Ефективно висше образование

Ефективността на висшето образование е свързана с управлението и финансирането, както и с насърчаването на култура на качество в системите и институциите за висше образование.

За какво става дума?

Ефективността на висшето образование е свързана с управлението и финансирането, както и с насърчаването на култура на качество в системите и институциите за висше образование. Начинът, по който системите за висше образование са организирани и финансирани, оказва голямо въздействие върху тяхната цялостна ефективност.

В стратегията на ЕС „Европа 2020“ е подчертано, че:

  • Системите за висше образование се нуждаят от подходящо финансиране и че публичните инвестиции във висшето образование трябва да бъдат защитени, тъй като това е област, насърчаваща растежа.
  • Преодоляването на предизвикателствата, пред които е изправено висшето образование, изисква системи за управление и финансиране, които са по-гъвкави и осигуряват по-голяма автономност на образователните институции, съчетана с отчетност пред всички заинтересовани страни.

В рамките на процеса от Болоня държавите членки работят в тясно сътрудничество за развитие на култура на качество. Осигуряването на качеството повишава доверието във висшето образование. Всяко висше учебно заведение следва да разполага със строга вътрешна система за осигуряване на качеството, която на свой ред се оценява от външни агенции за осигуряване на качеството.

Защо е необходимо това?

Нивата на разходите за висше образование в отделните страни от ЕС се различават значително, а общият размер на инвестициите в тази област в Европа е прекалено нисък, като се наблюдава допълнителен натиск върху публичните инвестиции. Важно е източниците на финансиране за висшето образование да бъдат разнообразени, както и да се повиши максимално ползата от инвестираните средства.

Реформата и модернизирането на висшето образование в Европа зависят от компетенциите и мотивацията на преподавателите и изследователите. Въпреки това числеността на персонала често не е достатъчна предвид нарастващия брой студенти, което допълнително усложнява положението с недостига на капацитет.

По-добрите условия на труд, включително прозрачните и справедливи процедури за наемане на работа, по-доброто начално и продължаващо професионално развитие и по-доброто признаване и възнаграждаване на преподавателски и изследователски умения, са от съществено значение, за да се гарантира, че Европа формира, привлича и задържа висококачествения академичен персонал, от който се нуждае.

Тези предизвикателства изискват по-голяма гъвкавост, а едни по-автономни институции могат да се специализират по-лесно, като насърчават по-добри образователни и изследователски резултати и стимулират високите постижения в системите за висше образование. Поради правни, финансови и административни ограничения обаче често свободата на институциите да определят свои стратегии и структури и да се отличават от своите конкуренти е ограничена.

Какво е направено досега?

Чрез своята помощ за сътрудничество в областта на научните изследвания и политиките Европейската комисия съдейства на страните от ЕС при разработването на ефективни модели на управление и финансиране във висшето образование. Европейската комисия си сътрудничи с ОИСР за извършването на преглед на структурите за финансиране, стимулиране и възнаграждение в системите за висше образование.

Европейската комисия също така подкрепя взаимното учене въз основа на добри практики в управлението и финансирането от страна на държавите членки чрез инструмента за партньорски консултации.

През програмния период 2014—2020 г. 17 държави от ЕС са инвестирали средства от европейските структурни и инвестиционни фондове във висшето образование. Общо 5,2 млрд. евро от Европейския социален фонд са изразходвани за обучение, реформиране на програми и привеждане на образованието в съответствие с изискванията на трудовия пазар.

Още 1,5 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие са използвани за възстановяване или изграждане на нова образователна инфраструктура (студентски общежития, лаборатории и др.). ЕИБ предоставя кредитиране за висши учебни заведения, за да модернизират материалната си база или да разработят новаторски възможности за финансиране.

Във връзка с изграждането на европейска култура на качество в стандартите и насоките за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование (преразгледани и приети през 2015 г. от държавите от ЕС и други държави, участващи в процеса от Болоня) се определя обща рамка за системи за осигуряване на качеството на европейско, национално и институционално равнище, за да се гарантира отчетност.

Европейският регистър за осигуряване на качество във висшето образование (EQAR) допринася за развитието на европейско измерение на осигуряването на качеството. Тези агенции за осигуряване на качеството трябва да се придържат към принципите на европейските стандарти и насоки за осигуряване на качеството в европейското пространство за висше образование, за да бъдат регистрирани в EQAR. Европейската комисия публикува доклади за напредъка по отношение на осигуряването на качество на европейско равнище.