Edukazzjoni għolja effettiva u effiċjenti

L-effettività u l-effiċjenza fl-edukazzjoni għolja huma marbutin mal-governanza u l-finanzjament, kif ukoll mal-promozzjoni ta’ kultura ta’ kwalità fis-sistemi u fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja.

X’inhi?

L-effettività u l-effiċjenza fl-edukazzjoni għolja huma marbutin mal-governanza u mal-finanzjament, kif ukoll mal-promozzjoni ta’ kultura ta’ kwalità fis-sistemi u fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja. Il-mod kif is-sistemi ta’ edukazzjoni għolja ġew organizzati u ffinanzjati għandu impatt importanti fuq l-effettività kumplessiva tagħhom.

L-istrateġija tal-EU Ewropa 2020 tenfasizza li:

  • Is-sistemi ta’ edukazzjoni għolja jirrikjedu finanzjament xieraq u, bħala qasam ta’ nfiq li jsaħħaħ it-tkabbir, l-investiment pubbliku fl-edukazzjoni għolja għandu jiġi protett;
  • L-isfidi li qed tħabbat wiċċha magħhom l-edukazzjoni għolja jirrikjedu sistemi ta' governanza u finanzjament aktar flessibbli li jibbilanċjaw awtonomija akbar għall-istituzzjonijiet edukattivi mar-responsabbiltà lejn il-partijiet kollha kkonċernati.

Skont il-proċess ta’ Bolonja, l-Istati Membri qed jaħdmu wkoll flimkien mill-qrib biex jiżviluppaw kultura ta’ kwalità. L-assigurazzjoni tal-kwalità żżid il-fiduċja fl-edukazzjoni għolja. Kull istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja għandu jkollha sistema rigoruża interna tal-assigurazzjoni tal-kwalità, ivvalutata minn Aġenziji tal-Assigurazzjoni tal-Kwalità li jwettqu kontrolli esterni.

Għaliex hu meħtieġ?

Filwaqt li l-livelli ta' nfiq fl-edukazzjoni għolja jvarjaw sostanzjalment bejn il-pajjiżi tal-UE, l-investiment totali fl-edukazzjoni għolja fl-Ewropa hu baxx wisq, b’aktar pressjoni fuq l-investimenti pubbliċi. Hu importanti li s-sorsi ta' finanzjament għall-edukazzjoni għolja jkunu diversifikati u li jiġi mmassimizzat il-valur miksub mir-riżorsi investiti.

Ir-riforma u l-immodernizzar tal-edukazzjoni għolja tal-Ewropa jiddependu fuq il-kompetenza u l-motivazzjoni tal-għalliema u r-riċerkaturi. Madankollu l-livelli tal-istaff spiss ma żammx il-pass mal-għadd akbar ta’ studenti u dan ikompli jqiegħed aktar pressjoni fuq il-kapaċitajiet li diġà jinsabu f’sitwazzjoni diffiċli.

It-titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol inklużi proċeduri ta' reklutaġġ trasparenti u ġusti, it-titjib fl-iżvilupp professjonali inizjali u kontinwu, kif ukoll it-titjib fir-rikonoxximent u l-ivvalorizzar tal-eċċellenza fit-tagħlim u fir-riċerka huma essenzjali biex jiġi żgurat li l-Ewropa tipproduċi, tattira u żżomm l-istaff akkademiku ta' livell għoli li teħtieġ.

Dawn l-isfidi jeħtieġu flessibilità akbar, u l-istituti awtonomi jistgħu jispeċjalizzaw aktar faċilment u b'hekk jippromwovu prestazzjoni edukattiva u ta' riċerka aħjar, filwaqt li jrawmu l-eċċellenza fis-sistemi tal-edukazzjoni għolja. Iżda r-restrizzjonijiet legali, finanzjarji u amministrattivi ħafna drabi jillimitaw il-libertà tal-istituzzjonijiet li jiddefinixxu l-istrateġiji u l-istrutturi u li jiddistingwu lilhom infushom mill-kompetituri tagħhom.

X'sar s'issa?

Permezz tal-appoġġ tagħha għall-kooperazzjoni fir-riċerka u l-politika, il-Kummissjoni Ewropea tassisti lill-pajjiżi tal-UE sabiex jiżviluppaw mudelli effettivi ta' governanza u finanzjament fl-edukazzjoni għolja. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tikkoopera mal-OECD dwar ir-rieżami tal-finanzjament, l-inċentiv u l-istrutturi ta’ kumpens għas-sistemi tal-edukazzjoni għolja.

Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda wkoll trawwem it-tagħlim reċiproku dwar l-aħjar prattiki fil-governanza u fil-finanzjament fost l-Istati Membri tal-UE permezz tal-istrument ta’ konsulenza bejn il-pari.

Fil-perjodu ta’ programmazzjoni 2014–2020, 17-il Stat Membru tal-UE investew il-fondi strutturali u ta’ investiment Ewropew fl-edukazzjoni għolja. B’mod ġenerali, intefqu EUR 5.2 biljuni mill-Fond Soċjali Ewropew fuq it-taħriġ ta’ individwi, il-programmi ta’ riforma u l-allinjament tal-edukazzjoni mas-suq tax-xogħol.

Intefqu EUR 1.5 biljun addizzjonali mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali fuq ir-rivitalizzazzjoni jew il-bini ta’ infrastruttura ġdida tal-edukazzjoni (dormitorji għall-istudenti, laboratorji eċċ.). Xi appoġġ ibbażat fuq is-self huwa disponibbli permezz tal-grupp tal-BEI għall-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja biex itejbu il-faċilitajiet tagħhom jew biex jiġu żviluppati għażliet ta’ finanzjament innovattiv.

Fir-rigward ta’ kultura Ewropea ta’ kwalità, l-Istandards u Linji gwida għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità fiż-Żona Ewropea ta’ Edukazzjoni Għolja (kif riveduti u adottati fl-2015 mill-Istati Membri u pajjiżi oħrajn tal-proċess ta’ Bolonja) jistabbilixxu qafas komuni għal sistemi ta’ assigurazzjoni tal-kwalità fil-livell Ewropew, nazzjonali u istituzzjonali biex jiżgura r-responsabbiltà.

Ir-Reġistru Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni Għolja (EQAR) jgħin biex jiżviluppa dimensjoni Ewropea għall-assigurazzjoni tal-kwalità. Dawn l-aġenziji tal-assigurazzjoni tal-kwalità jridu jikkonformaw mal-prinċipji tal-Istandards u Linji gwida għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità (ESG) bil-għan li jiġu rreġistrati f’l-EQAR. Il-Kummissjoni Ewropea tippubblika rapporti ta' progress dwar l-iżviluppi fl-assigurazzjoni tal-kwalità fuq livell Ewropew.