Veiksmingas ir efektyvus aukštasis mokslas

Aukštojo mokslo veiksmingumas ir efektyvumas susijęs su valdymu ir finansavimu, taip pat kokybės kultūros puoselėjimu aukštojo mokslo sistemose ir įstaigose.

Kas tai yra?

Aukštojo mokslo veiksmingumas ir efektyvumas susijęs su valdymu ir finansavimu, taip pat kokybės kultūros puoselėjimu aukštojo mokslo sistemose ir įstaigose. Nuo to, kaip aukštojo mokslo sistemos organizuojamos ir finansuojamos, labai priklauso bendras jų veiksmingumas.

ES strategijoje „Europa 2020“ pabrėžiama, kad:

  • aukštojo mokslo sistemoms reikia skirti pakankamai lėšų, viešosios investicijos į aukštąjį mokslą turėtų būti apsaugotos, nes tai augimą skatinančios išlaidos;
  • norint išspręsti aukštojo mokslo sistemų problemas, reikia lankstesnių valdymo ir finansavimo sistemų, kuriose didesnė švietimo įstaigų autonomija būtų derinama su atskaitomybe visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Bolonijos procese dalyvaujančios valstybės narės taip pat glaudžiai bendradarbiauja puoselėdamos kokybės kultūrą. Užtikrinus kokybę didėja pasitikėjimas aukštuoju mokslu. Visos aukštojo mokslo įstaigos turėtų turėti griežtas vidaus kokybės užtikrinimo sistemas, vertinamas išorės patikras vykdančių kokybės užtikrinimo agentūrų.

Kodėl reikia imtis veiksmų?

Įvairios ES šalys aukštajam mokslui lėšų skiria labai nevienodai, o, viešojo sektoriaus investicijas dar labiau varžant, bendros investicijos į aukštąjį mokslą Europoje yra per mažos. Svarbu įvairinti aukštojo mokslo finansavimo šaltinius ir iš investuotų išteklių gauti daugiau naudos.

Europos aukštojo mokslo reformavimas ir modernizavimas priklauso nuo dėstytojų ir mokslininkų kompetencijos ir motyvacijos, tačiau augant besimokančių asmenų skaičiui darbuotojų skaičius dažnai nėra atitinkamai didinamas ir dėl to jau ir taip nepakankamai gausiems darbuotojams kraunama vis didesnė našta.

Norint, kad Europa rengtų, pritrauktų ir išlaikytų jai būtinus kvalifikuotus aukštųjų mokyklų darbuotojus, reikia užtikrinti geresnes darbo sąlygas, įskaitant skaidrią ir sąžiningą įdarbinimo tvarką, kokybiškesnį pirminį rengimą ir tęstinį kvalifikacijos kėlimą, geresnį laimėjimų mokymo ar mokslinių tyrimų srityje pripažinimą ir atlygį už juos.

Šioms problemoms spręsti reikia daugiau lankstumo. Savarankiškoms įstaigoms lengviau specializuotis, siekti geresnių pedagoginės ir mokslo tiriamosios veiklos rezultatų ir taip kelti aukštojo mokslo sistemų lygį. Tačiau dėl teisinių, finansinių, administracinių apribojimų švietimo įstaigoms dažnai sunku pačioms nustatyti strategijas ir struktūras ir išsiskirti iš konkurentų.

Kas padaryta iki šiol?

Remdama mokslinius tyrimus ir politinį bendradarbiavimą Europos Komisija padeda ES šalims rengti veiksmingus aukštojo mokslo valdymo ir finansavimo modelius. Bendradarbiaudama su EBPO Europos Komisija atlieka aukštojo mokslo sistemų finansavimo, paskatų ir atlygio struktūrų peržiūrą.

Be to, Europos Komisija skatina tarpusavio mokymąsi iš ES valstybių narių gerosios patirties valdymo ir finansavimo srityje pavyzdžių naudojantis tarpusavio konsultavimo priemone.

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu 17 ES valstybių narių į aukštąjį mokslą investavo Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų. Iš Europos socialinio fondo asmenų švietimui, programų reformavimui ir švietimo pritaikymui prie darbo rinkos poreikių iš viso išleista 5,2 mlrd. eurų.

Dar 1,5 mlrd. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų skirta esamos švietimo infrastruktūros (studentų bendrabučių, laboratorijų ir t. t.) atnaujinimui arba naujos statybai. Aukštojo mokslo įstaigos gali gauti EIB grupės paskolų įrangai atnaujinti arba novatoriškiems finansavimo sprendimams parengti.

Siekiant puoselėti Europos kokybės kultūrą, Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo standartuose ir gairėse (kuriuos 2015 m. peržiūrėjo ir priėmė valstybės narės ir kitos Bolonijos procese dalyvaujančios šalys) nustatytas bendras Europos, nacionalinio ir institucijų lygmens kokybės užtikrinimo sistemų pagrindas, suteikiantis galimybę užtikrinti atskaitomybę.

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo registras (EQAR) padeda plėtoti kokybės užtikrinimo europinį matmenį. Kad būtų registruojamos EQAR, kokybės užtikrinimo agentūros turi atitikti Kokybės užtikrinimo Europos standartus ir gaires. Europos Komisija skelbia Europos lygmens kokybės užtikrinimo pažangos ataskaitas.