O politikama u području visokog obrazovanja

dok se mjerama EU-a povezanima s učenjem, poučavanjem, znanstvenim radom i oblikovanjem politika u području visokog obrazovanja nastoji dodati i međunarodna dimenzija.

Pregled

Obrazovanje i kultura ključni su za razvoj uključivije, kohezivnije i konkurentnije Europe. Europska komisija je na sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima u Göteborgu 2017. iznijela svoju viziju europskog prostora obrazovanja za 2025., u kojem je slobodno kretanje učenika zajamčeno: „Kontinent na kojem je boravak u drugoj državi članici radi studija, učenja ili rada postao standard, kao što je standard i da ljudi osim materinskog govore još dva jezika. Kontinent čiji stanovnici imaju snažan osjećaj europskog identiteta, svjesni su europske kulturne baštine i njezine raznolikosti”.

Kako bi nastavila s radom u području visokog obrazovanja, Europska komisija trenutačno radi na trima ključnim prioritetima koji će potaknuti mobilnost i razmjenu studenata za sve:

 1. mreži europskih sveučilišta
 2. automatskom uzajamnom priznavanju diploma
 3. europskoj studentskoj iskaznici.

Zašto je visoko obrazovanje važno?

Visoko obrazovanje i njegova povezanost s istraživanjem i inovacijama imaju ključnu ulogu u razvoju pojedinca i društva te u izgradnji izrazito stručnog ljudskog kapitala i aktivnog građanstva potrebnog Europi radi stvaranja radnih mjesta, gospodarskog rasta i blagostanja.

Visoka učilišta stoga su ključni partneri pri realizaciji strategije Europske unije za napredak i održiv rast. U okviru strategije Europa 2020. postavljen je sljedeći cilj: da do 2020. godine 40 % mladih Europljana stekne visokoškolsku kvalifikaciju.

Kako Europska unija podupire visoko obrazovanje u Europi?

Potrebna su trajna i znatna ulaganja kako bi obrazovanje postalo pokretač razvoja. Za organizaciju i rad visokih učilišta i dalje su odgovorna nadležna tijela u državama članicama, dok se mjerama EU-a povezanima s učenjem, poučavanjem, znanstvenim radom i oblikovanjem politika u području visokog obrazovanja nastoji dodati i međunarodna dimenzija.

EU kroz svoje programe Erasmus+ i Obzor 2020. podržava međunarodne razmjene studenata, akademskih djelatnika i znanstvenika kao i strukturiranu suradnju među visokim učilištima i javnim tijelima u različitim zemljama.

Cilj je za osobe na visokim učilištima u različitim zemljama stvoriti nove prilike za razmjenu znanja i suradnju na zajedničkim projektima kako bi se razvila dobra praksa učenja i poučavanja, provodila vrhunska istraživanja i promicala inovativnost.

Što poduzima Europska komisija?

Europska komisija blisko surađuje s oblikovateljima politika kako bi podržala razvoj politika visokog obrazovanja u zemljama EU-a u skladu sa Strategijom obrazovanja i osposobljavanja 2020. (ET2020). U obnovljenom programu EU-a za visoko obrazovanje, koji je Komisija donijela u svibnju 2017., navode se četiri ključna cilja za europsku suradnju u području visokog obrazovanja:

Da bi se to postiglo, Komisija predlaže posebne mjere na razini EU-a, prvenstveno u okviru različitih segmenata programa Erasmus+ i Obzor 2020. Konkretno, Komisija podupire sljedeće:

 1. uklanjanje budućih neusklađenosti postojećih i traženih vještina te promicanje izvrsnosti u razvoju vještina
 2. izgradnju uključivih i povezanih sustava visokog obrazovanja
 3. osiguravanje doprinosa visokih učilišta inovacijama
 4. djelotvorne i učinkovite sustave visokog obrazovanja.

Da bi se to postiglo, Komisija predlaže posebne mjere na razini EU-a, prvenstveno u okviru različitih segmenata programa Erasmus+ i Obzor 2020. Konkretno, Komisija podupire sljedeće:

 • razmjenu dobre prakse u području politika među različitim zemljama u okviru radne skupine za visoko obrazovanje ET2020
 • Bolonjski proces, osmišljen za promicanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Europi putem veće mobilnosti, lakšeg priznavanja kvalifikacija i pojednostavljenih mehanizama za osiguravanje kvalitete
 • razvoj i korištenje alata za mobilnost i priznavanje, kao što su sustav ECTS i dopunska isprava o studiju, radi povećanja transparentnosti i razmjene instrumenata u Europi.

Komisija je u novije vrijeme u kontekstu europskog prostora obrazovanja poduzela niz daljnjih inicijativa:

 • koncept mreža europskih sveučilišta dovodi do velikih promjena u visokom obrazovanju, preko integriranih kurikuluma i mobilnosti, čime se potiču kvaliteta, izvrsnost i inovacije
 • predloženom preporukom Vijeća o automatskom uzajamnom priznavanju diploma visokog i višeg sekundarnog obrazovanja pomaže se ukloniti prepreke mobilnosti studenata i učenika u Europi
 • buduća europska studentska iskaznica olakšat će sigurnu razmjenu studentskih informacija i smanjiti administrativno opterećenje visokih učilišta, što će poslužiti kao konkretan primjer nastajućeg europskog prostora obrazovanja.