Τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες

Η ΕΕ στηρίζει την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών και της χρηματοδότησης έργων στον εν λόγω τομέα.

Επισκόπηση

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί έργα και διαδίδει επιτυχημένες πρακτικές στον τομέα της εκπαίδευσης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Μεταξύ των πολλών πρωτοβουλιών τις οποίες συντονίζει, οι γλωσσικές δεξιότητες και η αναγνώριση των προσόντων, ιδίως όσων προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ, είναι βασικά ζητήματα.

Στήριξη των ιδρυμάτων

Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτεί τη στήριξη βάσει έργων για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) της χώρας του προγράμματος και χωρών εταίρων ανά τον κόσμο, μεταξύ άλλων και σε βασικές χώρες προέλευσης της μετανάστευσης προς την Ευρώπη. Δύο είδη έργων είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

Στήριξη των σπουδαστών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφερε σε 100 000 πρόσφυγες και νεοαφιχθέντες μετανάστες πρόσβαση σε διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τα άτομα να ενταχθούν στην κοινωνία υποδοχής, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να μάθουν την τοπική γλώσσα. 

Εμπνευσμένα έργα

Στο Erasmus+ περιλαμβάνονται πολλά εμπνευσμένα έργα στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των προσφύγων. Η πρόσβαση σε αυτά είναι δυνατή μέσω της πλατφόρμας αποτελεσμάτων έργου του Erasmus+. Η πλατφόρμα περιέχει πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα έργων που έχουν στηρίξει την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην ΕΕ.

Επιπλέον, τα ακόλουθα είναι παραδείγματα έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση της αναγνώρισης των προσόντων των προσφύγων που υποστηρίζονται από την Επιτροπή: 

  • Ο οδηγός ENIC-NARIC για τους αξιολογητές προσόντων βοηθά στην αναγνώριση των προσόντων των προσφύγων
  • Το ευρωπαϊκό εγχειρίδιο αναγνώρισης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΤΕ) είναι ένα εγχειρίδιο αναγνώρισης για τους αξιολογητές προσόντων. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ευρωπαϊκός Χώρος Αναγνώρισης» (EAR). Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει κοινά πρότυπα και σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις πτυχές της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. Στόχος του είναι να παρέχει σε αξιολογητές προσόντων από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ένα πρακτικό εργαλείο για την ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των αρχών της σύμβασης της Λισαβόνας για την αναγνώριση των τίτλων, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των προσφύγων.
  • Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης για πρόσφυγες φοιτητές και αποφοίτους που επιθυμούν να εργαστούν ή να σπουδάσουν
  • Μια εργαλειοθήκη που θα βοηθήσει τους αξιολογητές να θεσπίσουν δίκαιες και απλουστευμένες διαδικασίες για την αναγνώριση των προσόντων που διαθέτουν οι πρόσφυγες. Η εργαλειοθήκη παρέχει προφίλ των εκπαιδευτικών συστημάτων των σχετικών τρίτων χωρών, ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης και ένα σύνολο λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών για την καθιέρωση αποτελεσματικών διαδικασιών. 
  • Ένα συμπληρωματικό έργο, REACT —Refugees and Recognition (Πρόσφυγες και Αναγνώριση)— που χρηματοδοτείται επίσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, περιλαμβάνει τη συμμετοχή από τα γραφεία αναγνώρισης ENIC-NARIC στην Ευρώπη και τον Καναδά, επιλεγμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων, την Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών και την Ανοικτή Ανώτατη Εκπαίδευση για τους Πρόσφυγες KIRON. 

Στήριξη των ερευνητών

Οι δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA) του προγράμματος «Ορίζων 2020» της ΕΕ παρέχουν υψηλής ποιότητας ευκαιρίες κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης στην Ευρώπη για ερευνητές κάθε εθνικότητας οι οποίοι εργάζονται για την απόκτηση διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού τίτλου. 

Οι εκτοπισμένοι ερευνητές, για παράδειγμα με καθεστώς πρόσφυγα, οι οποίοι διέκοψαν τις σπουδές τους, μπορούν να επωφεληθούν από διάφορα χαρακτηριστικά του προγράμματος, μεταξύ των οποίων:

  • Η ομάδα επανεκκίνησης σταδιοδρομίας (CAR), η οποία στηρίζει μεταδιδακτορικούς ερευνητές που συνεχίζουν την ερευνητική τους σταδιοδρομία στην Ευρώπη. Η ομάδα αυτή προορίζεται για όσους έχουν απουσιάσει από την έρευνα τουλάχιστον επί ένα έτος για οποιονδήποτε λόγο. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον οδηγό για τους αιτούντες.
  • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δράσεων MSCA, που αποσκοπούν στον περιορισμό των μειονεκτημάτων της χρηματοδότησης για τους ερευνητές που έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους, ενώ υποβάλλουν αίτηση για το καθεστώς του πρόσφυγα. Ο χρόνος παραμονής σε χώρα εν αναμονή χορήγησης του καθεστώτος πρόσφυγα δεν συνυπολογίζεται στην «περίοδο διαμονής ή δραστηριότητας» στη χώρα του οργανισμού υποδοχής. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πρόσφυγες ερευνητές να υποβάλουν αίτηση για ατομική υποτροφία Marie Curie στη χώρα υποδοχής τους.
  • Οι οργανισμοί που παρέχουν κατάρτιση προδιδακτορικού και μεταδιδακτορικού επιπέδου ενθαρρύνονται να παρέχουν δραστηριότητες που βελτιώνουν τις προοπτικές ένταξης των εκτοπισμένων ερευνητών.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, το πρόγραμμα MSCA χρηματοδοτεί μια δράση συντονισμού και στήριξης για τη στήριξη των ερευνητών σε κίνδυνο. Το έργο «InSPIREurope» δημιουργεί μια συντονισμένη, διατομεακή, ευρωπαϊκή συμμαχία για ερευνητές που βρίσκονται σε κίνδυνο. Διευκολύνει τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων σε όλη την Ευρώπη, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες για τους ερευνητές που βρίσκονται σε κίνδυνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα και πέρα απ’ αυτήν. 

Οι δράσεις MSCA χρηματοδοτούν επίσης διάφορα ερευνητικά έργα που διευρύνουν την αντίληψή μας για την αναγκαστική μετανάστευση.