Процесът от Болоня и европейското пространство за висше образование

Процесът от Болоня е междуправителствено сътрудничество на 48 европейски държави в областта на висшето образование.

За какво става дума?

Процесът от Болоня е междуправителствено сътрудничество на 48 европейски държави в областта на висшето образование. Чрез него се насочват усилията на обществени органи, университети, преподаватели и студенти, заедно с асоциации на заинтересовани страни, работодатели, агенции за осигуряване на качеството, международни организации и институции, включително Европейската комисия, за повишаване на интернационализацията на висшето образование.

Основните акценти са:

Защо е необходимо това?

Поради силно различаващите се системи за образование и обучение в Европа за европейците обикновено е трудно да използват своите квалификации, придобити в една страна от ЕС, за да кандидатстват за работа или обучение в друга. По-добрата съгласуваност между образователните системи позволява на студентите и търсещите работа по-лесно да се местят в различни страни от Европа.

Освен това благодарение на реформите от Болоня европейските висши учебни заведения станаха по-конкурентни и по-привлекателни за останалата част от света.

Процесът от Болоня подпомага също и модернизирането на системите за образование и обучение, за да се гарантира, че те отговарят на нуждите на един променящ се пазар на труда. Това е важно, тъй като делът на работните места, изискващи високи умения, нараства, а нуждата от иновации и предприемачество е все по-голяма.

Какво е направено досега?

В извършването на реформите е постигнат голям напредък, както става ясно от редовните доклади.

През май 2018 г. министрите на образованието се срещнаха в Париж и приеха комюнике относно приоритетите си за следващите години.

В Комюникето от Париж е представена съвместната визия на 48-те министри за по-амбициозно европейско пространство за висше образование след 2020 г., като се призовава за:

  • приобщаващ и новаторски подход към ученето и преподаването;
  • интегрирано транснационално сътрудничество в областта на висшето образование, изследванията и иновациите; 
  • гарантиране на устойчиво бъдеще на планетата чрез висше образование.

В комюникето се призовава за по-силна и по-ефективна подкрепа за недостатъчно представените групи и групите в неравностойно положение за получаване на достъп до висше образование и постигане на високи резултати в него.

Тези амбиции са в унисон с целите на ЕС, който ще увеличи усилията си в подкрепа на онези, които желаят да напредват по-бързо и да направят повече за постигане на целите за „признаване за всички“ и „мобилност за всички“ чрез създаване на европейско пространство за висше образование.

По-подробна информация за процеса от Болоня и напредъка по отношение на европейско пространство за висше образование от 2015 г. насам е достъпна в брошурата Подкрепата на ЕС за процеса от Болоня. Следващата министерска конференция ще се проведе през юни 2020 г. в Рим.

Кои страни участват в този процес?

На уебсайта на европейското пространство за висше образование (EHEA) е публикуван списък на участващите страни.