Het Bolognaproces en de Europese ruimte voor hoger onderwijs

Het Bolognaproces is een intergouvernementele samenwerking tussen 48 Europese landen op het gebied van hoger onderwijs.

Wat is het?

Het Bolognaproces is een intergouvernementele samenwerking tussen 48 Europese landen op het gebied van hoger onderwijs. Het stuurt gezamenlijke inspanningen van autoriteiten, universiteiten, docenten, studenten, belanghebbendenorganisaties, werkgevers, organisaties voor kwaliteitsborging, internationale organisaties en instellingen, waaronder de Europese Commissie, op het gebied van betere internationalisering van het hoger onderwijs.

De klemtoon ligt op:

Waarom is dat nodig?

Doordat de onderwijsstelsels in Europa zo verschilden, was het in het verleden moeilijk om in een ander EU-land te gaan werken, omdat buitenlandse diploma's vaak niet erkend werden. Door betere compatibiliteit tussen de onderwijsstelsels wordt het voor studenten en werkzoekenden gemakkelijker elders in Europa te gaan wonen.

Tegelijkertijd worden Europese universiteiten en hogescholen dankzij de Bolognahervormingen concurrerender en aantrekkelijker voor de rest van de wereld.

Het Bolognaproces ondersteunt ook de modernisering van de onderwijsstelsels zodat deze beter aansluiten bij de behoeften van de veranderende arbeidsmarkt. Dit is belangrijk omdat het percentage banen waarvoor gespecialiseerde vaardigheden nodig zijn, toeneemt, evenals de vraag naar innovatie en ondernemerschap.

Wat is er al gedaan?

Er is al veel vooruitgang geboekt bij de hervormingen, zoals blijkt uit de verslagen.

In mei 2018 zijn de Europese ministers van onderwijs in Parijs bijeengekomen, waar zij hun handtekening hebben gezet onder een "communiqué" over hun prioriteiten voor de komende jaren.

In dit communiqué van Parijs wordt de gemeenschappelijke visie van de 48 ministers voor een ambitieuzere Europese ruimte voor hoger onderwijs na 2020 geschetst. Het roept op tot:

  • een inclusieve en innovatieve benadering van leren en onderwijzen
  • een geïntegreerde transnationale samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie 
  • een duurzame toekomst voor onze planeet dankzij hoger onderwijs

Ook wordt gepleit voor meer en betere steun voor ondervertegenwoordigde en kwetsbare groepen om toegang te krijgen en uit te blinken in het hoger onderwijs.

Deze ambities stroken met de EU-doelstellingen om mensen die ambitieuzer willen zijn meer ondersteuning te bieden en om sneller vooruitgang te boeken in de richting van "erkenning voor iedereen" en "mobiliteit voor iedereen" door middel van een Europese onderwijsruimte.

In de brochure "The EU in support of the Bologna Process" vindt u meer informatie over het Bolognaproces en de vooruitgang op het gebied van de Europese ruimte voor hoger onderwijs sinds 2015. De volgende ministerconferentie zal plaatsvinden in juni 2020 in Rome.

Wie doen er mee?

Op de website van de Europese ruimte voor hoger onderwijs vindt u een lijst van deelnemende landen.