Bolognan prosessi ja eurooppalainen korkeakoulutusalue

Bolognan prosessi on 48 Euroopan maan välinen yhteistyöaloite korkeakoulutuksen alalla.

Bolognan prosessi

Bolognan prosessi on 48 Euroopan maan välinen yhteistyöaloite korkeakoulutuksen alalla. Sen avulla ohjataan korkeakoulutuksen kansainvälistymiseen tähtäävää työtä, jossa on mukana on viranomaisia, korkeakouluja, opettajia ja opiskelijoita sekä heitä edustavia organisaatioita, työnantajien edustajia, laadunvarmistuselimiä, kansainvälisiä järjestöjä ja muita elimiä, kuten Euroopan komissio.

Prosessin tavoitteena on

Tavoitteet

Eri maiden koulutusjärjestelmien erojen vuoksi monilla eurooppalaisilla on ollut vaikeuksia saada tutkintonsa tunnustetuksi hakiessaan työ- tai koulutuspaikkaa toisesta Euroopan maasta. Koulutusjärjestelmien yhdenmukaistaminen helpottaa opiskelijoiden ja työnhakijoiden liikkumista Euroopassa.

Bolognan prosessissa aikaansaaduilla uudistuksilla parannetaan samalla eurooppalaisten yliopistojen kilpailukykyä ja niiden vetovoimaa muun maailman silmissä.

Bolognan prosessi tukee myös koulutusjärjestelmien uudenaikaistamista muuttuvien työmarkkinoiden tarpeiden mukaisiksi. Tämä on tärkeää, sillä korkean tason osaamista edellyttävien työpaikkojen osuus kasvaa jatkuvasti, ja innovoinnin ja yrittäjyyden merkitys kasvaa.

EU:n toimet ja asiakirjat

Uudistusten toteuttamista seurataan säännöllisesti annettavissa raporteissa. Merkittävää edistystä on jo saavutettu.

Bolognan prosessiin osallistuvien maiden opetusministerien kokouksessa Pariisissa toukokuussa 2018 annettiin julkilausuma tulevien vuosien painopisteistä.

Tässä ns. Pariisin julkilausumassa kuvataan 48 maan yhteinen visio siitä, millaiseksi eurooppalaisen korkeakoulutusalueen halutaan kehittyvän vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen. Tavoitteena on

  • osallistava ja innovatiivinen lähestymistapa oppimiseen ja opetukseen
  • korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin integroitu kansainvälinen yhteistyö 
  • kestävän tulevaisuuden turvaaminen maailmanlaajuisesti korkea-asteen koulutuksen avulla.

Tiedonannossa peräänkuulutetaan myös vahvempaa ja parempaa tukea aliedustetuille ja heikossa asemassa oleville ryhmille, jotta ne voivat helpommin osallistua koulutukseen ja suorittaa tutkintoja korkea-asteella.

Nämä tavoitteet vastaavat EU:n tavoitteita: EU haluaa rakentaa entistä tehokkaammin eurooppalaista koulutusaluetta, joka tarjoaa laajat mahdollisuudet tutkintojen tunnustamiseen ja liikkuvuuteen.

Bolognan prosessia ja eurooppalaisen korkeakoulutusalueen kehitystä vuodesta 2015 esitellään esitteessä ”The EU in support of the Bologna Process”. Seuraava ministerikokous järjestetään kesäkuussa 2020 Roomassa.

Bolognan prosessiin osallistuvat maat

Bolognan prosessiin osallistuvien maiden luettelo on saatavilla EHEA:n (eurooppalainen korkeakoulutusalue) sivustolta.