Bolonský proces a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania

Bolonský proces je medzivládnou spoluprácou 48 európskych krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

O čo ide?

Bolonský proces je medzivládnou spoluprácou 48 európskych krajín v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Usmerňuje spoločné úsilie verejných orgánov, univerzít, učiteľov a študentov, ako aj združení zainteresovaných strán, zamestnávateľov, agentúr pre zabezpečenie kvality, medzinárodných organizácií a inštitúcií vrátane Európskej komisie pri hľadaní spôsobov, ako zvýšiť internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania.

Zameriava sa na:

Na čo je potrebný?

Veľké rozdiely v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy v Európe už tradične sťažujú ľuďom využívanie kvalifikácií z jednej krajiny na hľadanie práce alebo študijných príležitostí v inej krajine. Vyššia kompatibilita vzdelávacích systémov uľahčuje študentom a uchádzačom o zamestnanie pohyb v rámci Európy.

Bolonské reformy zároveň zvyšujú konkurencieschopnosť a atraktivitu európskych univerzít a vysokých škôl na celosvetovej úrovni.

Bolonský proces podporuje aj modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zabezpečilo, že tieto systémy budú zodpovedať potrebám meniaceho sa pracovného trhu. Je to dôležitý aspekt, keďže podiel pracovných miest, ktoré si vyžadujú zručnosti na vysokej úrovni, rastie a zvyšuje sa aj dopyt po inováciách a podnikaní.

Čo sa doteraz dosiahlo?

Pravidelné správy potvrdzujú, že pri uskutočňovaní reforiem sa dosiahol značný pokrok.

V máji 2018 sa ministri školstva stretli v Paríži a prijali „komuniké“ o prioritách na nadchádzajúce roky.

Parížske komuniké predstavuje spoločnú víziu 48 ministrov týkajúcu sa ambicióznejšieho európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania na obdobie po roku 2020, v ktorej sa požaduje:

  • inkluzívny a inovatívny prístup k vzdelávaniu a výučbe,
  • integrovaná nadnárodná spolupráca v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií; 
  • zabezpečenie udržateľnej budúcnosti pre našu planétu prostredníctvom vysokoškolského vzdelávania.

V komuniké sa vyzýva na výraznejšiu, lepšiu podporu pre nedostatočne zastúpené a zraniteľné skupiny, pokiaľ ide o prístup k vysokoškolskému vzdelávaniu a dosahovanie vynikajúcich výsledkov v tomto vzdelávaní.

Tieto ambície sú v súlade s cieľmi EÚ, ktorá plánuje ešte viac podporiť tých, čo chcú byť ambicióznejší, hodlá napredovať rýchlejšie a urobiť viac na splnenie cieľov „uznania pre všetkých“ a „mobility pre všetkých“. Tou dodatočnou podporou je vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru.

Podrobnejšie informácie o bolonskom procese a pokroku v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania od roku 2015 sú uvedené v brožúre „EÚ podporuje bolonský proces“. Nasledujúca konferencia ministrov sa uskutoční v júni 2020 v Ríme.

Kto je účastníkom bolonského procesu?

Zoznam zúčastnených krajín nájdete na webovom sídle EHEA.