Ardoideachas atá éifeachtach éifeachtúil

Baineann éifeachtacht agus éifeachtúlacht san ardoideachas le rialachas agus le maoiniú, agus le cultúr cáilíochta a chur chun cinn sna córais agus sna hinstitiúidí ardoideachais.

Céard é?

Baineann éifeachtacht agus éifeachtúlacht san ardoideachas le rialachas agus le maoiniú, agus le cultúr cáilíochta a chur chun cinn sna córais agus sna hinstitiúidí ardoideachais. Bíonn tionchar mór ar éifeachtacht fhoriomlán na gcóras ardoideachais ag an gcaoi a n-eagraítear agus a maoinítear iad.

Leagtar béim ar an méid seo i Straitéis Eoraip 2020 an Aontais Eorpaigh:

  • Teastaíonn maoiniú leordhóthanach ó institiúidí ardoideachais agus, ós rud é gur réimse caiteachais é a chuireann le fás an gheilleagair, ba cheart infheistiú poiblí san ardoideachas a chosaint;
  • Le dul i ngleic leis na dúshláin atá roimh an ardoideachas teastaíonn rialachas agus córais mhaoiniúcháin níos solúbtha ina mbeidh cothromaíocht idir féinriail bhreise do na hinstitiúidí oideachais agus cuntasacht os comhair na ngeallsealbhóirí uile.

Faoi Phróiseas Bologna, tá na Ballstáit ag obair go dlúth lena chéile chun cultúr cáilíochta a fhorbairt. Nuair a bhíonn dearbhú cáilíochta ann, bíonn níos mó muiníne ag an bpobal as an ardoideachas. Ba cheart dianchóras dearbhaithe cáilíochta inmheánaí a bheith ag gach institiúid ardoideachais, agus ba cheart an córas sin a bheith faoi réir seiceálacha seachtracha gníomhaireachtaí dearbhaithe cáilíochta.

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Bíodh go bhfuil difríochtaí móra idir an méid a chaitear ar an ardoideachas ó thír go tír san Aontas, ní leor an t-infheistiú iomlán a dhéantar san ardoideachas san Eoraip, agus tá brú breise ar infheistíocht phoiblí chomh maith. Tá sé tábhachtach éagsúlacht foinsí maoiniúcháin a bheith ann don ardoideachas agus a oiread luacha is féidir a bhaint as na hacmhainní a infheistítear.

Is ar inniúlacht agus inspreagadh múinteoirí agus taighdeoirí atá athchóiriú agus nuachóiriú an ardoideachais san Eoraip ag brath, ach níl an líon foirne ag méadú bord ar bhord le líon na mac léinn, rud a fhágann go bhfuil tuilleadh brú ar acmhainní a bhí gann cheana féin.

Lena chinntiú go ndéanfaidh an Eoraip an fhoireann acadúil ardcháilíochta atá de dhíth uirthi a chruthú, a mhealladh chuici agus a choinneáil, is gá dálaí oibre níos fearr – mar shampla, nósanna imeachta earcaíochta atá trédhearcach agus cothrom, forbairt ghairmiúil tosaigh agus leanúnach níos fearr, agus aitheantas agus luaíocht níos fearr le haghaidh barr feabhais sa mhúinteoireacht agus sa taighde.

Teastaíonn breis solúbthachta le dul i ngleic leis na dúshláin sin, agus is éasca d'institiúidí uathrialacha speisialú; is féidir leo feidhmíocht oideachais agus taighde níos fearr a chur chun cinn agus caighdeáin barr feabhais a chothú i gcórais ardoideachais. Ach is minic a chuireann srianta dlí, airgeadais agus riaracháin teorainn leis an tsaoirse a bhíonn ag institiúidí straitéisí agus struchtúir a shainiú agus iad féin a dhealú ó na hiomaitheoirí eile.

Cad atá déanta go dtí seo?

Trí thacaíocht do thaighde agus do chomhar beartais, cuidíonn an Coimisiún Eorpach le tíortha an Aontais samhlacha éifeachtacha rialachais agus maoiniúcháin a fhorbairt don ardoideachas. Tá an Coimisiún Eorpach ag oibriú i gcomhar leis an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) chun athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúir mhaoiniúcháin, dhreasaithe agus luaíochta do na córais ardoideachais.

Ina theannta sin, tríd an uirlis comhairleoireachta piaraí, tá an Coimisiún Eorpach ag cothú foghlaim fhrithpháirteach i measc na mBallstát maidir le dea-chleachtais rialachais agus mhaoiniúcháin.

I gclárthréimhse 2014-2020, d’infheistigh 17 mBallstát den Aontas cistí struchtúracha agus infheistíochta Eorpacha san ardoideachas. San iomlán, caitheadh €5.2 billiún ó Choiste Sóisialta na hEorpa ar oiliúint daoine, ar chláir a athchóiriú agus ar an oideachas a chur in oiriúint don mhargadh saothair.

Caitheadh €1.5 billiún eile ó Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa ar bhonneagar oideachais (suanliosanna mac léinn, saotharlanna etc.) a athnuachan nó ar bhonneagar oideachais nua a thógáil. Cuireann Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta roinnt tacaíochta, i bhfoirm iasachtaí, ar fáil d’institiúidí ardoideachais lena saoráidí a uasghrádú nó le roghanna nuálacha maoiniúcháin a fhorbairt.

Maidir le cultúr cáilíochta a chur chun cinn san Eoraip, sna Caighdeáin agus Treoirlínte um Dhearbhú Cáilíochta i Limistéar Eorpach an Ardoideachais (mar a d’athbhreithnigh agus a ghlac na Ballstáit agus tíortha eile atá páirteach i bPróiseas Bologna iad in 2015) leagtar síos creat comhchoiteann le haghaidh córais dearbhaithe cáilíochta ar an leibhéal Eorpach, náisiúnta agus institiúideach ar mhaithe leis an gcuntasacht a chinntiú.

Cabhraíonn an Clár Eorpach um Dhearbhú Cáilíochta san Ardoideachas (EQAR) le gné Eorpach a fhorbairt i gcomhthéacs an dearbhaithe cáilíochta. Ní mór do na gníomhaireachtaí dearbhaithe cáilíochta sin na Caighdeáin agus Treoirlínte Eorpacha um Dhearbhú Cáilíochta (ESG) a chomhlíonadh le gur féidir leo clárú in EQAR. Foilsíonn an Coimisiún Eorpach tuarascálacha ar dhul chun cinn maidir le forbairtí i ndearbhú cáilíochta ar an leibhéal Eorpach.