenta l-kondizzjonijiet soċjali u ekonomiċi tal-ħajja tal-istudenti fl-Ewropa. Il-Eurostudent iwettaq stħarriġiet regolari fost aktar minn 320 000 student fi 28 pajjiż parteċipant miż-Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja.

Id-data tal-Eurostudent tkopri l-aspetti kollha tal-ħajja tal-istudenti: l-aċċess għall-edukazzjoni għolja, l-istudju, l-għajxien u l-kondizzjonijiet tax-xogħol waqt l-istudji, esperjenzi ta’ mobilità (inkluża informazzjoni dwar l-ostakoli għall-mobilità), kif ukoll awtovalutazzjonijiet tal-istudenti dwar is-sitwazzjoni tagħhom. Is-sejbiet huma disponibbli għall-pubbliku fuq eurostudent.eu.

Studju ieħor iħares lejn l-impatt tas-sistemi ta’ ammissjoni fuq l-eżiti tal-edukazzjoni għolja, u b’mod partikolari l-mod kif l-iskejjel, l-HEIs u l-istudenti jagħżlu huma stess il-programm ta’ studju. Abbażi tal-politiki u l-istrateġiji tal-pajjiżi dwar l-istreaming fl-edukazzjoni sekondarja u l-awtonomija tal-HEIs, ġew immappjati s-sistemi ta’ ammissjoni selettivi, miftuħa jew imħallta.

Studji tal-każ skont il-pajjiż fi 8 pajjiżi rriżultaw f’10 rakkomandazzjonijiet ta’ politika biex jappoġġjaw l-iskejjel fl-għażla tal-studenti potenzjali tagħhom, biex jgħinu lill-istudenti jagħżlu l-HEIs u l-programmi ta’ studju u biex jgħinu lill-HEIs jagħżlu l-istudenti xierqa. Nofshom jistgħu jiġu adottati fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi, filwaqt li oħrajn jistgħu jirriżultaw f’inizjattivi pilota b’aktar riċerka li jakkumpanjawhom.

L-istudenti kif jagħżlu l-HEIs u l-programmi ta’ studju?

 • Jittejbu l-informazzjoni, il-pariri u l-gwida disponibbli dwar l-edukazzjoni għolja
 • Tittejjeb l-istruttura tal-għażliet mogħtija lill-istudenti

L-iskejjel kif jagħżlu lill-persuni li jistgħu jsiru studenti?

 • Jiġu ttestjati bidliet fil-mod kif isir l-istreaming skont il-ħiliet, fl-edukazzjoni sekondarja għolja u wara
 • Jiġu ttestjati bidliet fil-mod kif issir l-aħħar sena tal-edukazzjoni sekondarja
 • Tingħata prijorità lill-kollaborazzjoni bejn l-iskejjel u l-istabbilimenti tal-edukazzjoni għolja

Il-HEIs kif jagħżlu l-istudenti li jirreġistraw?

 • Jorbtu l-politika tal-ammissjoni mad-domanda tal-istudenti u tas-suq tax-xogħol
 • Jinċentivaw lill-HEIs biex jimpenjaw ruħhom favur l-inklużjoni soċjali fi ħdan is-sistemi ta’ finanzjament
 • Jużaw l-għodod ta’ Bolonja biex jiffaċilitaw it-tranżizzjoni permezz tal-edukazzjoni għolja
 • Jittestjaw firxa usa’ ta’ metodi biex jidentifikaw il-potenzjal tal-istudenti li jagħtu aktar awtonomija lill-HEIs