Próiseas Bologna agus Limistéar Eorpach an Ardoideachais

Is é atá i bPróiseas Bologna 48 dtír Eorpacha a oibríonn i gcomhar idir-rialtasach le chéile i réimse an ardoideachais.

Céard é?

Is é atá i bPróiseas Bologna 48 dtír Eorpacha a oibríonn i gcomhar idir-rialtasach le chéile i réimse an ardoideachais. Is é an próiseas sin a stiúrann an iarracht chomhpháirteach idir údaráis phoiblí, ollscoileanna, múinteoirí, agus mic léinn, mar aon le comhlachais geallsealbhóirí, fostóirí, gníomhaireachtaí dearbhaithe cáilíochta, eagraíochtaí idirnáisiúnta, agus institiúidí, an Coimisiún Eorpach san áireamh, maidir leis an dóigh le hidirnáisiúnú an ardoideachais a fheabhsú.

Tá sé dírithe ar an méid seo a leanas:

Cén fáth a bhfuil gá leis?

Le fada an lá tá deacrachtaí ag Eorpaigh cáilíochtaí ó thír amháin a úsáid le cur isteach ar phost nó ar chúrsa i dtír eile de dheasca na ndifríochtaí móra idir na córais oideachais agus oiliúna san Eoraip. A bhuí le breis comhoiriúnachta idir córais oideachais tá sé níos éasca do mhic léinn agus do dhaoine atá ag cuardach poist bogadh laistigh den Eoraip.

San am céanna, de bharr na n-athchóirithe atá á dtabhairt isteach le Próiseas Bologna, is iomaíche agus is tarraingtí atá ollscoileanna agus coláistí na hEorpa don chuid eile den domhan.

Tacaíonn Próiseas Bologna le nuachóiriú córas oideachais agus oiliúna chun a chinntiú go sásaíonn siad na riachtanais atá i margadh saothair atá ag athrú. Tá tábhacht leis sin mar is ag méadú atá líon na bpost ina dteastaíonn ardscileanna, agus is ag borradh atá an t-éileamh ar nuálaíocht agus ar fhiontraíocht.

Cad atá déanta go dtí seo?

Tá a lán dul chun cinn déanta i gcur chun feidhme na n-athchóirithe, rud atá léirithe sna tuarascálacha rialta.

I mí Bealtaine 2018, bhuail na hAirí Oideachais le chéile i bPáras agus ghlac ‘Communiqué’ maidir lena dtosaíochtaí do na blianta amach romhainn.

Leagtar amach in ‘Communiqué Pháras’ an fhís chomhpháirteach atá ag na 48 nAire le haghaidh Limistéar Eorpach Ardoideachais a bheidh níos uaillmhianaí tar éis 2020. Tá an méid seo a leanas mar chuid den fhís sin:

  • cur chuige cuimsitheach nuálach don fhoghlaim agus don teagasc;
  • comhar comhtháite trasnáisiúnta i réimse an ardoideachais, an taighde agus na nuálaíochta; 
  • todhchaí inbhuanaithe a chinntiú dár bpláinéad tríd an ardoideachas.

Iarrtar sa ‘Communiqué’ go mbeadh tacaíocht níos láidre agus níos fearr ann do ghrúpaí atá faoi ghannionadaíocht agus leochaileach le go mbeadh siad in ann ardoideachas a fháil agus barr feabhais a bhaint amach.

Tá na huaillmhianta sin i gcomhréir le cuspóirí an Aontais. Trí Limistéar Eorpach Oideachais a bhunú cuirfidh an tAontas dlús leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh tacú leis na daoine sin ar mhaith leo a bheith níos uaillmhianaí agus bogadh chun cinn níos gasta i réimse an oideachais, agus déanfaidh an tAontas níos mó chun na spriocanna a bhaineann le “soghluaisteacht do chách” agus “aitheantas do chách” a bhaint amach.

Tá faisnéis mhionsonraithe faoi Phróiseas Bologna, agus faoin dul chun cinn atá déanta i dtaca leis an Limistéar Eorpach Ardoideachais ó bhí 2015 ann, le fáil sa bhileog eolais faoin tacaíocht a thugann an tAontas do Phróiseas Bologna. Beidh an chéad Chomhdháil Aireachta eile sa Róimh i mí Meithimh 2020.

Cé hiad na baill?

liosta de na tíortha atá páirteach ann ar fáil ar shuíomh gréasáin an limistéir.