Bolognaprocessen og det europæiske område for videregående uddannelse

Bolognaprocessen er et mellemstatsligt samarbejde mellem 48 europæiske lande om videregående uddannelse.

Hvad er Bolognaprocessen?

Bolognaprocessen er et mellemstatsligt samarbejde mellem 48 europæiske lande om videregående uddannelse. Den er retningsgivende for den kollektive indsats fra offentlige myndigheder, universiteter, undervisere og studerende, der sammen med interessentorganisationer, arbejdsgivere, kvalitetssikringsorganer og internationale organisationer og institutioner, herunder Kommissionen, arbejder på at internationalisere de videregående uddannelser.

Hovedvægten ligger på:

Hvorfor er der behov for Bolognaprocessen?

De store forskelle mellem uddannelsessystemerne i Europa har generelt gjort det svært for europæerne at bruge kvalifikationer fra ét land til at søge om et job eller adgang til et studie i et andet. Ved at gøre uddannelsessystemerne mere ensartede, gør man det også nemmere for studerende og jobsøgende at flytte inden for Europa.

Samtidig er Bolognareformerne med til at gøre de europæiske universiteter og andre højere læreanstalter mere konkurrencedygtige og attraktive for resten af verden.

Bolognaprocessen understøtter desuden moderniseringen af uddannelsessystemerne for at sikre, at de svarer til behovene på et arbejdsmarked i forandring. Det er vigtigt, eftersom andelen af job, der kræver avancerede færdigheder, vokser, og efterspørgslen efter innovation og iværksætteri stiger.

Hvad er der gjort indtil videre?

Der er sket store fremskridt med at gennemføre reformerne, som det fremgår af de regelmæssige rapporter.

I maj 2018 mødtes deltagerlandenes undervisningsministre i Paris, hvor de vedtog et såkaldt kommuniké om prioriteterne for de kommende år.

I Pariskommunikéet beskrives de 48 ministres fælles vision om et mere ambitiøst europæisk område for videregående uddannelse efter 2020, hvor der arbejdes for:

  • en inkluderende og nytænkende tilgang til læring og undervisning
  • et udvidet tværnationalt samarbejde om videregående uddannelse, forskning og innovation 
  • en bæredygtig fremtid for hele jorden gennem videregående uddannelse.

Ministrene opfordrer til i langt højere grad at understøtte, at udsatte og underrepræsenterede grupper bliver optaget på videregående uddannelser og gennemfører vellykkede studieforløb.

Disse mål er i tråd med EU's målsætning om at øge indsatsen for at hjælpe dem, der ønsker at være mere ambitiøse, rykke hurtigere og gøre mere. Ved at skabe et europæisk område for videregående uddannelse kan vi opfylde målene om "anerkendelse for alle" og "læringsmobilitet for alle".

Du kan læse mere om Bolognaprocessen og fremskridtene med det europæiske område for videregående uddannelse siden 2015 i brochuren "The EU in support of the Bologna Process". Den næste ministerkonference afholdes i juni 2020 i Rom.

Hvem er deltagerne i Bolognaprocessen?

En liste over de deltagende lande finder du på EHEA's website.