Bolognaprocessen och det europeiska området för högre utbildning

Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 48 europeiska länder.

Vad handlar det om?

Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 48 europeiska länder. Med målet att förbättra internationaliseringen av den högre utbildningen ska processen ge vägledning till myndigheter, lärosäten, lärare och studerande, intresseorganisationer, arbetsgivare, kvalitetssäkringsorgan samt internationella organisationer och institutioner som EU-kommissionen.

Bolognaprocessens är inriktad på

Varför är det viktigt?

De stora skillnaderna mellan de europeiska ländernas utbildningssystem gjorde det tidigare svårt för människor att få sina kvalifikationer erkända när de sökte jobb eller utbildning utomlands. Ökad kompatibilitet mellan utbildningssystemen gör det numera lättare för studerande och arbetssökande att flytta till andra europeiska länder.

Samtidigt bidrar Bolognaprocessens reformer till att göra de europeiska högskolorna och universiteten mer konkurrenskraftiga och attraktiva för omvärlden.

Bolognaprocessen stöder också utbildningssystemens modernisering så att man kan möta nya behov på arbetsmarknaden. Antalet jobb som kräver högre kvalifikationer ökar nämligen, och det finns en allt större efterfrågan på innovation och företagande.

Vad har man gjort hittills?

Regelbundna rapporter visar att reformerna går snabbt framåt.

På ett möte i Paris i maj 2018 antog utbildningsministrarna en kommuniké om sina prioriteringar för de kommande åren.

Pariskommunikén innehåller de 48 ministrarnas gemensamma vision för ett mer ambitiöst europeiskt område för högre utbildning efter 2020 och uppmanar till

  • en inkluderande och innovativ strategi för inlärning och undervisning
  • ett integrerat transnationellt samarbete om högre utbildning, forskning och innovation 
  • insatser för att säkra en hållbar framtid för vår jord genom högre utbildning.

I kommunikén efterlyser man starkare och bättre stöd till underrepresenterade och utsatta grupper för att bredda tillgången till högre utbildning och få dem att prestera bättre.

De här målen ligger i linje med EU:s mål om att stödja dem som vill vara mer ambitiösa, göra snabbare framsteg och göra mer för att nå målen om ”erkännande för alla” och ”rörlighet för alla” genom att inrätta ett europeiskt område för utbildning.

Läs mer om Bolognaprocessen och resultaten för det europeiska området för högre utbildning sedan 2015 i broschyren The EU in support of the Bologna Process. Nästa ministerkonferens kommer att hållas i Rom i juni 2020.

Vilka länder deltar?

En lista över deltagarländerna hittar du på webbplatsen för det europeiska området för högre utbildning.