Účinné a efektívne vysokoškolské vzdelávanie

Účinnosť a efektívnosť vysokoškolského vzdelávania sa týka správy a financovania, ako aj podpory kultúry kvality v systémoch a inštitúciách vysokoškolského vzdelávania.

O čo ide?

Účinnosť a efektívnosť vysokoškolského vzdelávania sa týka správy a financovania, ako aj podpory kultúry kvality v systémoch a inštitúciách vysokoškolského vzdelávania. Spôsob organizácie a financovania systémov vysokoškolského vzdelávania má významný vplyv na ich celkovú účinnosť.

V stratégii Európa 2020 pre EÚ sa zdôrazňuje, že:

  • systémy vysokoškolského vzdelávania si vyžadujú primerané financovanie, a keďže ide o výdavkovú oblasť, ktorá podporuje rast, verejné financovanie vysokoškolského vzdelávania by malo byť chránené;
  • výzvy, ktorým čelí vysokoškolské vzdelávanie, si vyžadujú pružnejšie systémy riadenia a financovania, v rámci ktorých sú v rovnováhe väčšia nezávislosť vzdelávacích inštitúcií a ich zodpovednosť voči všetkým zainteresovaným stranám.

V rámci bolonského procesu členské štáty takisto úzko spolupracujú na rozvoji kultúry kvality. Zabezpečenie kvality zvyšuje dôveru vo vysokoškolské vzdelávanie. Každá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania by mala mať prísny systém zabezpečovania kvality, ktorý posudzujú agentúry pre zabezpečenie kvality vykonávajúce externé kontroly.

Na čo sú potrebné?

Úroveň výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie sa medzi krajinami EÚ značne líši, no celkové investície do vysokoškolského vzdelávania v Európe sú príliš nízke, pričom sa zvyšuje tlak na verejné investície. Je dôležité diverzifikovať zdroje financovania vysokoškolského vzdelávania a maximalizovať hodnotu získanú z investovaných zdrojov.

Reforma a modernizácia európskeho vysokoškolského vzdelávania závisí od schopností a motivácie učiteľov a výskumných pracovníkov, počet zamestnancov však často nezodpovedá zvyšujúcemu sa počtu študentov, čím sa vytvára ďalší tlak na už aj tak preťažené kapacity.

Ak chceme, aby Európa vzdelávala, priťahovala a udržiavala si vysokokvalifikovaných akademických pracovníkov, ktorých potrebuje, je nevyhnutné zabezpečiť lepšie pracovné podmienky vrátane transparentných a spravodlivých postupov náboru pracovníkov, lepší prvotný a kontinuálny profesionálny rozvoj a lepšie uznávanie a odmeňovanie špičkovej úrovne vo výučbe a vo výskume.

Tieto výzvy si vyžadujú väčšiu pružnosť. Nezávislé inštitúcie sa môžu jednoduchšie špecializovať, podporovať dosahovanie lepších výsledkov v oblasti vzdelávania a výskumu a pomáhať rozvoju excelentnosti v rámci systémov vysokoškolského vzdelávania. Slobodu inštitúcií, pokiaľ ide o vypracovávanie stratégií a štruktúr a snahu odlíšiť sa od konkurentov, však často obmedzujú právne, finančné a administratívne prekážky.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Podporou výskumu a politickej spolupráce pomáha Európska komisia krajinám EÚ vytvárať efektívne modely riadenia a financovania vysokoškolského vzdelávania. Európska komisia spolupracuje s OECD na revízii štruktúr financovania, stimulov a odmeňovania systémov vysokoškolského vzdelávania.

Európska komisia prostredníctvom nástroja partnerského poradenstva podporuje aj vzájomné učenie sa o osvedčených postupoch v oblasti správy a financovania medzi členskými štátmi EÚ.

V programovom období 2014 – 2020 investovalo prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov do vysokoškolského vzdelávania 17 členských štátov EÚ. Celkovo bolo z Európskeho sociálneho fondu vynaložených 5,2 miliardy EUR na odbornú prípravu jednotlivcov, na reformu programov a zosúladenie vzdelávania s trhom práce.

Ďalších 1,5 miliardy EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sa vynaložilo na oživenie alebo výstavbu novej vzdelávacej infraštruktúry (študentské internáty, laboratóriá atď.). Niektoré pôžičky poskytuje inštitúciám vysokoškolského vzdelávania aj skupina EIB, a to na modernizáciu zariadení alebo na rozvoj inovatívnych možností financovania.

V súvislosti s európskou kultúrou kvality sa spoločný rámec pre systémy zabezpečenia kvality na európskej, vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni stanovuje normami a usmerneniami pre zabezpečenie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (revidovanými a prijatými členskými štátmi a inými bolonskými krajinami v roku 2015), s cieľom zabezpečiť zodpovednosť.

Pri rozvoji európskeho rozmeru zabezpečenia kvality pomáha aj Európsky register zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania (EQAR). Ak chcú byť tieto agentúry na zabezpečenie kvality zaregistrované v EQAR, musia dodržiavať zásady európskych noriem a usmernení pre zabezpečenie kvality. Európska komisia uverejňuje správy o pokroku v rozvoji zabezpečenia kvality na európskej úrovni.