Om politiken för högre utbildning

EU kan bidra med en internationell dimension för studenter, lärare, forskare och beslutsfattare.

Bakgrund

Utbildning och kultur behövs för att skapa ett mer inkluderande, sammanhållet och konkurrenskraftigt EU. Vid det sociala toppmötet i Göteborg 2017 presenterade EU-kommissionen sin vision för 2025 om ett europeiskt område för utbildning där det ska råda fri rörlighet för alla studerande: ”En kontinent där det har blivit normalt att tillbringa en tid i en annan medlemsstat – för att studera eller arbeta – och där alla utöver sitt modersmål talar två andra språk. En kontinent där människorna har en stark känsla för sin identitet som européer, för det europeiska kulturarvet och dess mångfald.”

Inom den högre utbildningen arbetar kommissionen just nu med tre prioriteringar som ska bidra till ökad rörlighet och fler studentutbyten för alla:

 1. Ett nätverk av europeiska universitet
 2. Automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis
 3. Ett europeiskt studentkort

Varför är det viktigt med högre utbildning?

Högre utbildning med sin koppling till forskning och innovation är viktig för individens och samhällets utveckling. Den är en förutsättning för att vi ska få de välutbildade, kunniga och engagerade människor som behövs för att skapa jobb, ekonomisk tillväxt och välstånd.

Högskolor och universitet är omistliga partner för att EU ska lyckas med sin strategi att skapa en hållbar tillväxt. Ett mål i Europa 2020-strategin är att 40 procent av de unga i EU ska ha en högre utbildning.

Hur stöder EU den högre utbildningen?

Det behövs långsiktiga och stora investeringar för att utbildningen ska bli en drivkraft för utveckling. Ländernas myndigheter är fortfarande ansvariga för hur den högre utbildningen ska organiseras och anordnas i deras länder, men EU kan bidra med en internationell dimension för studenter, lärare, forskare och beslutsfattare.

Genom programmen Erasmus+ och Horisont 2020 stöder EU dels internationella utbyten för studenter, personal och forskare, dels ett strukturerat samarbete mellan lärosäten och myndigheter i olika länder.

Tanken är att ge människor i olika länder möjlighet att lära av varandra och driva gemensamma projekt för bättre inlärning och undervisning, bedriva spetsforskning och främja innovation.

Vad gör EU-kommissionen?

Kommissionen hjälper EU-länderna att utveckla sin politik för högre utbildning i linje med strategin Utbildning 2020. Den nya EU-agendan för högre utbildning från maj 2017 har fyra centrala mål för det europeiska samarbetet:

 1. Ta itu med framtida kompetensglapp och främja spetskompetens.
 2. Skapa inkluderande och sammanhängande system för högre utbildning.
 3. Se till att lärosätena bidrar till innovation.
 4. Främja ändamålsenliga och effektiva system för högre utbildning.

För att bidra till målen föreslår kommissionen särskilda EU-insatser, främst med stöd av olika delar av programmen Erasmus+ och Horisont 2020. Här är några exempel:

 • Utbyte av bra initiativ mellan olika länder via en arbetsgrupp för högre utbildning.
 • Bolognaprocessen som ska främja den högre utbildningens internationalisering genom fler utbyten, enklare erkännande av kvalifikationer och enhetliga mekanismer för kvalitetssäkring.
 • Verktyg för rörlighet och erkännande, t.ex. ECTS-systemet för studiemeriter och examensbilagan, för att tydligt beskriva studieresultaten och främja utbyten i Europa.

På senare tid har kommissionen med sikte på ett europeiskt område för utbildning tagit vissa andra initiativ:

 • Nätverken av europeiska universitet bidrar till en genomgripande förändring av den högre utbildningen genom integrerade läroplaner och utbyten och främjar kvalitet, spetskompetens och innovation.
 • Förslaget till rådets rekommendation om automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis och skolbetyg ska underlätta studentrörligheten i Europa.
 • Det framtida europeiska studentkortet kommer att underlätta ett säkert utbyte av studenternas uppgifter och minska lärosätenas administration. Studentkortet är ett konkret exempel på det framväxande europeiska utbildningsområdet.