Висше образование за мигранти и бежанци

ЕС подкрепя интеграцията на мигрантите и бежанците във висшето образование и научните изследвания чрез набор от инициативи и финансиране на проекти в тази област.

Преглед

Комисията финансира проекти и разпространява успешни практики в областта на образованието за мигранти и бежанци. Сред многобройните координирани инициативи езиковите умения и признаването на квалификации, по-специално тези, които са от държави извън ЕС, представляват ключови теми.

Подкрепа за институциите

По програмата „Еразъм+“ се финансират проекти на висши учебни заведения (ВУЗ) от държави по програмата и страни партньори от цял свят, включително в държавите, които са основен източник на миграция към Европа. Два вида проекти са от особено значение за институциите за висше образование: 

Подкрепа за студенти

Европейската комисия предложи на 100 000 бежанци и наскоро пристигнали мигранти достъп до онлайн езикова подкрепа. Инициативата има за цел да подпомага физически лица да се интегрират в приемащото общество чрез осигуряване на възможност за изучаване на местния език. 

Вдъхновяващи проекти

Програмата „Еразъм+“ има много вдъхновяващи проекти в областта на висшето образование и бежанците. Те са достъпни чрез платформата за резултатите от проекти по „Еразъм+“. Платформата съдържа информация за широк кръг от проекти, които подкрепят интеграцията на мигрантите и бежанците в ЕС.

В допълнение, следните проекти са примери за проекти, насочени към подобряване на признаването на квалификации на бежанци, с подкрепата на Комисията: 

  • ръководството на Европейската мрежа от национални информационни центрове за академично признаване (ENIC-NARIC) за оценителите на квалификации в помощ на признаването на квалификациите на бежанци
  • Европейското ръководство за признаване на висшите учебни заведения е наръчник за оценителите на квалификации. То е разработено като част от проекта за Европейска зона на признаване (EAR). В него се съдържат общи стандарти и ясни насоки относно всички аспекти на признаването на чуждестранни квалификации. То има за цел да предостави на оценителите от висшите учебни заведения практически инструмент, който да ги информира как да прилагат принципите на Лисабонската конвенция за признаване на квалификациите, включително признаването на квалификациите на бежанците.
  • Информация относно процедурите за академично признаване на дипломите на студенти бежанци и лица с висше образование, които желаят да работят или учат
  • Набор от инструменти в помощ на оценителите, за да въвеждат справедливи и опростени процедури за признаване на квалификациите на бежанците. Наборът от инструменти предоставя профили на образователните системи на съответните трети страни, модули за електронно обучение и набор от подробни насоки за въвеждането на ефективни процедури. 
  • Проектът за последващи действия REACT — за бежанците и признаването на квалификации — също е финансиран по програмата „Еразъм+“ и включва участници от бюрата за признаване на ENIC-NARIC в Европа и Канада, подбрани висши учебни заведения в Европа, Асоциацията на европейските университети, Европейския студентски съюз и организацията KIRON за отворено висше образование за бежанци. 

Подкрепа за научни изследователи

Действията по програмата „Мария Склодовска-Кюри“ (MSCA) на програмата на ЕС „Хоризонт 2020“ осигуряват качествени възможности за обучение и професионално развитие в Европа за изследователи от всички националности, които работят за докторска степен или квалификация след докторска степен. 

Разселените изследователи, например със статут на бежанци, които са прекъснали проучванията си, могат да се възползват от различни елементи на програмите, включително:

  • Експертната група за ново начало на кариерата (CAR) подкрепя изследвания на постдокторанти, които възобновяват научноизследователската си кариера в Европа. Тази експертна група е само за лица, които са отсъствали от сферата на научните изследвания в продължение на поне една година поради каквато и да е причина. В ръководството за кандидатите е предоставена допълнителна информация.
  • Критерии на MSCA за допустимост, чиято цел е ограничаване на неравностойното положение при финансирането за изследователите, които са преустановили дейността си, докато са кандидатствали за предоставяне на статут на бежанец. Времето, прекарано в дадена държава в очакване да бъде предоставен статут на бежанец, няма да се отчита като „период на пребиваване или дейност“ в държавата на приемащата организация. Това ще даде възможност на изследователите със статут на бежанци да кандидатстват за индивидуални стипендии на MSCA в приемащата държава.
  • Организациите, предоставящи обучение преди и след придобиване на докторска степен, се насърчават да предоставят на разселените изследователи дейности, подобряващи перспективите им за интеграция.

От 1 септември 2019 г. по програмата на MSCA се финансира координационно и спомагателно действие в подкрепа на изследователи, изложени на риск. С проекта „InSPIREurope“ се изгражда съгласуван, междусекторен, общоевропейски алианс за научни работници, изложени на риск. С него се улеснява транснационалното сътрудничество между основните заинтересовани страни в цяла Европа, за да се увеличат възможностите за научните работници, изложени на риск, в академичната среда и извън нея. 

По програмата „Мария Склодовска-Кюри“ се финансират също и няколко изследователски проекта за разширяване на разбирането ни за принудителната миграция.