Politika vysokoškolského vzdelávania

Cieľom činností EÚ je dať vysokoškolskému vzdelávaniu dodatočný medzinárodný rozmer, pokiaľ ide o štúdium, výučbu, výskum alebo tvorbu politiky v tejto oblasti.

Prehľad

Vzdelávanie a kultúra sú nevyhnutné na vytvorenie inkluzívnejšej, súdržnejšej a konkurencieschopnejšej Európy. V roku 2017 Európska komisia na sociálnom samite v Göteborgu predstavila svoju víziu európskeho vzdelávacieho priestoru na rok 2025, v ktorom by bol zaručený voľný pohyb vzdelávajúcich sa osôb: „Kontinent, na ktorom by pobyt v inom členskom štáte – či už kvôli štúdiu, vzdelávaniu alebo práci – bol normou a kde by sa ľudia bežne okrem materčiny dohovorili dvomi ďalšími jazykmi. Kontinent, na ktorom ľudia majú jasnú predstavu o svojej európskej identite, o európskom kultúrnom dedičstve a o jeho rozmanitosti.“

S cieľom napredovať v tomto úsilí v oblasti vysokoškolského vzdelávania pracuje Európska komisia v súčasnosti na troch kľúčových prioritách, ktoré podporia mobilitu a výmeny študentov pre všetkých:

 1. sieť európskych univerzít
 2. automatické vzájomné uznávanie diplomov
 3. európska študentská karta

Prečo záleží na vysokoškolskom vzdelávaní?

Vysokoškolské vzdelávanie a jeho prepojenia na výskum a inovácie zohrávajú kľúčovú úlohu pri rozvoji jednotlivcov a spoločnosti, pri formovaní ľudského kapitálu so zručnosťami na vysokej úrovni a podpore angažovanosti občanov, čo Európa potrebuje na vytváranie pracovných miest, hospodárskeho rastu a prosperity.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sú dôležitými partnermi pri plnení cieľov stratégie Európskej únie pre dosiahnutie pokroku a udržanie rastu. Jedným z cieľov stratégie Európa 2020 je, aby do roku 2020 nadobudlo 40 % mladých Európanov vysokoškolské vzdelanie.

Ako Európska únia podporuje vysokoškolské vzdelávanie v Európe?

Na to, aby sa vzdelávanie stalo hnacou silou rozvoja, potrebujeme doň investovať udržateľným a zásadným spôsobom. Orgány členských štátov sú zodpovedné za spôsob organizácie a poskytovania vysokoškolského vzdelávania vo svojich krajinách. Cieľom činností EÚ je dať vysokoškolskému vzdelávaniu dodatočný medzinárodný rozmer, pokiaľ ide o štúdium, výučbu, výskum alebo tvorbu politiky v tejto oblasti.

Európska únia prostredníctvom svojich programov Erasmus+ a Horizont 2020 podporuje medzinárodné výmenné pobyty študentov, akademických pracovníkov a výskumníkov, ako aj štruktúrovanú spoluprácu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a verejnými orgánmi v rôznych krajinách.

Cieľom je vytvoriť nové príležitosti pre osoby zapojené do vysokoškolského vzdelávania v oblasti cezhraničnej výmeny poznatkov a spolupráce na spoločných projektoch tvorby kvalitného vzdelávania a výučby, realizácie excelentného výskumu a podpory inovácie.

Čo robí Komisia?

Európska komisia úzko spolupracuje s tvorcami politík, aby podporila rozvoj politík v oblasti vysokoškolského vzdelávania v krajinách EÚ v súlade so stratégiou Vzdelávanie a odborná príprava 2020 (ET2020). V novom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie, ktorý prijala Komisia v máji 2017, sa identifikujú štyri kľúčové ciele európskej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Na pomoc pri dosahovaní jednotlivých cieľov navrhuje Komisia osobitné akcie na úrovni EÚ podporované predovšetkým z rôznych zložiek programov Erasmus+ a Horizont 2020. Európska komisia podporuje predovšetkým:

 1. riešenie budúcich prípadov nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a presadzovanie excelentnosti v oblasti rozvoja zručností,
 2. budovanie inkluzívnych a prepojených systémov vysokoškolského vzdelávania,
 3. snahy zaistiť, aby vysokoškolské vzdelávanie prispievalo k inováciám,
 4. účinné a efektívne systémy vysokoškolského vzdelávania.

Na pomoc pri dosahovaní jednotlivých cieľov navrhuje Komisia osobitné akcie na úrovni EÚ podporované predovšetkým z rôznych zložiek programov Erasmus+ a Horizont 2020. Európska komisia podporuje predovšetkým:

 • výmenu osvedčených postupov v oblasti politiky medzi rôznymi krajinami prostredníctvom pracovnej skupiny pre vysokoškolské vzdelávanie v rámci stratégie ET2020,
 • bolonský proces, ktorého cieľom je podporovať internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania v Európe prostredníctvom väčšej mobility, jednoduchšieho uznávania kvalifikácií a zefektívnených mechanizmov zabezpečenia kvality,
 • rozvoj a využívanie nástrojov mobility a uznávania kvalifikácií, ako sú napr. systém ECTS a dodatok k diplomu, a to v záujme zvýšenia transparentnosti a uľahčenia výmenných pobytov v Európe.

Najnovšie Komisia prijala v súvislosti s európskym vzdelávacím priestorom niekoľko ďalších iniciatív:

 • koncepcia sietí európskych univerzít prináša zásadnú zmenu do vysokoškolského vzdelávania vďaka integrácii učebných programov a mobility, čím sa podporuje kvalita, excelentnosť a inovácie,
 • navrhované odporúčanie Rady o automatickom vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov a osvedčení o ukončení vzdelávania pomáha odstraňovať prekážky mobility študentov v Európe,
 • budúca európska študentská karta uľahčí bezpečnú výmenu informácií o študentoch a zníži administratívnu záťaž inštitúcií vysokoškolského vzdelávania; bude tak jedným z konkrétnych príkladov rozvíjajúceho sa európskeho vzdelávacieho priestoru.